Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Διαδικασίες & Δικαιολογητικά

Αίτηση για χορήγηση Αποσπάσματος Σχεδίου Πόλεως

Συνημμένα έγγραφα