Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Διαδικασίες & Δικαιολογητικά

Δήλωση Γέννησης σε Δημόσια Αρχή

Γενικές Πληροφορίες

Η δήλωση γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έλαβε χώρα η γέννηση. Στο ληξιαρχείο της Δ.Ε.Αρταίων δηλώνεται κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια της Δ.Ε.Αρταίων Δήμου Αρταίων.

Προθεσμία Δήλωσης

Η δήλωση γέννησης πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τον τοκετό (Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης).
Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης : Από την ενδέκατη (11η) μέχρι και την 100η (εκατοστή) ημέρα δηλώνεται με πρόστιμο 100 ευρώ.
Μετά την εκατοστή (100η) ημέρα  δηλώνεται με πρόστιμο 300 ευρώ.

Υπόχρεοι

Ο πατέρας, ο γιατρός, η μαία και κάθε τρίτος που αποδεδειγμένα παραστάθηκε στον τοκετό.
Η δήλωση μπορεί να γίνει και από τη μητέρα του παιδιού ή από τον αντιπρόσωπό της με ειδική εντολή (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο).

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  1. Δήλωση γέννησης η οποία συντάσσεται και υπογράφεται από τον μαιευτήρα ιατρό ή μαία, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους.
  2. Δελτία Ταυτότητας των γονέων.
  3. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων.
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
  5. Εάν πρόκειται για αλλοδαπό απαιτείται το διαβατήριο, το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ καθώς και άδεια παραμονής εν ισχύ (θεώρηση εισόδου, βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας παραμονής, συνθήκη Σένγκεν).