Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Διαδικασίες & Δικαιολογητικά

Δήλωση Γέννησης σε Δημόσια Αρχή

Υπόχρεοι

Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του, ή κάποιος άλλος με εξουσιοδότηση και ταυτότητα

Γενικές Πληροφορίες

  • Το τέκνο που γεννήθηκε σε γάμο των γονέων του είναι δημότης του δήμου ή της κοινότητας όπου είναι γραμμένος ο πατέρας ή η μητέρα του. Οι γονείς υποχρεούνται, εντός της προθεσμίας προς δήλωση του πρώτου τέκνου τους, να προσδιορίσουν με αμετάκλητη δήλωσή τους ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου κατάρτισης της σχετικής ληξιαρχικής πράξης τη δημοτικότητά του. Η δήλωση αυτή προσδιορίζει τη δημοτικότητα και των τέκνων που θα γεννηθούν μεταγενέστερα.
    Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει η παραπάνω δήλωση, το τέκνο αποκτά τη δημοτικότητα του πατέρα. (αρ.15 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων)
  • Το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του είναι δημότης του δήμου ή της κοινότητας όπου είναι δημότης η μητέρα του. (αρ.15 παρ.2 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων)
  • Το τέκνο που με τη γέννησή του δεν αποκτά αλλοδαπή ιθαγένεια η είναι άγνωστης ιθαγένειας και αποκτά την ελληνική ιθαγένεια από γεννήσεως κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας, είναι δημότης του Δήμου ή της Κοινότητας όπου γεννήθηκε ή βρέθηκε. (αρ 15 παρ.3 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων)

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση
  2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

Συνημμένα έγγραφα