Διευθύντρια: Κωνσταντάκη Κωνσταντίνα
26813 62255
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ρούσσος Ιωάννης
26813 62234
Παπαδημητρίου Βασίλειος
26813 62204
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προϊσταμένη: Κουτσούµπα Φωτεινή
26813 62246