Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων

09 Ιανουαρίου 2024

ΑΔΑ: 9Δ2ΑΩΨΑ-ΩΗΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 09-01-2024

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                      Αρ.Πρωτ.: 538

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 33163 / 21-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC014026413) διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 284318).
  2. Την προδικαστική προσφυγή που έχει κατατεθεί στην ΕΑΔΗΣΥ.
  3. Την αριθ. Α 15/2024 απόφαση του 4ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ που αφορά την διαδικασία προσωρινής προστασίας (άρθρο 366 ω. 4412/16).

 

Δεδομένης  της άσκησης, της με (ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 2119 / 29-12-2023 προσφυγής, αναστέλλουμε την διαγωνιστική διαδικασία έως την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της ανωτέρω προσφυγής

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ