ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληρ.:Γ.Δάφνος

Τηλ.2681362237

Αριθμ.Πρωτ.: 23707

                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Κατόπιν της αρίθμ.539/2018 απόφασης Δ.Σ, αποφασίσθηκε:

Η έγκριση δημιουργίας λεωφορειόδρομου επί της οδού Σκουφά από την οδό Ανεξαρτησίας έως την οδό Μ.Μπότσαρη και απαγόρευση στάθμευσης στο αντίστοιχο τμήμα της οδού Σκουφά, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συντάθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και αποτυπώνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Έπειτα από αυτό και σε εκτέλεση των σχετικών διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 καλούμε όσους ενδιαφέρονται να προσέλθουν στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της απόφασης και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Άρτα 4-10-2018

Ο  Δήμαρχος Αρταίων

Χρήστος Κ.Τσιρογιάννης