Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Διαδικασίες & Δικαιολογητικά

Προέγκριση Άδειας Ιδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  1. Διάγραμμα της περιοχής (απόσπασμα χάρτη ή σκαρίφημα από το οποίο να προκύπτει η ακριβής θέση εγκατάστασης όπως οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο)
  2. Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος όταν δεν υπάρχει διαχειριστής ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή ελλείψει αυτού ή πλειοψηφία του αριθμού των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτήριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών, χώρων (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κτλ) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου ( ενσωματώνεται στην παρούσα)
  3. Δημοτική Ενημερότητα

Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμα μήνες, κατόπιν αίτησης- γνωμοδότησης στο Δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.

Συνημμένα έγγραφα