Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Διαδικασίες & Δικαιολογητικά

Αίτηση για Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως

Συνημμένα έγγραφα