Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ (2022)

18 Ιουλίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών
Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος Τηλ.:2681362243
e-mail : petsimeris@arta.gr
ΑΔΑ: ΩΥΓΥΩΨΑ-8Ο3
Αρ. πρωτ.: 16621
Ημερομηνία: 18/07/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (2022)

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 15681 / 07-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010886412) διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (2022).
  2. Το από 15-07-2022 ερώτημα που υποβλήθηκε μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 163867.
  3. Τις διευκρινήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου.

Διευκρινίζει τα εξής:

Ερώτηση:

Δέχεστε όλα τα πιστοποιητικά, ISO, εκθέσεις δοκιμών στην αγγλική γλώσσα χωρίς επίσημη μετάφραση στην ελληνική;

Απάντηση:

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.1.4 της διακήρυξης:

«Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην Αγγλική γλώσσα   χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή».

Εφόσον τα διάφορα έντυπα περιέχουν τα στοιχεία που αναφέρονται στην 1η παράγραφο ή υπάρχουν καταχωρισμένα με ελεύθερη πρόσβαση σε ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, τους οποίους θα μας γνωστοποιείται για επαλήθευση, τότε τα έγγραφα αυτά γίνονται δεκτά χωρίς επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ