Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

2η Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 9989/03-05-2018 απόφασης «Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων».

23 Ιουλίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Λ. Σαπρίκης

Τηλέφωνο: 2681362213

email: saprikis@arta.gr

           ΑΔΑ: 6ΦΝΗΩΨΑ-ΔΟ3

 

Άρτα 23/07/2018

Αριθμός πρωτοκόλλου 17727/2018

 

 

ΘΕΜΑ: «2η Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 9989/03-05-2018 απόφασης «Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Αφού έλαβε υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
  2. Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
  3. Την αρ. πρ. 9989/03-05-2018 απόφαση Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων
  4. Την αρ. πρ. 12244/24-05-2018 απόφαση Δημάρχου «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 9989/03-05-2018 περί Ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

Την 2η Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 9989/03-05-2018  απόφασης Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» και μόνο στο μέρος που αφορά τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης, Αδειοδοτήσεων και Επιχειρηματικότητας  κ. Κοτσαρίνη Μιχαήλ του Παναγιώτη,

στον οποίο μεταβιβάζει  την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Αγροτικής Ανάπτυξης και των Αδειοδοτήσεων & Ρυθμίσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Η παρούσα ισχύει μέχρι αντικαταστάσεως της ή τροποποιήσεώς της ή ακύρωσής της με άλλη νεότερη.

Κατά τα άλλα ισχύουν οι υπ’ αρίθμ. 9989/03-05-2018 και 12244/24-05-2018 αποφάσεις Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην τοπική εφημερίδα «ΗΧΩ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (www.arta.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αρταίων.

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Εσωτ. Διανομή:

1.   Γραφείο Δημάρχου

2.  Αντιδήμαρχοι

3.  Γενικός Γραμματέας

4.  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

5.  Διευθύνσεις και Τμήματα Δήμου για ενημέρωση των υπαλλήλων

6.  Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Ανθρ. Δυναμικού

7.  Γρ. Μισθοδοσίας

8.  Δ/νση Οικονομικών (και για την δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας Απόφασης)

9.  Νομικά Πρόσωπα, ΑΔΑΕ, ΔΗΚΕΔΑ

  Κοινοποίηση:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας (με δείγμα υπογραφών των Αντιδημάρχων)

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ