Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Χορήγηση αδειών και απόδοση θέσεων επαγγελματιών πωλητών για το Στάσιμο Εμπόριο στο Δήμο Αρταίων

04 Νοεμβρίου 2022

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                               
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Δ/νση : Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου
Τηλ. : 2681362289, 2681362244
Πληρ. : Μαρία Ανδρέου, Αγγελική Λιάγκα
Αρ. πρωτ.: 25217
Ημ/νια: 04/11/2022

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 ΘΕΜΑ :  Χορήγηση αδειών και απόδοση θέσεων  επαγγελματιών πωλητών για το Στάσιμο Εμπόριο στο Δήμο Αρταίων. (άρθρο 12,13,16,50 του Ν.4849/21)

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-10) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

2.Τις υπ΄αριθμ.   295/2018 και 357/2019  Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων             περί χωροθέτησης – αριθμού   Επαγγελματιών Πωλητών και είδος πωλούμενων προϊόντων για το στάσιμο εμπόριο στο Δήμο Αρταίων και τους όρους λειτουργίας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

3.Τις διατάξεις του άρθρου 16,παρ.2,και του άρθρου 52,παρ.2 του Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α’/05-11-21) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την χορήγηση αδειών και απόδοση θέσεων  επαγγελματιών πωλητών για το Υπαίθριο Στάσιμο Εμπόριο στο Δήμο Αρταίων και συγκεκριμένα:

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

 

 Α/Α

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

1. ΕΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ  ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ -ΚΑΣΤΑΝΑ

Πλατεία Κρυστάλλη μια (1) θέση.

2. ΕΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ -ΚΑΣΤΑΝΑ Πλατεία Ζέρβα μια (1) θέση στο Περίπτερο.
3. ΕΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ -ΚΑΣΤΑΝΑ Εκκλησάκι Αγίου Μάρκου μια (1) θέση.
4. ΕΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ   ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ
-ΚΑΣΤΑΝΑ
Πλατεία Μονοπωλίου μια (1) θέση στο Περίπτερο.
5. ΔΥΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
  ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ
-ΚΑΣΤΑΝΑ
Σκουφά και Μάνθα  δύο θέσης (2)  Άγιος Δημήτριος.
6. ΕΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ   ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ
-ΚΑΣΤΑΝΑ
Σκουφά και Γριμπόβου μια (1) θέση.
7. ΕΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ   ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ -ΚΑΣΤΑΝΑ Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων μια (1) θέση Άγιος Θεράποντας.
8. ΕΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ   ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ -ΚΑΣΤΑΝΑ Κεντρική Πλατεία Εργατικών Κατοικιών  μια (1) θέση.
9. ΕΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ   ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ -ΚΑΣΤΑΝΑ Πλατεία Γλυκορίζου μια (1) θέση.

 

  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΑΤΩΝ
10. ΕΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ -ΚΑΣΤΑΝΑ Έξω από το Δημοτικό Σχολείο μια (1) θέση.
11. ΕΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ -ΚΑΣΤΑΝΑ

Έμπροσθεν του Ι.Ν. Τριάδας μια (1) θέση.

12.  ΕΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ -ΚΑΣΤΑΝΑ

Δίπλα από το Αντλιοστάσιο μια (1) θέση.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΜΙΝΗΣ
13.  ΤΡΕΙΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ -ΚΑΣΤΑΝΑ

Πλατεία Λιμίνης τρείς (3) θέσεις.

14. ΤΡΕΙΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ -ΚΑΣΤΑΝΑ Πίσω από το Κοινοτικό Γραφείο τρείς (3) θέσεις.
15. ΔΥΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ -ΚΑΣΤΑΝΑ

Στη βρύση δίπλα στην παιδική Χαρά δύο

δυο (2) θέσεις.

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΡΟΔΑΥΓΗΣ

16. ΔΥΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ -ΚΑΣΤΑΝΑ Κακολάγκαδο στην πέτρινη βρύση δυο   (2) θέσεις.
17. ΕΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ -ΚΑΣΤΑΝΑ

Πλατεία Ροδαυγής μια(1) θέση.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΗΣ
 

18.

ΕΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ -ΚΑΣΤΑΝΑ Κεντρική πλατεία μια (1) θέση.
19. ΕΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ -ΚΑΣΤΑΝΑ Κόμβος Φιλιππιάδας – Καμπής μια (1) θέση.
20. ΕΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ -ΚΑΣΤΑΝΑ Γήπεδο Καμπής μια (1) θέση.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ
21. ΕΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ -ΚΑΣΤΑΝΑ

 Κεντρική Πλατεία προς το λιμάνι μια (1) θέση.

Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΘΕΣΕΩΝ

Δικαιούχοι αδειών και θέσεων  επαγγελματιών πωλητών του υπαίθριου  στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Αρταίων, είναι όλοι όσοι μετά την επιλογή , πληρούν τα κριτήρια χορήγησης άδειας και απόδοσης θέσεων, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. υπουργική απόφαση 21061/ΦΕΚ/980/03-03- 2022.

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

Για την συμμετοχή στην προκήρυξη χορήγησης αδειών και απόδοσης θέσεων παραγωγών – επαγγελματιών πωλητών για το Στάσιμο Εμπόριο, ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλει στον Δήμο Αρταίων, στο αρμόδιο τμήμα (ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) ή στέλνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β (για επαγγελματίες πωλητές) της παρούσης, στην οποία επισυνάπτει τα παρακάτω δικαιολογητικά (άρθρο 13,16,50 του Ν.4849/21) όπως :

Γ.α. για τους επαγγελματίες πωλητές:

  1. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή
  2. Βεβαίωση αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, από οποιαδήποτε αιτία από από ΚΕΠΑ ή
  3. Βεβαίωση αναπηρίας ανήλικων τέκνων πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον από οποιαδήποτε αιτία, από ΚΕΠΑ και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Στην αίτηση αναγράφεται ο αριθμός της θέσης στο Υπαίθριο Στάσιμο Εμπόριο στην οποία επιθυμεί να τοποθετηθεί ο ενδιαφερόμενος.

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 1/11/2022 έως 25/11/2022 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Δ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΗΣ

Οι πωλητές που θα επιλεγούν, θα προσκομίσουν για τη χορήγηση της άδειας, τα δικαιολογητικά ως εξής:

Επαγγελματίες πωλητές τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της Υ.Α. 21061 από 3- 3-2022 (ΦΕΚ 980/Β/3-3-2022)

Ε. ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β  της παρούσης, στη Διεύθυνση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Αρταίων.

Η υποβολή γίνεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του ενδιαφερομένου θεωρημένη από δημόσια αρχή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά και να αναγράφεται σε αυτή ο αριθμός της θέσης στο Στάσιμο Εμπόριο στην οποία επιθυμεί να τοποθετηθεί ο ενδιαφερόμενος. (έως δύο (  2  ) επιλογές)

Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Επί των πινάκων μοριοδότησης χορήγησης άδειας και απόδοσης θέσης δραστηριοποίησης για τους παραγωγούς και των πινάκων αποτελεσμάτων για τους επαγγελματίες πωλητές, μπορεί να ασκηθεί ένσταση, σύμφωνα με το (άρθρο 13 παρ. 10 του Ν. 4849/21), στο Τμήμα  Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Αρταίων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτησή τους.

Η. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αρταίω .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ