Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (2η) Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων ετών 2022-2023.

14 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΔΑ: ΨΡΔΟΩΨΑ-ΩΓΧ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Άρτα : 14-09-2022

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                          Αρ.Πρωτ.: 21108

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail :petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (2η)

Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων ετών 2022-2023.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 19928 / 01-09-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011173170) διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων ετών 2022-2023.
  2. Τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν.
  3. Τις διευκρινήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

Ερώτηση:

Στο άρθρο 2.2.7 αναφέρεται ότι τα είδη θα είναι  εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης, θα προέρχονται από εργοστάσια που λειτουργούν νόμιμα και διαθέτουν σχετική πιστοποίηση ISO 9001 & ΕΛΟΤ ΕΝ 14001:2004.  Με δεδομένο ότι υπάρχουν εργοστάσια που δεν έχουν την πιστοποίηση 14001, θα πρέπει να υπάρχουν και οι δυο πιστοποιήσεις;

 

Απάντηση:

Ναι θα πρέπει να υπάρχουν και οι δυο πιστοποιήσεις.  Επισημαίνουμε όμως ότι στην δεύτερη παράγραφο του άρθρου 2.2.7 αναφέρει ότι η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει και ισοδύναμα πιστοποιητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ