ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων

ΑΔΑ: 6Σ9ΖΩΨΑ-ΣΟΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 01-06-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 10418

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 10217 / 28-05-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006779933) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
 2. Την διευκρίνιση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

 

Διευκρινίζει τα εξής:

            Στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στα αρχεία του διαγωνισμού, εκ’ παραδρομής στην 5η ομάδα υλικών το 4ο είδος αναφερόταν ως «Φωτιστικό σώμα Led οδικού φωτισμού 60W≤», αντί του ορθού «Φωτιστικό σώμα Led οδικού φωτισμού 90W≤».  Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς έχει διορθωθεί και θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr στην επιλογή «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

 

5ε ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣβ 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ

ΑΔΑ: ΩΡΠΕΩΨΑ-6ΨΠ

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Άρτα: 28-05-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                             
Αρ. Πρωτ.: 10219
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     

                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και στρογγυλοποίησης 2,01 €.  Τα είδη του διαγωνισμού εντάσσονται στους κωδικούς cpv: 31531000-7, 31320000-5, 31681410-0, 34928510-6 και 34991000-0

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Τρίτη 09-06-2020 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr στην επιλογή «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

 

 

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου:«Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (Α’ φάση – φέρων οργανισμός)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Άρτα        27 /  05  /2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                         Αριθμός πρωτ.   10178/2020

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου:

 «Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (Α’ φάση – φέρων οργανισμός)»

1.Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  με προϋπολογισμό 211.290,32 (χωρίς Φ.Π.Α.)

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ‘ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’ της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων στην διεύθυνση http://www.arta.gr/prokirikseis/.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681362235, FAX επικοινωνίας 2681362254, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αικατερίνη Σιώζου.

 1. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 12/06/2020 και ώρα 19:00μ.μ.

Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού:90273

Ημερομηνία αποσφράγισης: 18/06/2020 και ώρα 10:00π.μ. στη διεύθυνση «Δήμος Αρταίων, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου αρ.37, Τ.Κ.47132, Άρτα».

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α2ης τάξης και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
 1. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 4.226,00 ευρώ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 1. Το έργο χρηματοδοτείται με 262.000,00 € από ΣΑΤΑ. Υπάρχουσα πίστωση για το 2020 5.100,00 € Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
 2. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων.
 3. Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο.

Άρτα  27   –  05  – 2020

Ο Δήμαρχος  Αρταίων

Τσιρογιάννης Χρήστος

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΕΙΜΑΔΙΑ Τ.Κ. ΛΙΜΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΔΑ: 6ΡΕ2ΩΨΑ-ΛΕΕ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Άρτα 14/5/2020
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ   Αριθμός  πρωτοκόλλου  8959/2020
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(ως προς το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΕΙΜΑΔΙΑ Τ.Κ. ΛΙΜΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή η εκμίσθωση Δημοτικής (δασικής) έκτασης,  η οποία αποτελεί τμήμα του με αριθμό 501 δημοτικού κληροτεμαχίου διανομής Λιμίνης 1929, στη θέση «χειμαδιά» Τ.Κ. Λιμίνης, εμβαδού 5.352,00 τ.μ., κατά χρήση, για την λειτουργία πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων .

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ 27/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Μαΐου 2020 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 12:00 π.μ έως 12:30 π.μ.

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 160,00 ευρώ ετησίως για το σύνολο της ανωτέρω έκτασης .

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι 16,00 ευρώ.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων

                                                                                                        

Χρήστος Τσιρογιάννης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗ ΧΕΙΜΑΔΙΑ ΛΙΜΙΝΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. (11 & 12) ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣΑΡΤΑΣ                                                           ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΔΑ: Ψ2Α0ΩΨΑ-ΓΙΑ

Άρτα 12 Μαΐου 2020      

Αριθ. πρωτ.: 8946/2020

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθενται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την ενιαία εκμίσθωση των δημοτικών καταστημάτων με αριθ. (11 & 12)  στην πλατεία Αγ. Αναργύρων.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 27/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο, στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  ως εξής:

Ισόγειο κτίριο-κατάστημα, συνολικού  εμβαδού 34,68 τ.μ. [κατ/μα αρ.(11) εμβαδού 17,34 τ.μ. και κατ/μα αρ.(12) εμβαδού 17,34 τ.μ.] στην πλατεία του οικισμού των Αγίων Αναργύρων από ώρα 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ.

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των  130€/μήνα για τα καταστήματα με αρ.(11 & 12), της πλατείας Αγίων

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, δηλαδή ως ποσό εγγύησης ορίζεται το ποσό των 156€ για το ισόγειο κατάστημα με αρ.(11 &12) που βρίσκεται στην πλατεία των Αγίων Αναργύρων.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

Ο Δήμαρχος

                                                                                                  

Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. (3) ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΔΑ: Ψ2Α0ΩΨΑ-ΓΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Άρτα 12 Μαϊου 2020
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ   Αριθ. πρωτ.: 8953/2020
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. (3) ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή η εκμίσθωση του καταστήματος αρ. (3) της Δημοτικής Αγοράς  για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος .

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ 27/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00 π.μ έως 11:30 π.μ.

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 255,00 ευρώ / μήνα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι 306,00 ευρώ.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Ο Δήμαρχος Αρταίων

                                                                                                        

Χρήστος Τσιρογιάννης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ, Δ.Ε. ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΑΔΑ: 6ΗΟΝΩΨΑ-ΓΞΩ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Άρτα, 13 Μαΐου 2020
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών   Αρ.Πρωτ.:  9038/2020
Τμήμα Εσόδων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή η εκμίσθωση των αγροτικών (σχολικών και δημοτικών εκτάσεων)  της Δ.Ε. Αμβρακικού, της Δ.Ε. Ξηροβουνίου και της Δ.Ε. Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων, ως κάτωθι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια»

Τ.Κ. Γαβριάς

1) σχολική έκταση(αρ.κληρ.436) εμβαδού 14,25στρ. θέση «Αραμπάδες»

2) σχολική έκταση(αρ.κληρ.206) εμβαδού 8,115στρ. θέση «Ρόγγια»

3) σχολική έκταση(αρ.κληρ.211) εμβαδού 6,245στρ. θέση «Ρόγγια»

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτική έκταση εμβαδού 10.290στρ. θέση «Καλαμάκι»

2) δημοτική έκταση εμβαδού 7,375στρ. θέση «Μπούκες»

Τ.Κ. Ράχης

1) σχολική έκταση εμβαδού 7,686στρ. θέση «Δερβένι»

2) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα»

3) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες»

4) σχολική έκταση εμβαδού 1,7στρ. θέση «Παναγούλα»

Τ.Κ. Καμπή

1) δημοτική έκταση εμβαδού 29στρ. θέση «Μουζιάκι»

Τ.Κ. Γρίμποβο

1) σχολικός κλήρος εμβαδού 12,866στρ. θέση «Άγιοι Σαράντα»

2) σχολικός κλήρος εμβαδού 2,00στρ. θέση «Μαραθιά Χανόπουλο»

3) δημοτική έκταση εμβαδού 4,563στρ. θέση «Λυγαριά Καμπής»

Τ.Κ. Άγιο Σπυρίδωνα

1) Δημοτική έκταση εμβαδού 3,5 στρ.(αρ.κληρ.422) θέση «Νησί»

2) Σχολική έκταση εμβαδού 3,5 στρ.(αρ.κληρ.1203) θέση «Τσιβίκια»

Τ.Κ. Κιρκιζάτες

1) Δημοτική έκταση εμβαδού 7,450 στρ. θέση «Καμάρες»

Τ.Κ. Πολύδροσο

1) σχολική έκταση εμβαδού 4,961στρ. θέση «Ράχες»

2) σχολική έκταση εμβαδού 6,5 στρ. θέση «Παλιομέτοχο»

Τ.Κ. Καλαμιά

1) Δημοτική έκταση εμβαδού 5,5 στρ. .(αρ.κληρ.403) θέση «Γκαμήλες»

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 27/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 28 Μαΐου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα ως κάτωθι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια» ώρα 09:00 με 09:15

Τ.Κ. Γαβριάς

1) σχολική έκτ.(αρ.κληρ.436) εμβαδ.14,25 στρ. «Αραμπάδες» ώρα 09:15 με 09:30

2) σχολική έκτ.(αρ.κληρ.206)εμβαδ. 8,115στρ. θέση «Ρόγγια» ώρα 09:30 με 09:45

3) σχολική έκτ.(αρ.κληρ.211) εμβαδ 6,245στρ. θέση «Ρόγγια» ώρα 09:45 με 10:00

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτική έκταση εμβαδού 10.290στρ. θέση «Καλαμάκι» ώρα 10:00 με 10:15

2) δημοτική έκταση εμβαδού 7,375στρ. θέση «Μπούκες» ώρα 10:15 με 10:30

Τ.Κ. Ράχης

1) σχολική έκταση εμβαδού 7,686στρ. θέση «Δερβένι» ώρα 10:30 με 10:45

2) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα» ώρα 10:45 με 11:00

3) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες» ώρα 11:00 με 11:15

4) σχολική έκταση εμβαδού 1,7στρ. θέση «Παναγούλα» ώρα 11:15 με 11:30

Τ.Κ. Καμπή

1) δημοτική έκταση εμβαδού 29στρ. θέση «Μουζιάκι» ώρα 11:30 με 11:45

Τ.Κ. Γρίμποβο

1) σχολικ. κλήρος εμβαδ.12,866στρ. θέση «Άγιοι Σαράντα» ώρα 11:45 με 12:00

2) σχολικ. κλήρος εμβαδ. 2,00στρ.  «Μαραθιά Χανόπουλο» ώρα 12:00 με 12:15

3) δημοτικ έκταση εμβαδ.4,563στρ. θέση «Λυγαριά Καμπής» ώρα 12:15 με 12:30

Τ.Κ. Άγιο Σπυρίδωνα

1) δημοτ. έκταση(αρ.κληρ.422) εμβαδ.3,5 στρ. θέση «Νησίι» ώρα 12:30 με 12:45

2) σχολ.έκταση(αρ.κληρ.1203)εμβαδ.3,5στρ.θέση «Τσιβίκιαι» ώρα 12:45 με 13:00

Τ.Κ. Κιρκιζάτες

1) Δημοτική έκταση εμβαδού 7,450 στρ. θέση « Καμάρες » ώρα 13:00 με 13:15

Τ.Κ. Πολύδροσο

1) σχολική έκταση εμβαδού 4,961 στρ. θέση « Ράχες » ώρα 13:15 με 13:30

2) σχολική έκταση εμβαδού 6,5 στρ. θέση «Παλιομέτοχο» ώρα 13:30 με 13:45

Τ.Κ. Καλαμιά

1) δημοτ.έκταση(αρ.κληρ.403)εμβαδ.5,5στρ.θέση«Γκαμήλες»ώρα 13:45 με 14:00

 

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ανά στρέμμα ορίζεται το ποσό ενοικίου που καταβάλλονταν μέχρι την λήξη των συμβάσεων των προηγούμενων δημοπρασιών ανά στρέμμα ετησίως ή τις τιμές εκκίνησης προηγούμενων άγονων διαγωνισμών, ήτοι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια» τιμή εκκίνηση 12,40€/στ

Τ.Κ. Γαβριάς

1) σχολ.έκτ.(αρ.κληρ.436)εμβαδ.14,25στρ.θέση«Αραμπάδες» τιμή εκκ 34,25€/στ

2) σχολ.έκταση(αρ.κληρ.206)εμβαδ.8,115στρ.θέση«Ρόγγια» τιμή εκκ 15,28€/στρ

3) σχολ.έκταση(αρ.κληρ.211)εμβαδ.6,245στρ.θέση«Ρόγγια» τιμή εκκ 19,86€/στρ

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτ. έκταση εμβαδ.10.290στρ. θέση «Καλαμάκι» τιμή εκκίνηση 15,96€/στρ

2) δημοτική έκταση εμβαδ.7,375στρ. θέση «Μπούκες» τιμή εκκίνηση 24,08€/στρ

Τ.Κ. Ράχης

1) σχολ. έκταση εμβαδού  7,686στρ. θέση «Δερβένι» τιμή εκκίνηση 20,00€/στρ

2) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα» τιμή εκκίνηση 26,00€/στρ

3) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες» τιμή εκκίνηση 28,00€/στρ

4) σχολική έκταση εμβαδ. 1,7στρ. θέση «Παναγούλα» τιμή εκκίνηση 28,00€/στρ

Τ.Κ. Καμπή

1) δημοτική έκταση εμβαδ. 29στρ. θέση «Μουζιάκι»  τιμή εκκίνησης 20,08€/στρ

Τ.Κ. Γρίμποβο

1) σχολ.κλήροςεμβαδ.12,866στρ.θέση «Άγιοι Σαράντα» τιμή εκκίνηση 9,68€/στρ

2) σχολ.κλήροςεμβαδ.2,00στρ.«Μαραθιά-Χανόπουλο»τιμή εκκίνησης 16,08€/στ

3) δημοτ. έκταση εμβαδ.4,563στρ.«Λυγαριά Καμπής» τιμή εκκίνησης 21,28€/στρ

Τ.Κ. Άγιο Σπυρίδωνα

1) Δημοτική έκτ. εμβαδού 3,5 στρ.(αρ.κληρ.422) «Νησί» τιμή εκκίνησης 9,68€/στ

2) Σχολική έκτ. εμβαδ. 3,5 στρ.(αρ.κληρ.1203) «Τσιβίκια τιμή εκκίνησης 9,68€/στ

Τ.Κ. Κιρκιζάτες

1) Δημοτική έκταση εμβαδ.7,450 στρ. θέση «Καμάρες» τιμή εκκίνησης 32,80€/στ

Τ.Κ. Πολύδροσο

1) σχολική έκταση εμβαδού 4,961στρ. θέση «Ράχες» τιμή εκκίνησης 24,00€/στρ

2) σχολική έκταση εμβαδ.6,5 στρ. θέση «Παλιομέτοχο» τιμή εκκίνησης 24,00€/στ

Τ.Κ. Καλαμιά

1) Δημοτική έκταση εμβαδ.5,5 στρ. θέση «Γκαμήλες» τιμή εκκίνησης 32,80€/στ

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή  γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ποσού δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια» ποσό εγγύησης 24,80€

Τ.Κ. Γαβριάς

1) σχολ.έκταση(αρ.κληρ.436)εμβδ.14,25στρ.«Αραμπάδες»ποσό εγγύηση 48,80€

2) σχολ.έκταση(αρ.κληρ.206)εμβδ. 8,115στρ. «Ρόγγια» ποσό εγγύησης 12,40€

3) σχολ.έκταση(αρ.κληρ.211)εμβδ. 6,245στρ. «Ρόγγια» ποσό εγγύησης 12,400€

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτική έκταση εμβαδ. 10.290στρ. θέση «Καλαμάκι» ποσό εγγύησης 16,42€

2) δημοτική έκταση εμβαδού 7,375στρ. θέση «Μπούκες» ποσό εγγύησης 17,76€

Τ.Κ. Ράχης

1) σχολική έκταση εμβαδού 7,686στρ. θέση «Δερβένι» ποσό εγγύησης 15,37€

2) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα» ποσό εγγύησης  26,00€

3) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες» ποσό εγγύησης 7,28€

4) σχολική έκταση εμβαδού 1,7στρ. θέση «Παναγούλα» ποσό εγγύησης 4,76€

Τ.Κ. Καμπή

1) δημοτική έκταση εμβαδ. 29στρ. θέση «Μουζιάκι»  ποσό εγγύησης 58,23€

Τ.Κ. Γρίμποβο

1) σχολικ.κλήρος εμβαδ.12,866στρ.  «Άγιοι Σαράντα» ποσό εγγύησης 12,45€

2) σχολ.κλήρος εμβαδ. 2,00στρ.«Μαραθιά-Χανόπουλο» ποσό εγγύησης 3,22€

3) δημοτ. έκταση εμβαδού 4,563στρ.«Λυγαριά Καμπής» ποσό εγγύησης 9,71€

Τ.Κ. Άγιο Σπυρίδωνα

1) Δημοτική έκτ. εμβαδ.3,5 στρ.(αρ.κληρ.422)θέση «Νησί» ποσό εγγύησης 3,39€

2) Σχολική έκτασ εμβαδ.3,5 στρ.(αρ.κληρ.1203)θ «Τσιβίκια ποσό εγγύησης 3,39€

Τ.Κ. Κιρκιζάτες

1) Δημοτική έκταση εμβαδ.7,450 στρ. θέση «Καμάρες» ποσό εγγύησης 24,44€

Τ.Κ. Πολύδροσο

1) σχολική έκταση εμβαδού 4,961στρ. θέση «Ράχες» ποσό εγγύησης 11,91€

2) σχολική έκταση εμβαδού 6,5 στρ. θέση«Παλιομέτοχο» ποσό εγγύησης 15,60€

Τ.Κ. Καλαμιά

1) Δημοτική έκταση εμβαδού 5,5 στρ. θέση «Γκαμήλες» ποσό εγγύησης 18,04€

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν αναλογικά τον  τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ_ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ_ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ειδικού Συνεργάτη Δημοσιογράφου

Ο Δήμος Αρταίων προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με την ιδιότητα του Δημοσιογράφου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος θα επικουρεί το Δήμαρχο σε θέματα δημοσιογραφικής προβολής και εξωστρέφειας (μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και των κοινωνικών δικτύων) του έργου και των παρεμβάσεων, των δράσεων και των εκδηλώσεων του Δήμου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

Οι υποψήφιοι για την θέση αυτή θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τμήματος Π.Ε. Δημοσιογραφίας ή Επικοινωνίας ή Δημοσίων Σχέσεων και να είναι μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης, η οποία είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ).

Για αυτό το λόγο καλεί όσους/ες έχουν τα τυπικά προσόντα για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων να καταθέσουν σχετική αίτηση με συνημμένο βιογραφικό μέχρι τις 22 Μαΐου 2020 στο γραφείο Δημάρχου Αρταίων (Δημαρχείο, 3ος όροφος) ή στο e-mail dimos@arta.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινήσεων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια λυόμενων αιθουσών για κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων στον Δήμο Αρταίων.

ΑΔΑ: ΩΤ1ΨΩΨΑ-ΩΔ5

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 12-05-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 8879

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια λυόμενων αιθουσών για κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων στον Δήμο Αρταίων.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 7873 / 24-04-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006611500) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια λυόμενων αιθουσών για κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων στον Δήμο Αρταίων (ΕΣΗΔΗΣ 90583)
 2. Το υπ’ αριθ. 8392 / 05-05-2020 ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
 3. Τις απαντήσεις του Τμήματος έργων και μελετών (8713/08-05-2020) και του Τμήματος προμηθειών και αποθηκών του Δήμου (8874/12-05-2020)

 

Διευκρινίζει τα εξής:

Ερώτηση 1η:

Από πόσα μέρη αποτελούνται κάθε μία από τις τρεις παλιές λυόμενες μονάδες και τι διαστάσεις έχει η κάθε μία αίθουσα, που χρειάζεται να αποσυναρμολογηθούν, να μεταφερθούν και να τοποθετηθούν σε σημείο εντός του Δημοτικού Σταδίου Άρτας;

 

Απάντηση:

Οι διαστάσεις των αιθουσών είναι 9,00 (μήκος) χ 3,50 (πλάτος) χ 2,35 (ύψος) και δεν χωρίζονται σε τμήματα, αλλά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο η κάθε μια.

 

 

Ερώτηση 2η:

Η εταιρεία μας η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των προκατασκευασμένων και διαθέτει δικά της τεχνικά μέσα για την κατασκευή και προμήθεια σχολικών αιθουσών, εν τούτοις δε διαθέτει δικά της μέσα μεταφοράς και τοποθέτησης.  Απαιτείται η υποβολή ξεχωριστού ΤΕΥΔ από εταιρεία που διαθέτει δικά της μέσα μεταφοράς, ώστε να γίνει αποδεκτή η συμμετοχή της εταιρείας μας;

 

Απάντηση:

Στην διακήρυξη του διαγωνισμού καθορίζονται τα εξής:

“2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (σελ 15)

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν :

α) πίνακα με το προσωπικό ή τεχνικούς φορείς.

β) ενδεικτικά προσπέκτους ή πίνακες με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών.

γ) τον τεχνικό εξοπλισμό (π.χ. οχήματα κτλ) που  διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση της ποιότητας, καθώς και της παράδοσης των αιθουσών στην τελική τους μορφή (τοποθετημένες και λειτουργικές).

2.2.7  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων (σελ. 15)

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα (σελ 20)

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.”

 

Επίσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Β3 (σελ. 4) της οδηγίας 15 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) όπου ορίζονται τα εξής:

“Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς

1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).

2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής,  συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.

3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ  όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς.

4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V….»

 

            Συνεπώς θα πρέπει να κατατεθεί ξεχωριστό ΤΕΥΔ από τον οικονομικό φορέα στον οποίο θα στηριχθείτε για την ολοκλήρωση της προμήθειας.

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

 

ΑΔΑ: 69ΨΧΩΨΑ-ΥΘΧ

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Άρτα: 12-05-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                              
Αρ. Πρωτ.: 8920
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     

                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων έτους 2020, με  κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 34.879,96 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Παρασκευή 22-05-2020 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr στην επιλογή «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. το άρθρο 211 του Ν.3584/07
 2. την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011
 3. το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν.4325/2015
 4. τα άρθρα 4, 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957
 5. τον κανονισμού άρδευσης του Δήμου Αρταίων, όπως εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.. 179/2017 Α.Δ.Σ.
 6. την υπ’ αριθμόν 121/2020 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΨ45ΩΨΑ-ΕΚΣ) με την οποία αποφασίστηκε ο καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2020.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 8-5-2020 (Σε Ορθή Επανάληψη) έως  την 12-5-2020, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημαρχιακού Καταστήματος,

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΟΙΝΩΝΙΑΣ, επί των οδών Περ.Οδός & Αυξεντίου, τις ώρες 10:00 – 13:00.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

26813 622293 & 294  κα Άννα Μάρκου

 1. Αριθμός θέσεων

Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 121/2020 απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων  ως εξής:

 Υδρονομείς τέσσερα (4) άτομα . Κάθε θέση προορίζεται για κάθε τομέα ως κάτωθι:

 • Βλαχέρνα –Γραμμενίτσα –Παγοποιείο –αριστερό τμήμα επαρχιακής οδού Άρτας- Γραμμενίτσας, ένας (1) Υδρονομέας.
 • Γραμμενίτσα – Αμπέλια – Βάλτος Ταφίκη – Λυγαριά Γραμμενίτσας, ένας (1) Υδρονομέας.
 • Δεξιό τμήμα επαρχιακής οδού Άρτας –Γραμμενίτσας – Βάλτος Πασσιά και περιοχή Ρόκκα, ένας (1) Υδρονομέας .
 • Παντάνασσα – Καμπή – Αμμότοπος, ένας (1) Υδρονομέας.
 1. Αρδευτική περίοδος

Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 121/2020 απόφαση του την αρδευτική περίοδο από 1-6-2020 έως την 31-8-2020. Η αρδευτική περίοδος μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα τις κατά περίπτωση υπάρχουσες ανάγκες και με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

 1. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα

Για να εκλεγεί  κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α.   Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β.   Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.

γ.   Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

 1. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

α.   Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

 1. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

α)   Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου Αρταίων περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.

β)   Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

γ)  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, αντί πιστοποιητικού ποινικού μητρώου. Το πιστοποιητικό θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.

δ) Φωτοαντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος,

ε) Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ,

στ) Βεβαίωση ΑΜΚΑ,

ζ) Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (πρώτος δικαιούχος ο αιτών).

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των  δικαιολογητικών ε, στ & ζ, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

 1. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 1. Καθήκοντα Υδρονομέων

α.   Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως

β.   Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.

γ.   Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής  συντήρησής τους.

δ.   Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε.   Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

στ.  Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ.   Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι’ ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

 1. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού καταστήματος του Δήμου Αρταίων επί των οδών Περιφερειακής οδού & Αυξεντίου καθώς και στις έδρες των καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων και στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 1. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου, ημέρες εργάσιμες και ώρες 09:00 έως 13:00 στην Διεύθυνση Περ. Οδός και Αυξεντίου

Τηλέφωνα   26813 622293 & 294  κα Άννα Μάρκου

Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ