Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (3η) Διευκρινήσεων ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.

11 Φεβρουαρίου 2021

ΑΔΑ: ΩΦΤΝΩΨΑ-ΥΨΜ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 11-02-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 2831

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (3η)

Διευκρινήσεων ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 1053 / 18-01-2021 (ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ: 21PROC008015660) διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου (ΕΣΗΔΗΣ 104779)
  2. Τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
  3. Τις απαντήσεις του Τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

 Ερώτηση:

Στην Διακήρυξη αναφέρεται ότι τα «Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στα Αγγλικά, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική».  Θεωρούμε ότι τα πιστοποιητικά ποιότητας (ISO, ENEC, CE) όπως και οι εκθέσεις δοκιμών (test reports), υπάγονται στην παραπάνω περίπτωση και δεν απαιτείται μετάφραση από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε.

Απάντηση:

            Ισχύει αυτό που αναφέρεται στο ερώτημα που υποβλήθηκε, δηλαδή τα συγκεκριμένα έγγραφα μπορούν να κατατεθούν στην Αγγλική γλώσσα χωρίς μετάφραση.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ