Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Διαδικασίες & Δικαιολογητικά

Δήλωση Σύμφωνου Συμβίωσης

Υπόχρεοι

Υπόχρεοι για τη δήλωση του συμφώνου συμβίωσης είναι ο ένας εκ των δύο συμβαλλομένων ή οποιοσδήποτε τρίτος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Πληροφορίες

Το σύμφωνο συμβίωσης δηλώνεται στο ληξιαρχείο του τόπου διαμονής των δύο συμβαλλομένων ή στον τόπο κατοικίας του ενός από τους δύο (όταν κατοικούν σε διαφορετικούς δήμους)

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  1. Σύμφωνο συμβίωσης (πρωτότυπο)
  2. Ταυτότητες και των δύο συμβαλλομένων
  3. ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και των δύο συμβαλλομένων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξής τους.
  4. Αν υφίσταται ασφαλιστικός φορέας.
  5. Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατα)