Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Διαδικασίες & Δικαιολογητικά

Δήλωση Γάμου

Υπόχρεοι

Οι σύζυγοι (ένας από τους δύο), ή τρίτος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Εμπρόθεσμη Προθεσμία δήλωσης

Η δήλωση γάμου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης εντός 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσής του.

Εκπρόθεσμη Προθεσμία δήλωσης

Από την 40η ημέρα μέχρι και την 130η δηλώνεται με πρόστιμο 100 ευρώ. Μετά την 130η ημέρα δηλώνεται με πρόστιμο 300 ευρώ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  1.  Οι ταυτότητες των δύο συζύγων.
  2.  Η δήλωση γάμου την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός), υπογεγραμμένη από τον αντίστοιχο Λειτουργό, τους δύο συζύγους, τον κουμπάρο ή τους μάρτυρες.