Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ακύρωσης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας Εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, Κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υποέργο 2)

07 Ιουνίου 2022

ΑΔΑ: ΩΧ5ΚΩΨΑ-ΩΔΖ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 07-06-2022

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                      Αρ.Πρωτ.: 13067

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ακύρωσης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας Εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, Κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υποέργο 2)

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 172/2022 (ΑΔΑ: ΨΑΣΛΩΨΑ-8Ν7) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού
  2. Την αριθ. 11269 / 18-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010576112) διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας Εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, Κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υποέργο 2).
  3. Το από 25-05-2022 έγγραφο που υποβλήθηκε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
  4. Την αριθ. 253/2022 (ΑΔΑ: 6ΟΔΤΩΨΑ-3Μ9) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την ακύρωση του διαγωνισμού.

 

Αποφασίζει

 

Την ακύρωση του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας Εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, Κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υποέργο 2) που ήταν να διενεργηθεί στις 23-06-2022 ημέρα Πέμπτη.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ