Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

«∆ιευκρινίσεις επί του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια υδροµετρητών για τοποθέτηση σε δηµοτικές αρδευτικές υδροληψίες»

10 Ιουλίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. ∆/νση : Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου
Τηλ. : 2681362289
Φαξ : 2681362253

 

ΘΕΜΑ : «∆ιευκρινίσεις επί του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια
υδροµετρητών για τοποθέτηση σε δηµοτικές αρδευτικές υδροληψίες»
Σχετ. : (1) Η µε αριθµ. πρωτ. 14634/4-7-2019 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού (µε
Α∆ΑΜ: 19PROC005221090).
(2) Το µε αριθµ. πρωτ.14910/9-7-2019 ερώτηµα εταιρείας.

Με βάση το παραπάνω (2) σχετικό, σας διευκρινίζουµε τα εξής:
Ερώτηµα 1. «δυνατότητα προσαρµογή ηλεκτρικής εξόδου».
Παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε εάν εννοείτε να υπάρχει δυνατότητα
προσαρµογής παλµικής εξόδου επί του υδροµετρητή µόνο, δηλ.
προεγκατεστηµένη υποδοχή επί του υδροµετρητή , ΧΩΡΙΣ να χρειάζεται η
προµήθεια του ποµπού για την σύνδεση.
Απάντηση 1. ∆εν χρειάζεται η προµήθεια ποµπού για την σύνδεση. Ως εκ
τούτου, εννοείται να υπάρχει δυνατότητα προσαρµογής παλµικής εξόδου επί
του υδροµετρητή µόνο, δηλ. προεγκατεστηµένη υποδοχή.
Ερώτηµα 2: «Προµήθεια επί τόπου του έργου»
Παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε εάν οι υδροµετρητές θα παραδοθούν
συνολικά στις αποθήκες σας.
Απάντηση 2: Οι υδροµετρητές θα παραδοθούν συνολικά στις αποθήκες του
∆ήµου στην Κεντρική Λαχαναγορά Άρτας.
Ερώτηµα 3: «µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά»
Παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε «τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα
µικροϋλικά» στα οποία αναφέρεστε. Βάση εµπειρίας, τα εξαρτήµατα
σύνδεσης και τα µικρούλικά τα οποία θα συνοδεύουν τον υδροµετρητή είναι :
Άρτα 10/07/2019
Αριθµός πρωτοκόλλου 14910/2019
1) 2 τεµάχια ελαστικές φλάντζες , 2) 2 τεµάχια φλάντζες τόρνου
αντικριστές µε σπείρωµα, 3) οι βίδες και τα παξιµάδια σύνδεσης –
συγκράτησης για τις φλάντες.
Απάντηση 3: Πράγµατι, στις περισσότερες περιπτώσεις σύνδεσης, τα
µικροϋλικά είναι αυτά που αναφέρονται. Οπότε και στην προκειµένη
περίπτωση, τα µικροϋλικά σύνδεσης, είναι οι φλάντζες οι ελαστικές, οι
φλάντζες οι αντικριστές µε σπείρωµα , οι βίδες και τα παξιµάδια.

Η ∆/ντρια
Μαρία Ανδρέου

Διευκρινίσεις του διαγωνισμού για υδρόμετρα _protocol-2019-14910.pdfsigned