Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Αιτήσεις από αύριο για τους παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αρταίων

09 Μαΐου 2018

Ξεκινούν από αύριο Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και προνηπίων  στους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αρταίων. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται έως και τις 31 Μαΐου 2018 στα γραφεία του κάθε Παιδικού Σταθμού από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Κάθε γονέας θα καταθέτει μία αίτηση στον πλησιέστερο Παιδικό Σταθμό στον τόπο κατοικίας του με δικαίωμα επιλογής για τους υπόλοιπους.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή είναι:

 • Τα προνήπια: Να έχουν συμπληρώσει τα δύο έτη και έξι μήνες (κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς) και μέχρι της ηλικίας των προνηπίων δηλ. και τα παιδιά που έχουν ημερομηνία γέννησης από 1/01/2014 έως και 31/12/2014.
 • Τα βρέφη: Να έχουν συμπληρώσει τους 12 μήνες (κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς).

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν ύστερα από αξιολόγηση και μοριοδότηση των αιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας  και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά την ανακοίνωση των εγγραφών μέσω ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Αναλυτικά οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στο Δήμο Αρταίων:

 • Α΄ Παιδικός Σταθμός (Περιφερειακή Οδός –Άρτα) 2681027436
 • Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Αράχθου (Παλαιά Σφαγεία, Άρτα) 2681078520
 • Γ΄ Παιδικός Σταθμός (Κρυστάλλη 148, Άρτα) 2681070166
 • Δ΄ Παιδικός Σταθμός (Μικράς Ασίας και Πόντου, Άρτα) 2681073811

Παιδικοί σταθμοί:

 • Β΄ Παιδικός Σταθμός (Μητρ. Ιγνατίου 1, Άρτα) 2681070160
 • Παιδικός Σταθμός Αγ. Αναργύρων, 2681024534
 • Παιδικός Σταθμός Αγίου Σπυρίδωνα 2683041372
 • Παιδικός Σταθμός Ανέζας (Καλογερικό) 2681041297
 • Παιδικός Σταθμός Γραμμενίτσας 2681085045
 • Παιδικός Σταθμός Καμπής 2683023024
 • Παιδικός Σταθμός Ράχης 2681042188
 • Παιδικός Σταθμός Φιλοθέης 2681051670

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση – συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού ( το έντυπο διατίθεται από την Υπηρεσία ).
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου).

Σε περίπτωση που οι γονείς είναι αλλοδαποί και η χώρα καταγωγής τους δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομίσουν οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την ανωτέρω κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση, καθώς και επίσημο έγγραφο από την Πρεσβεία ή Προξενείο της χώρας, όπου θα βεβαιώνονται τα ανωτέρω.

 1. α) Πιστοποιητικό Υγείας του Βρέφους ή του προνηπίου ( το έντυπο διατίθεται από την Υπηρεσία). β) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας  του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του και της σελίδας του εμβολιασμού ώστε να φαίνονται τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια.

4.Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό σημείωμα) για το οικονομικό έτος 2017 (φορολογικό έτος 2016, δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/01/2016 έως 31/12/2016). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, κατατίθεται εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου έτους και στη συνέχεια προσκομίζεται υποχρεωτικά  το ανωτέρω.

5.Για εργαζόμενους:

 • Στον Ιδιωτικό Τομέα, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, καθώς και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
 • Στο Δημόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας.
 • Πρόσφατη πρόσληψη, απαιτείται αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ.

6.Για ελεύθερους επαγγελματίες:

 • Αντίγραφο πληρωμής των τελευταίων εισφορών στον ΟΑΕΕ (χωρίς να είναι απαραίτητη η εξόφληση των εισφορών) ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΕ η οποία επιβεβαιώνει την εγγραφή στα μητρώα του.
 • Έναρξη από την Δ.Ο.Υ.

7.Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.  Ι.ΚΕ. ή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ή ΕΠΕ:

 • Καταστατικό και τυχόν μεταβολές του.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.

8.Για αυτοαπασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα:

 • Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. ότι είναι άμεσα ασφαλισμένοι κατά το τρέχον έτος.

9.Για συμμετοχή σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α.):

 • Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για ένταξη στο πρόγραμμα , όπου θα αναγράφεται και η χρονική περίοδος  συμμετοχής σε αυτό ή αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας ή αντίγραφο εγκριτικής απόφασης υπαγωγής καθώς και υπεύθυνη δήλωση εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος.

10.Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον παιδικό σταθμό, εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια  διαμονής σε ισχύ στην χώρα μας. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής, καθώς και αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα. Σε περίπτωση γεννήσεως του παιδιού στην χώρα μας απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως.

Ειδικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση:

1.Διαζευγμένοι Γονείς :

 • Απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου και απόφαση επιμέλειας.

2.Γονείς σε διάσταση :

 • Απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, απόφαση προσωρινής επιμέλειας (εάν υπάρχει) και διαχωρισμός φορολογικής δήλωσης.

3.Μονογονεϊκή οικογένεια:

α) Άγαμη μητέρα απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από  το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

β)Παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντα γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης.

 1. Για γονείς με παιδί ΑΜΕΑ ή γονείς ΑΜΕΑ, με ποσοστό αναπηρίας έως ή άνω 67% απαιτείται απόφαση  Κ.Ε.Π.Α.  ή βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής.
 2. Για γονέα ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία απαιτείται φωτοαντίγραφο της στρατιωτικής του ταυτότητας και πρόσφατη βεβαίωση από τον στρατό.
 3. Για γονείς που είναι σπουδαστές ή φοιτητές απαιτείται βεβαίωση φοίτησης του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος.