Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Ανακατάταξη Πίνακα Επιλογής Υποψηφίων Μερικής Απασχόλησης ΣΟΧ 4/2020

06 Οκτωβρίου 2020

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 5ο της ΣΟΧ 4/2020 Ανακοίνωσης του Δήμου Αρταίων «……..Κατά την πρόσληψή τους οι επιτυχόντες οφείλουν τα προσκομίσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dimos@arta.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών μετά την πρόσληψή τους.

Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσληπτέων που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ καταγγέλλεται η σύμβαση όσων υποψηφίων δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης…….».

Με την αριθμ. 20267/8-9-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση Δημάρχου προσλήφθηκαν από 10.09.2020 έως 30.06.2021, σύμφωνα με τους  τελικούς πίνακες επιτυχόντων – προσληπτέων Μερικής και Πλήρους Απασχόλησης της ΣΟΧ4/2020 Ανακοίνωσης του Δήμου Αρταίων,  προσωπικό κατηγορίας ΥΕ και Ειδικότητας Καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων.

Από 11/9/2020 έως 21/9/2020 υποβλήθηκαν δικαιολογητικά, για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους, που οι υποψήφιοι επικαλούνται  στην αίτησή τους. (π.χ Πολύτεκνοι, τέκνα Πολυτέκνων, Τρίτεκνοι και τέκνα Τριτέκνων κτλ).

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσληπτέων, ο Δήμος προέβηκε αυτεπαγγέλτως σε ανακατάταξη του πίνακα επιλογής υποψηφίων μερικής απασχόλησης, κατηγορίας ΥΕ /ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, που δεν επηρέασε, ωστόσο, τις ήδη συντελεσθείσες  προσλήψεις, ώστε να προκύψει ζήτημα καταγγελίας συμβάσεων.

ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ