Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (3η) Μετάθεση ημερομηνιών υποβολής προσφοράς και διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους για τα έτη 2023-2024 Δήμου Αρταίων.

23 Ιανουαρίου 2024

ΑΔΑΜ: 24PROC014161214                                                         ΑΔΑ: 9ΥΔΜΩΨΑ-1ΕΨ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Άρτα : 23-01-2024

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                          Αρ.Πρωτ.: 1750

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail :petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (3η)

Μετάθεση ημερομηνιών υποβολής προσφοράς και διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους για τα έτη 2023-2024 Δήμου Αρταίων.

 

Η Αντιδήμαρχος Αρταίων Σφαλτού Χαρίκλεια έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 32794 / 18-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013987841) διακήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας  για τους δικαιούχους υπαλλήλους για τα έτη 2023-2024 Δήμου Αρταίων (ΕΣΗΔΗΣ 281291).
  2. Την αριθ. 2 / 2024 (ΑΔΑ: Ψ72ΜΩΨΑ-ΧΧ2) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η μετάθεση ημερομηνιών του διαγωνισμού

 

Ανακοινώνει

Την μετάθεση των ημερομηνιών υποβολής προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού ως εξής:

 

  • Ημερομηνία υποβολής προσφορών από τις 17-01-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. σε 01-02-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.
  • Ημερομηνία αποσφράγισης από τις 23-01-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε 07-02-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΦΑΛΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ