Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (4η) Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους για τα έτη 2023-2024 Δήμου Αρταίων.

24 Ιανουαρίου 2024

ΑΔΑ: ΨΝΦ4ΩΨΑ-ΖΗΜ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Άρτα : 24-01-2024

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                          Αρ.Πρωτ.: 1902

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail :petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (4η)

Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους για τα έτη 2023-2024 Δήμου Αρταίων.

 

Η Αντιδήμαρχος Αρταίων Σφαλτού Χαρίκλεια έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 32794 / 18-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013987841) διακήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας  για τους δικαιούχους υπαλλήλους για τα έτη 2023-2024 Δήμου Αρταίων (ΕΣΗΔΗΣ 281291).
  2. Τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 18 και 19-01-2024.
  3. Τις διευκρινίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

1ο ΕΡΩΤΗΜΑ

Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι οι υποβληθείσες προσφορές θα ληφθούν κανονικά υπ’ όψη και ότι ισχύουν κανονικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής και τα λοιπά έγγραφα που φέρουν ημερομηνίες και στοιχεία σύμφωνα με τον διαγωνισμό Α/Α 281291 με καταληκτική ημερομηνία 17/01/2024.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όλα τα έγγραφα και στοιχεία που έχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες που κάλυπταν τις αρχικές ημερομηνίες (17-01-2024 και 23-01-2024), θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα χρονικά περιθώρια που διαμορφώνονται μετά την μετάθεση των ημερομηνιών υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού.  Για παράδειγμα οι εγγυητικές επιστολές που έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης και δεν είναι με την αναφορά «με / ως την επιστροφή της», θα πρέπει να παραταθεί η ημερομηνία ισχύος τους με μια π.χ. επιστολή της τράπεζας που θα αναρτηθεί στην «επικοινωνία» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.  Το ίδιο ισχύει και για όσα έγγραφα χρειάζεται να επεκταθεί η ημερομηνία ισχύος τους (ανάρτηση μέσω της «επικοινωνίας»).  Για τα υπόλοιπα έγγραφα που ισχύουν και για τα νέα χρονικά περιθώρια δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον ενέργεια και θα ληφθούν κανονικά υπ’ όψη.

 

2ο ΕΡΩΤΗΜΑ

Δήλωση Συμμόρφωσης ή Πιστοποιητικό εξέτασης – τύπου ΕΕ ;

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3.2 περιπτ.2 (σελ.29):

«Με την υποβολή κάθε προσφοράς οι υποψήφιοι ανάδοχοι….

  1. Θα υποβάλουν τα απαραίτητα αντίγραφα πιστοποιητικών συμμόρφωσης σε ισχύ για κάθε προσφερόμενο είδος.»

Επομένως ζητάτε Δήλωση Συμμόρφωσης Ε.Ε. ή Πιστοποιητικό Εξέτασης Ευρωπαϊκού Τύπου (EU Type) για κάθε προσφερόμενο είδος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών αναφορικά με το θέμα, και έχοντας υπόψη τόσο τις Τεχνικές Προδιαγραφές, όσο και την ανάγκη ανά είδος εργασίας των εργαζομένων και  σύμφωνα με την Συγγραφή Υποχρεώσεων της σχετικής Μελέτης, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1)         Σε ότι αφορά την Δήλωση Συμμόρφωσης Ε.Ε. είναι υποχρεωτικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να υπογράψετε εσείς, ως κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός σας, για να δηλώσετε ότι τα προϊόντα σας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ΕΕ.

2)         Σε ότι αφορά το Πιστοποιητικό Εξέτασης Ευρωπαϊκού Τύπου (EU Type) για κάθε προσφερόμενο είδος, αυτό περιλαμβάνεται στα συμπληρωματικά στοιχεία – πληροφορίες κατά την συμπλήρωση της Δήλωσης Συμμόρφωσης Ε.Ε. και ως εκ τούτου αποτελεί επικουρικό στοιχείο.

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι στον εν λόγω Διαγωνισμό του θέματος, ζητείται υποχρεωτικά η Δήλωση Συμμόρφωσης Ε.Ε.

 

3ο ΕΡΩΤΗΜΑ

Γλώσσα Πιστοποιητικών

Γίνονται αποδεκτά πιστοποιητικά που συνοδεύουν τα προσφερόμενα είδη στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην Ελληνική;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Από το άρθρο 2.1.4 της διακήρυξης προκύπτει ότι οι μόνες περιπτώσεις που δεν πρέπει να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα είναι:

  • Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
  • Γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΦΑΛΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ