Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2019)

09 Αυγούστου 2019

ΑΔΑ:Ψ9ΧΡΩΨΑ-828

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα: 09-08-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                            Αρ.Πρωτ.: 17502

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών
Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος
Τηλ.:2681362243
Fax : 2681362269
e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ακύρωσης διαγωνισμού συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων  (νέες εργασίες 2019)

Ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 16466 / 26-07-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005351845) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων  (νέες εργασίες 2019) με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 76860.
  2. Τα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στις υπηρεσίες του Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

            Την ακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων  (νέες εργασίες 2019), που ήταν να διεξαχθεί στις 12-08-2019, λόγω λάθους στη μελέτη που συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία (συγκεκριμένα στην 1η εργασία του προϋπολογισμού της μελέτης – «Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες αυτοματοποιημένο» – με τιμή μονάδος 1,50 € αναφέρεται συνολική αξία 13.500,00 € ενώ βάσει του αριθμού στρεμμάτων που είναι 4.950 θα έπρεπε να αναφέρει 7.425,00 €).  Η διαγωνιστική διαδικασία θα γίνει σε νέα ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ελληνική Νομοθεσία.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ