Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

22 Μαΐου 2018

ΑΔΑ: Ψ2ΚΑΩΨΑ-Ω5Θ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Άρτα: 22-05-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 12006

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ακύρωσης διαγωνισμού τουριστικής προβολής Δήμου Αρταίων

 

Ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 10609 / 10-05-2018 (ΑΔΑM: 18PROC003069565) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων
  2. Τον αριθ. 57622 διαγωνισμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
  3. Την αριθ. 275 / 2018 (ΑΔΑ: 6ΓΕΦΩΨΑ-Α1Ω) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την ακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμό  αριθ. 10609 / 10-05-2018 και αριθμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ 57622.

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ