Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την υπηρεσία «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Αρταίων»

01 Ιουνίου 2021

ΑΔΑ: ΩΙΨΖΩΨΑ-ΛΟΚ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 01-06-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                      Αρ.Πρωτ.: 12147

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την υπηρεσία «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Αρταίων»

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 192/2021 (ΑΔΑ: ΩΔΔΧΩΨΑ-ΝΚ6) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού
  2. Την αριθ. 11524 / 25-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008657679) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Αρταίων».
  3. Το αριθ. 11683 / 26-05-2021 έγγραφο (e-mail).
  4. Το αριθ. 12103 / 31-05-2021 έγγραφο της ΤΥΔ του Δήμου

 

Αποφασίζει

 

Την ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού που ήταν να διενεργηθεί στις 04-06-2021 ημέρα Παρασκευή, και την διενέργεια νέου διαγωνισμού μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία θα εγκριθούν οι νέες τεχνικές προδιαγραφές και οι νέοι όροι διακήρυξης.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ