Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

01 Αυγούστου 2023

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ με αριθμό ΣΟΧ3/2023 και να την υποβάλουν α) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Οδός και Αυξεντίου, απευθύνοντάς την Δήμος Αρταίων, Περ. Οδός & Γρ. Αυξεντίου, Τ.Κ. 47100 Άρτα Ν. Άρτας, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρ. Δυναμικού, υπόψη κας Τσεκούρα Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 2681362167). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων, γ) είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dimos@arta.gr. (Σε αρχείο pdf). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.  Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν  το έντυπο της ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ με αριθμό ΣΟΧ3/2023  και το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II για την πρόσληψη καθαριστών – καθαριστριών στις σχολικές μονάδες των Δήμων» της  αριθμ. Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 41797/23.06.2022 (ΦΕΚ 3327/28.06.2022 τεύχος Β’) : α) στην υπηρεσία μας στη ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του Δήμου (www.arta.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:  Επικαιρότητα -> Προκηρύξεις (https://www.arta.gr/category/prokiryxeis/)

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 2/8/2023 έως και 16/8/2023.