Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (2η) Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (2021)

18 Οκτωβρίου 2021

ΑΔΑ: 6Η9ΓΩΨΑ-ΡΔΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 18-10-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                     Αρ.Πρωτ.: 22442

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (2η)

Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (2021)

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 21694 / 07-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009325285) διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (2021).
  2. Το ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
  3. Τις διευκρινήσεις του αρμόδιου Τμήματος

 

Διευκρινίζει τα εξής:

Ερώτηση:

Παρακαλώ όπως μας διευκρινήσετε εάν γίνεται αποδεκτή η κατάθεση πιστοποιητικών συμμόρφωσης CE & ISO εργοστασίων και στην αγγλική γλώσσα;

 

Απάντηση:

Λαμβάνοντας υπ’ όψη όσα αναφέρονται στο άρθρο 2.1.4 της διακήρυξης (σελ. 11), ήτοι:

«Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην Αγγλική γλώσσα χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή.»

 

Αν τα έγγραφα περιέχουν τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια που μπορούν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα, δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή τους.  Αν υπάρχουν επίσημοι ιστότοποι των φορέων πιστοποίησης στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση και με την προσφορά σας παραπέμπετε σε αυτούς, επίσης δεν χρειάζεται μετάφραση.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ