Διευθυντής: Γεώργιος Μακρής
26813 62150
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Προϊστάμενη: Κωνσταντάκη Κωνσταντίνα
26813 62255
Κουτσούµπα Φωτεινή
26813 62246
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΩΝ

Προϊστάμενος: Δάφνος Γεώργιος
26813 62237
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προϊστάμενη: