Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ακύρωσης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας Εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, Κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υποέργο 2)

07 Ιουνίου 2022

ΑΔΑ: ΩΧ5ΚΩΨΑ-ΩΔΖ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 07-06-2022

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                      Αρ.Πρωτ.: 13067

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ακύρωσης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας Εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, Κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υποέργο 2)

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 172/2022 (ΑΔΑ: ΨΑΣΛΩΨΑ-8Ν7) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού
  2. Την αριθ. 11269 / 18-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010576112) διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας Εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, Κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υποέργο 2).
  3. Το από 25-05-2022 έγγραφο που υποβλήθηκε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
  4. Την αριθ. 253/2022 (ΑΔΑ: 6ΟΔΤΩΨΑ-3Μ9) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την ακύρωση του διαγωνισμού.

 

Αποφασίζει

 

Την ακύρωση του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας Εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, Κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υποέργο 2) που ήταν να διενεργηθεί στις 23-06-2022 ημέρα Πέμπτη.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ