Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

2η Τροποποίηση υπ’ αρίθμ. 19196/05-09-2019 απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αρταίων

29 Μαΐου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΔΑ: ΩΚΛ5ΩΨΑ-ΦΑ2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                Άρτα  29/05/2020
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            Αρ. Πρωτ. 10281
Πληροφορίες: Σ. Τόλη
Τηλέφωνο: 26813-62282
e – mai l : stoli@arta.gr                              

                                                                  

ΘΕΜΑ: «2η Τροποποίηση υπ’ αρίθμ. 19196/05-09-2019 απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αρταίων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 161 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/28-6-2007 τ.Α΄), «Κώδικας Κατάστασης Δημοτ//κών & Κοινοτικών υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν.3801/2009 και ισχύει σήμερα.
  3. Το άρθρο 3 του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων ((ΦΕΚ 3464 /τ. Β΄/04-10-2017) «Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα», όπου αναφέρεται ότι ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του.
  4. Την με αρ.πρωτ. 19030/04-09-2019 Απόφαση του Δημάρχου Αρταίων, με την οποία προσλήφθηκε ο Ζέρβας Κωνσταντίνος του Δημητρίου σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αρταίων.
  5. Την με αρ. πρωτ.. 19196/05-09-2019 απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα Δήμου Αρταίων
  6. Την με αρ. πρωτ. 3880/24-02-2020 περί τροποποίησης της αρ. 19196/05-09-2019 απόφασης Δημάρχου
  7. Την με αρ. πρωτ. 8892/12-05-2020 περί συμπλήρωσης της αρ. 19196/05-09-2019 απόφασης Δημάρχου
  8. Την ανάγκη συντονισμού των δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου Αρταίων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Τροποποιεί την αρ. 23 ανατεθειμένη στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου αρμοδιότητα, με την υπ’ αρ. 19196/05-09-2019 απόφαση Δημάρχου, ως κατωτέρω:

«23. Να επικουρεί το έργο του Δημάρχου κατόπιν εντολών του, στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (άρθρο 10 περ.Α και Β), του Ιδιαιτέρου Γραφείου Δημάρχου (άρθρο 4), του Γραφείου Επικοινωνίας- Δημοσίων Σχέσεων και Διαφάνειας (άρθρο 5), της Νομικής Υπηρεσίας (άρθρο 6), του Γραφείου Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (άρθρο 7) και του Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας (άρθρο 8) του Ο.Ε.Υ. του Δήμου».

Β. Ανακαλεί την αρ. 25 ανατεθειμένη αρμοδιότητα με την υπ’ αρ. 19196/05-09-2019 απόφαση Δημάρχου

Κατά τα άλλα ισχύουν οι υπ’ αρίθμ. 19196/05-09-2019, 3880/24-02-2020 και  8892/12-05-2020 αποφάσεις Δημάρχου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι αντικαταστάσεως της ή τροποποιήσεώς της ή ακύρωσής της με άλλη νεότερη.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα (www.arta.gr) του Δήμου Αρταίων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ