Περίληψη διακήρυξης για Ανοιχτό Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισµό Προσχεδίων του έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                           Άρτα 15/07/2020

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                        αρ. πρωτ. 15383/2020 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Δήμος Αρταίων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοιχτό  Αρχιτεκτονικό Διαγωνισµό Προσχεδίων

µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της πλήρους οριστικής µελέτης, της μελέτης εφαρμογής & των Τ.Δ. του έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)».

 Ο διαγωνισµός διεξάγεται σύµφωνα µε τα οριζόμενα στην Υ.Α. 26804/16-06-2011 (ΦΕΚ 1427 Β’/2011) και στην τροποποίηση της µε την Υ.Α. 22186-04.05.12 (ΦΕΚ 1494 Β’/ 2012), καθώς και στο Ν.4412/ 2016, τα εκτελεστικά αυτού διατάγµατα και τις αποφάσεις, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία αποστολής της περιληπτικής Προκήρυξης για δημοσίευση στον Διεθνή και Ελληνικό τύπο και µε τους όρους του παρόντος.

 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι     :  ο Δήμος Αρταίων.

Κύριος του Έργου είναι                                     :  ο Δήμος Αρταίων.

Διευθύνουσα Υπηρεσία – Σημείο επαφής είναι : η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων, με τα εξής στοιχεία:

Οδός           : Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου, Άρτα    Ταχ. Κωδ.  : 47132

Τηλ.           : 2681 3 62235  Fax             : 2681 3 62254   E-mail        : siozou@arta.gr,

Ιστοσελίδα : www.arta.gr/prokirikseis/.gr

 1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η χρηματοδότηση θα βαρύνει  τις πιστώσεις της ΣΑΤΑ του Δήμου και ο συνολικός προϋπολογισμός είναι :

Α) 43.084,72 € (άνευ ΦΠΑ) για τα βραβεία και

             Β) 215.423,58 € (άνευ ΦΠΑ & Απροβλέπτων) αρχική αμοιβή και τελική αμοιβή αφαιρουμένου του 1ου βραβείου και της έκπτωσης  , όπως υπολογίζεται στο άρθρο 8 της διακήρυξης  131.408,39  € (άνευ ΦΠΑ & Απροβλέπτων)  και 187.388,36  με ΦΠΑ και απρόβλεπτα (15%) .

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

CPV : 71220000-6

Σκοπός του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων είναι ο σχεδιασμός επεμβάσεων για τη διαμόρφωση ενός λειτουργικού δημόσιου χώρου που να αναδεικνύει το αστικό και φυσικό τοπίο, να εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες της πόλης, να διατηρεί τα σημεία αναφοράς και τη συλλογική μνήμη και παράλληλα να προστατεύει και να εμπλουτίζει το υφιστάμενο πράσινο. Ζητείται η εξεύρεση της βέλτιστης πρότασης – λύσης, από λειτουργική, αισθητική και τεχνική άποψη, προκειμένου να αναβαθμισθεί η περιοχή του κέντρου της πόλης της Άρτας.

 1. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών διαγωνισµός χαρακτηρίζεται ως Ανοικτός  Αρχιτεκτονικός Διαγωνισµός προσχεδίων µελέτης μιας κατηγορίας μελετών που πραγματοποιείται σε ένα στάδιο προς υλοποίηση της περιπτώσεως β.2 της παρ.2 του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης 26804/2011 (ΦΕΚ 1427 Β’ 2011) και διεξάγεται σύµφωνα µε την Υ.Α. 26804/16-06-2011 (ΦΕΚ 1427 Β’/ 2011) και την τροποποίηση της µε την Υ.Α. 22186-04.05.12 (ΦΕΚ 1494 Β’/ 2012), η οποία διατηρείται σε ισχύ με το άρθρο 376 ν. 4412/2016 (βλ. και άρθρα 111-115 του Ν.4412/ 2016, Γνώμη 8/2017 ΕΑΑΔΗΣΥ “Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 σχετικά με τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών”)..

 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Στον διαγωνισµό µελετών µπορούν να συµµετέχουν φυσικά (ατοµικά είτε ως υπεύθυνοι οµάδας) ή

νοµικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από τον Νόµο οριζόµενη άδεια άσκησης επαγγελµατικής

δραστηριότητας Αρχιτέκτονα στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη, σύµφωνα µε το άρθρο 77 του

Ν.4412/2016.

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Κριτική Επιτροπή θα λάβει υπόψη ως κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων την εκπλήρωση των

στόχων του διαγωνισµού, την πρωτοτυπία της συνολικής προσέγγισης και την ενσωµάτωση καινοτοµιών, την αισθητική και τη λειτουργικότητα της πρότασης,  την ταυτότητα και αναγνωρισιµότητα του κέντρου και του περιβάλλοντος χώρου του, την υιοθέτηση στοιχείων βιοκλιµατικού και ενεργειακού σχεδιασµού και χρήση ποιοτικών και µε µικρή απαίτηση συντήρησης υλικών, το επίπεδο ευκολίας υλοποίησης της πρότασης και τη γενικότερη οικονοµία της κατασκευής και της συντήρησης του έργου, την ποιότητα της παρουσίασης της πρότασης και της τεκµηρίωσής της.

 1. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 114 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 12 της

Υ.Α. 26804/2011 π. ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427/Β’/2011), θα είναι πενταµελής και θα οριστεί ως εξής: • Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων». • Ένας κριτής εκπρόσωπος της Διοργανώτριας Αρχής. • Τρεις κριτές από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ.

 1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής είναι δεσµευτική για τη Διοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν

αντιτίθεται στους όρους της Προκήρυξης.

 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Τα βραβεία είναι τρία (3) και η κατανοµή στους βραβευθέντες γίνεται σύµφωνα µε την παρ.3 του

άρθρου 11 της Υ.Α. 26804/2011: • 1ο βραβείο: 19.388,12 € (άνευ ΦΠΑ) • 2o βραβείο: 14.217,96 € (άνευ ΦΠΑ) • 3o βραβείο: 9.478,64 € (άνευ ΦΠΑ)

 1. ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η Διοργανώτρια Αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναθέσει την εκπόνηση της µελέτης του έργου,

δυνάµει της παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, στην οµάδα µελέτης που θα βραβευθεί µε το Α΄

Βραβείο. Η συµβατική αµοιβή της συνολικής πλήρους µελέτης (οριστική, μελέτη εφαρμογής και Τ.Δ.) ορίζεται στο 70% της προεκτίμησης της αμοιβής ,  η οποία ανέρχεται στο ποσό των 215.423,58 € χωρίς Φ.Π.Α. , αφαιρουμένου του πρώτου βραβείου [ (215.423,58*70%-19.388,12)=131.408,37 χωρίς απρόβλεπτα και ΦΠΑ], και  187.388,36 € με απρόβλεπτα 15% και  ΦΠΑ 24%.

 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ως ηµεροµηνία λήξης του διαγωνισµού και υποβολής των συµµετοχών ορίζεται η  ημέρα Τρίτη  18/08/2020 και ώρα  14:00.

Η κατάθεση των προσφορών  θα γίνεται στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής,  Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, Άρτα. Δεκτές γίνονται συµµετοχές που αποστέλλονται εµπρόθεσµα στην ίδια διεύθυνση µε το ταχυδροµείο ή µέσω ιδιωτικής εταιρείας µεταφορών, µε ευθύνη του διαγωνιζόµενου για την έγκαιρη υποβολή και µε προϋπόθεση την τήρηση της ανωνυµίας των συµµετεχόντων.

Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παρατάσεων, καµία συµµετοχή δεν γίνεται δεκτή.

 1. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επίσηµη γλώσσα του Διαγωνισµού είναι η Ελληνική. Η Διακήρυξη του Διαγωνισµού, τα Τεύχη Τεχνικών Δεδοµένων, το Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων και τα λοιπά χορηγούµενα στοιχεία θα είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα www.arta.gr/prokirikseis/.gr του Δήμου Αρταίων, η δε παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, του ΤΕΕ και του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Τα στοιχεία παρέχονται ηλεκτρονικά.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να εγγραφούν σε κατάλογο που θα τηρεί η Δ/νση Τεχνικών Έργων του Δήμου Αρταίων, µε αίτηση τους. Η αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο πρέπει να

σταλεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στο : siozou@arta.gr το αργότερο έως δέκα πέντε (15) ημέρες πρίν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών

Η Διοργανώτρια Αρχή θα επικοινωνεί µε τους εκπροσώπους των διαγωνιζοµένων µε σχετικές

αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr/prokirikseis/.gr και µε ηλεκτρονικό

ταχυδροµείο, µε ευθύνη των συµµετεχόντων ως προς την παραλαβή των µηνυµάτων.

Άρτα   14  –  07  – 2020

Ο

Δήμαρχος  Αρταίων

Τσιρογιάννης Χρήστος

δείτε τα αρχεία ΕΔΩ 

και OPEN MALL_GEN_ORIZONT (2)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρίνησης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων Δήμου Αρταίων, ΔΕ Βλαχερνών, ΔΕ Ξηροβουνίου, ΔΕ Φιλοθέης, ΔΕ Αμβρακικού.

ΑΔΑ: 9ΠΦΒΩΨΑ-ΤΞ4

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 13-07-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 15128

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνησης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων Δήμου Αρταίων, ΔΕ Βλαχερνών, ΔΕ Ξηροβουνίου, ΔΕ Φιλοθέης, ΔΕ Αμβρακικού.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 14888 / 09-07-2020 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων Δήμου Αρταίων, ΔΕ Βλαχερνών, ΔΕ Ξηροβουνίου, ΔΕ Φιλοθέης, ΔΕ Αμβρακικού.
 2. Το υπ’ αριθ. 15100 / 13-07-2020 ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 200 παρ. 5α και 219 παρ.4, καθώς και του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι).
 2. Τις διευκρινήσεις του Τμήματος Πρασίνου.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Για τα είδη με Α/Α 36 έως Α/Α 44 πρόκειται για είδη ορειχάλκινα ή πλαστικά? Αν είναι πλαστικά πόσων ατμοσφαιρών?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε ό,τι αφορά  τον Α/Α 36   δηλαδή  ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3/4″ ΘΗΛ.  η τιμή αναφέρεται σε πλαστικό είδος   με  τουλάχιστον   6 atm. Ο Α/Α 44  δηλαδή  ΚΑΝΟΥΛΑ 1/2′ ΓΑΛ. ΜΠΙΛΙΑ αναφέρεται  σε ορειχάλκινο είδος

 

 

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ, ΔΕ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ, ΔΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΔΕ ΦΙΛΟΘΕΗΣ, ΔΕ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

ΑΔΑ: ΨΓΛΨΩΨΑ-ΕΞΦ

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Άρτα: 09-07-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                          
Αρ. Πρωτ.: 14890
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     

                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ, ΔΕ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ, ΔΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΔΕ ΦΙΛΟΘΕΗΣ, ΔΕ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων Δήμου Αρταίων, ΔΕ Βλαχερνών, ΔΕ Ξηροβουνίου, ΔΕ Φιλοθέης, ΔΕ Αμβρακικού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 4.999,88 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Τα είδη του διαγωνισμού εντάσσονται στον κωδικό cpv: 43323000-3

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Δευτέρα 20-07-2020 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr στην επιλογή «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΤΛ

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου:«Ασφαλτοστρώσεις , τσιμεντροστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Άρτα    26  / 06 /2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                         Αριθμός πρωτ.   13799

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 • Ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου:
 • «Ασφαλτοστρώσεις , τσιμεντροστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων»

1.Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ  με προϋπολογισμό 241.935,48 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ‘ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’ της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων στην διεύθυνση http://www.arta.gr/prokirikseis/.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681362235, FAX επικοινωνίας 2681362254, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αικατερίνη Σιώζου.

 1. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 13/07/2020 και ώρα 19:00μ.μ.

Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: “90862”

Ημερομηνία αποσφράγισης: 17/07/2020 και ώρα 10:00π.μ. στη διεύθυνση «Δήμος Αρταίων, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου αρ.37, Τ.Κ.47132, Άρτα».

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ Α2ης τάξης και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
 1. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 4.839,00 ευρώ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 1. Το έργο χρηματοδοτείται με 300.000,00 € από ΣΑΤΑ. Υπάρχουσα πίστωση για το 2020 32.000,00 € Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
 2. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων.
 3. Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο.

Άρτα  26   –  06  – 2020

Ο

Δήμαρχος  Αρταίων

Τσιρογιάννης Χρήστος

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ :ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ 5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed 6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_signed 8. Περίληψη διακήρυξης_signed 10. Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___260620_signed 11. ΤΕΥΔ 11. ΤΕΥΔ_signed

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ»

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την  υπ΄ αριθμ. 6998/439/11-06-2020 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΨΠΗΔ46ΨΖΣΠ-ΖΧ4), απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/4/16980/10-06-2020  για  την υποβολή αιτήσεων προς πλήρωση θέσεων Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-ΝΕΑ ΦΑΣΗ» (ΟΠΣ 5002212).

Υπενθυμίζουμε ότι στο Δήμο Αρταίων το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης βρίσκεται σε λειτουργία από το 2012.

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr 

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 15/06/2020  (ώρα 11:00 π.μ.) έως και 29/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.).

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 03/07/2020 στη διεύθυνση :

Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, ΤΚ 111 43 Αθήνα  (Κεντρική Γραμματεία – 2ος Όροφος),

με υποχρεωτικά συμπληρωμένα τα στοιχεία που ορίζονται στη σχετική Πρόσκληση.

Ως τελική ημερομηνία λήψης κατά την αποστολή των φακέλων λογίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΔΒΜ – ΝΕΑ ΦΑΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Γ’)

 

ΑΔΑΜ: 20PROC006893894                                                       ΑΔΑ: 64ΨΛΩΨΑ-Β98

                                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                          Άρτα: 19-06-2020
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                     Αρ.Πρωτ.:  12136

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Γ’)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

 

έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθ. 12868 / 12-06-2019 (ΑΔΑM: 19PROC005097629) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία προσβάσιμων θαλασσίων προορισμών στο Δήμο Αρταίων.
 2. Την αριθ. 7158 / 08-04-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006541625) διακήρυξη 2ου επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την ομάδα Γ’ των υλικών.
 3. Το αριθ. 2150/Β3/519 – 14/04/2020 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
 4. Την αριθ. 189 / 2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ν5ΠΩΨΑ-ΜΧ0) περί προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ομάδα Γ’ των υλικών.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

            Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την προμήθεια εξοπλισμού για την «δημιουργία  Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Αρταίων (για την ομάδα Γ’)» , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού  8.928,92 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Η διαπραγμάτευση θα γίνει με τους ίδιους όρους και προδιαγραφές των διαγωνισμών που προηγήθηκαν.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και έχει λάβει κωδικό MIS 5021737Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑΕ1551. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, βαρύνει την με Κ.Α.: 60-7326.001 «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων (ΕΣΠΑ) σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Αρταίων.  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ15510020). Η σύμβαση αφορά στο υποέργο Νο 1 της Πράξης «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την  29-06-2020 ημέρα Δευτέρα ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 93688  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στο 2% της αξίας για την οποία κατατίθεται προσφορά χωρίς τον ΦΠΑ.

Τα προς προμήθεια είδη που κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 39295100-7, 39113400-1, 39522130-7 και 39224340-3.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών της ομάδος για την οποία κατατίθεται.

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΟΜΑΔΑ Γ’

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                           ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

                        

 

 

 

                                     

                                   ΑΔΑ: ΩΕΧΗΩΨΑ-ΚΨΧ      

Άρτα 18 Ιουνίου 2020      

Αριθ. πρωτ.: 12024

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις  του άρθρου  58 παρ.1, περ. δ΄, 94 και 95  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 « Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/2006).
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010(ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περί καταρτίσεων των όρων των δημοπρασιών από την Οικονομική Επιτροπή.
 5. Τις διατάξεις Π.Δ 270/1981(ΦΕΚ 77 Α /30-3-1981) περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και κοινοτήτων
 6. Την αριθ. 27/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας των διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων για το έτος 2018.
 7. Την αριθ. 117/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τις οποίες αποφασίστηκε η διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Ισόγειο κτίριο εμβαδού 34,68 τ.μ. (κατ-τα με αρ. 11 &12) στην πλατεία του οικισμού των Αγίων Αναργύρων.
 1. Την αριθ. 162/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη σύνταξη όρων και καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση Ισόγειο κτίριο εμβαδού 34,68 τ.μ. (κατ-τα με αρ. 11 &12) στην πλατεία του οικισμού των Αγίων Αναργύρων.
 2. Την αρ.8840/11-05-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων
 3. Την αρ.8946/12-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ2Α0ΩΨΑ-ΓΙ4) Περίληψη Διακήρυξης
 4. Την αρ.210/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΘΟΩΨΑ-Ψ9Π) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το από 26-05-2020 άγονο πρακτικό δημοπρασίας
 5. Το άρθρο 12 – Επανάληψη Δημοπρασίας της αρ. 8884/12-05-2020 Διακήρυξης του Δημάρχου Αρταίων, σύμφωνα με το οποίο η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτή πλειοδότης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθενται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την ενιαία εκμίσθωση των δημοτικών καταστημάτων με αριθ. (11 & 12)  στην πλατεία Αγ. Αναργύρων.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 27/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο, στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25 Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη  και ώρα από 13:45 π.μ έως 14:00 π.μ.  ως εξής:

Ισόγειο κτίριο-κατάστημα, συνολικού  εμβαδού 34,68 τ.μ. [κατ/μα αρ.(11) εμβαδού 17,34 τ.μ. και κατ/μα αρ.(12) εμβαδού 17,34 τ.μ.] στην πλατεία του οικισμού των Αγίων Αναργύρων από ώρα 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ.

 

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των  130€/μήνα για τα καταστήματα με αρ.(11 & 12), της πλατείας Αγίων

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, δηλαδή ως ποσό εγγύησης ορίζεται το ποσό των 156€ για το ισόγειο κατάστημα με αρ.(11 &12) που βρίσκεται στην πλατεία των Αγίων Αναργύρων

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

                                                                                        Ο Δήμαρχος

                                                                                                  

 

                                                                            Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης

 

3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ (ΑΔΑ ΩΕΧΗΩΨΑ-ΚΨΧ)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. (3) ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

ΑΔΑ: Ψ8Ψ2ΩΨΑ-9ΨΒ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Άρτα 18 Ιουνίου 2020
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ   Αριθ. πρωτ.: 12017/2020
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
 
 
 
 
 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. (3) ΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις  του άρθρου  58 παρ.1, περ. δ΄, 94 και 95  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 « Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/2006).
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010(ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περί καταρτίσεων των όρων των δημοπρασιών από την Οικονομική Επιτροπή.
 5. Τις διατάξεις Π.Δ 270/1981(ΦΕΚ 77 Α /30-3-1981) περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και κοινοτήτων
 6. Την αριθ. 27/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας των διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων.
 7. Την αριθ. 116/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του καταστήματος με αριθμ. 6 της Δημοτικής Αγοράς με πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία
 8. Την αριθ. 165/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη σύνταξη όρων και καθορισμό κατωτάτου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση καταστήματος με αριθμ. (3) εντός της Δημοτικής Αγοράς για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 9. Την αρ. 8884/12-05-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων
 10. Την αρ. 8953/12-05-2020 (ΑΔΑ: 96Λ4ΩΨΑ-8Α9) Περίληψη Διακήρυξης
 11. Την αρ. 211/2020 (ΑΔΑ: Ψ9Χ2ΩΨΑ-63Ρ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το από 26-05-2020 άγονο Πρακτικό δημοπρασίας
 12. Το άρθρο 12 – Επανάληψη Δημοπρασίας της αρ. 8884/12-05-2020 Διακήρυξης του Δημάρχου Αρταίων, σύμφωνα με το οποίο η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτή πλειοδότης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή η εκμίσθωση του καταστήματος αρ. (3) της Δημοτικής Αγοράς  για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος .

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ 27/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις  25 Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:30 π.μ έως 13:45 π.μ.

 

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 255,00 € / μήνα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι 306,00 ευρώ.

 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου έχει αναρτηθεί και η αρ. 8884/12-05-2020 διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου..

 

 

                                                                                     Ο Δήμαρχος Αρταίων

                                                                                                        

 

 

                                                                                    Χρήστος Τσιρογιάννης

 

2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ (ΑΔΑ Ψ8Ψ2ΩΨΑ-9ΨΒ)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

 

                                                                                                              ΑΔΑ: Ψ6Φ4ΩΨΑ-ΘΝΗ

                                                                                       Άρτα18/06/2020

                                                                                       Αριθμός Πρωτοκόλλου 12010/2020                     

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών           
Τμήμα Εσόδων
 
Ταχ Δ/νση: Περ. οδός & Αυξεντίου
ΤΚ: 47100
Πληρ: Παππάς Χ-Ζιώγα Μ.
Τηλ: 2681362272-206

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις  του άρθρου  58 παρ.1, περ. δ΄, 94 και 95  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 « Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/2006).
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010(ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περί καταρτίσεων των όρων των δημοπρασιών από την Οικονομική Επιτροπή.
 5. Τις διατάξεις Π.Δ 270/1981(ΦΕΚ 77 Α /30-3-1981) περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και κοινοτήτων
 6. Την αριθ. 12244/24-05-2018 απόφαση  Δημάρχου περί «Τροποποίηση της υπ΄αρ. 9989/03-05-2018 απόφασης περί ΄΄Ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων΄΄».
 7. Το άρθρο 196 του ν. 4555/2018 (Α΄133) που τροποποιεί τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) που αφορούν στην παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων των δήμων και ειδικότερα, ως προς το άρθρο 192 του ΚΔΚ, προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα υπεκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων τόσο για τις μελλοντικές όσο και για τις ενεργές κατά τη δημοσίευση του νόμου συμβάσεις.
 8. την αριθμ. 115/2020 απόφαση του Δ.Σ με την οποία αποφάσισε την εκμίσθωση των αγροτικών (σχολικών-δημοτικών) εκτάσεων  της ΔΕ Αμβρακικού, της ΔΕ Ξηροβουνίου και της ΔΕ Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων, με πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία.
 9. την αριθμ. 167/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύνταξης

όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των αγροτικών (σχολικών-

δημοτικών) εκτάσεων  της ΔΕ Αμβρακικού, της ΔΕ Ξηροβουνίου και της

ΔΕ Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων, με πλειοδοτική, φανερή και

προφορική δημοπρασία.

 1. την αριθμ. 167/2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση Οικονομικής

Επιτροπής περί σύνταξης όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των

αγροτικών (σχολικών-   δημοτικών) εκτάσεων  της ΔΕ Αμβρακικού, της

ΔΕ Ξηροβουνίου και της ΔΕ Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων, με

πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία.

 1. Την αρ. 9019/13-05-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων με την οποία εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση αγροτικών εκτάσεων ΔΕ Αμβρακικού, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης
 2. Την αριθμ. 9038/13-5-2020 (αδα: 6ΗΟΝΩΨΑ-ΓΞΩ) Περίληψη Διακήρυξης εκμίσθωσης αγροτικών ακινήτων , η οποία αναρτήθηκε και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το νόμο

 

 1. Την αρ. 213/2020 (ΑΔΑ: 68ΜΔΩΨΑ-ΚΚΚ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται τα από 28-05-2020 πρακτικά δημοπρασιών για  την εκμίσθωση αγροτικών εκτάσεων ΔΕ Αμβρακικού, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης
 2. Το άρθρο 12 – Επανάληψη Δημοπρασίας, της αριθ. /14-05-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων, σύμφωνα με το οποίο η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν πλειοδότης

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθεται σε επαναληπτική φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτικών ακινήτων, Σχολικών-Δημοτικών εκτάσεων, της Δ.Ε. Αμβρακικού ), της Δ.Ε. Ξηροβουνίου και της Δ.Ε. Φιλοθέης του Δήμου, ως κάτωθι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια»

Τ.Κ. Γαβριάς

1)σχολική έκταση(αρ.κληρ.436) εμβαδού 14,25στρ. θέση «Αραμπάδες»

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτική έκταση εμβαδού 10.290στρ. θέση «Καλαμάκι»

2) δημοτική έκταση εμβαδού 7,375στρ. θέση «Μπούκες»

Τ.Κ. Ράχης

1) σχολική έκταση εμβαδού 7,686στρ. θέση «Δερβένι»

2) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα»

3) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες»

4) σχολική έκταση εμβαδού 1,7στρ. θέση «Παναγούλα»

Τ.Κ. Καμπή

1) δημοτική έκταση εμβαδού 29στρ. θέση «Μουζιάκι»

Τ.Κ. Γρίμποβο

1) σχολικός κλήρος εμβαδού 12,866στρ. θέση «Άγιοι Σαράντα»

2) σχολικός κλήρος εμβαδού 2,00στρ. θέση «Μαραθιά Χανόπουλο»

3) δημοτική έκταση εμβαδού 4,563στρ. θέση «Λυγαριά Καμπής»

Τ.Κ. Άγιο Σπυρίδωνα

1) Δημοτική έκταση εμβαδού 3,5 στρ.(αρ.κληρ.422) θέση «Νησί»

2) Σχολική έκταση εμβαδού 3,5 στρ.(αρ.κληρ.1203) θέση «Τσιβίκια»

Τ.Κ. Κιρκιζάτες

1) Δημοτική έκταση εμβαδού 7,450 στρ. θέση «Καμάρες»

Τ.Κ. Πολύδροσο

1) σχολική έκταση εμβαδού 4,961στρ. θέση «Ράχες»

2) σχολική έκταση εμβαδού 6,5 στρ. θέση «Παλιομέτοχο»

Τ.Κ. Καλαμιά

1) Δημοτική έκταση εμβαδού 5,5 στρ. .(αρ.κληρ.403) θέση «Γκαμήλες»

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθ 767/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, στις  25 Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα ως κάτωθι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια» ώρα 09:00 με 09:15

Τ.Κ. Γαβριάς

1)σχολική έκταση(αρ.κληρ.436) εμβαδού 14,25στρ. «Αραμπάδες» ώρα 09:15 με 09:30

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτική έκταση εμβαδού 10.290στρ. θέση «Καλαμάκι» ώρα 09:30 με 09:45

2) δημοτική έκταση εμβαδού 7,375στρ. θέση «Μπούκες» ώρα 09:45 με 10:00

Τ.Κ. Ράχης

3) σχολική έκταση εμβαδού 7,686στρ. θέση «Δερβένι» ώρα 10:00 με 10:15

4) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα» ώρα 10:15 με 10:30

5) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες» ώρα 10:30 με 10:45

6) σχολική έκταση εμβαδού 1,7στρ. θέση «Παναγούλα» ώρα 10:45 με 11:00

Τ.Κ. Καμπή

1) δημοτική έκταση εμβαδού 29στρ. θέση «Μουζιάκι» ώρα 11:00 με 11:15

Τ.Κ. Γρίμποβο

1) σχολικός κλήρος εμβαδού 12,866στρ. θέση «Άγιοι Σαράντα» ώρα 11:15 με 11:30

2) σχολικός κλήρος εμβαδού 2,00στρ.  «Μαραθιά Χανόπουλο» ώρα 11:30 με 11:45

3) σχολικός κλήρος εμβαδού 12,150στρ. «Μεσσαριά Χανόπουλο» ώρα 11:45 με 12:00

Τ.Κ. Άγιο Σπυρίδωνα

1) δημοτ. έκταση(αρ.κληρ.422) εμβαδ.3,5 στρ. θέση «Νησίι»  ώρα 12:00 με 12:15

2) σχολ.έκταση(αρ.κληρ.1203)εμβαδ.3,5στρ.θέση «Τσιβίκιαι» ώρα 12:15 με 12:30

Τ.Κ. Κιρκιζάτες

1) Δημοτική έκταση εμβαδού 7,450 στρ. θέση « Καμάρες » ώρα 12:30 με 12:45

Τ.Κ. Πολύδροσο

1) σχολική έκταση εμβαδού 4,961 στρ. θέση « Ράχες » ώρα 12:45 με 13:00

2) σχολική έκταση εμβαδού 6,5 στρ. θέση «Παλιομέτοχο» ώρα 13:00 με 13:15

Τ.Κ. Καλαμιά

1)δημοτ.έκταση(αρ.κληρ.403)εμβαδ.5,5στρ.θέση«Γκαμήλες»ώρα 13:15 με 13:30

        Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ανά στρέμμα ορίζεται το ποσό ενοικίου που καταβάλλονταν μέχρι την λήξη των συμβάσεων των προηγούμενων δημοπρασιών ανά στρέμμα ετησίως ή τις τιμές εκκίνησης προηγούμενων άγονων διαγωνισμών, ήτοι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια» τιμή εκκίνηση 12,40€/στ

Τ.Κ. Γαβριάς

1)σχολ.έκτ.(αρ.κληρ.436)εμβαδ.14,25στρ.θέση«Αραμπάδες» τιμή εκκ 34,25€/στ

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτ. έκταση εμβαδ.10.290στρ. θέση «Καλαμάκι» τιμή εκκίνηση 15,96€/στρ

2) δημοτική έκταση εμβαδ.7,375στρ. θέση «Μπούκες» τιμή εκκίνηση 24,08€/στρ

Τ.Κ. Ράχης

1) σχολ. έκταση εμβαδού  7,686στρ. θέση «Δερβένι» τιμή εκκίνηση 20,00€/στρ

2) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα» τιμή εκκίνηση 26,00€/στρ

3) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες» τιμή εκκίνηση 28,00€/στρ

4) σχολική έκταση εμβαδ. 1,7στρ. θέση «Παναγούλα» τιμή εκκίνηση 28,00€/στρ

Τ.Κ. Καμπή

1)δημοτική έκταση εμβαδ. 29στρ. θέση «Μουζιάκι»  τιμή εκκίνησης 20,08€/στρ

Τ.Κ. Γρίμποβο

1)σχολ.κλήροςεμβαδ.12,866στρ.θέση «Άγιοι Σαράντα» τιμή εκκίνηση 9,68€/στρ

2)σχολ.κλήροςεμβαδ.2,00στρ.«Μαραθιά-Χανόπουλο»τιμή εκκίνησης 16,08€/στ

3)δημοτ. έκταση εμβαδ.4,563στρ.«Λυγαριά Καμπής» τιμή εκκίνησης 21,28€/στρ

Τ.Κ. Άγιο Σπυρίδωνα

1) Δημοτική έκτ. εμβαδού 3,5 στρ.(αρ.κληρ.422) «Νησί» τιμή εκκίνησης 9,68€/στ

2) Σχολική έκτ. εμβαδ. 3,5 στρ.(αρ.κληρ.1203) «Τσιβίκια τιμή εκκίνησης 9,68€/στ

Τ.Κ. Κιρκιζάτες

1) Δημοτική έκταση εμβαδ.7,450 στρ. θέση «Καμάρες» τιμή εκκίνησης 32,80€/στ

Τ.Κ. Πολύδροσο

1) σχολική έκταση εμβαδού 4,961στρ. θέση «Ράχες» τιμή εκκίνησης 24,00€/στρ

2) σχολική έκταση εμβαδ.6,5 στρ. θέση «Παλιομέτοχο» τιμή εκκίνησης 24,00€/στ

Τ.Κ. Καλαμιά

1) Δημοτική έκταση εμβαδ.5,5 στρ. θέση «Γκαμήλες» τιμή εκκίνησης 32,80€/στ

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή  γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ποσού δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια» ποσό εγγύησης 24,80€

Τ.Κ. Γαβριάς

1)σχολ.έκταση(αρ.κληρ.436)εμβδ.14,25στρ.«Αραμπάδες»ποσό εγγύηση 48,80€

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτική έκταση εμβαδ. 10.290στρ. θέση «Καλαμάκι» ποσό εγγύησης 16,42€

2) δημοτική έκταση εμβαδού 7,375στρ. θέση «Μπούκες» ποσό εγγύησης 17,76€

Τ.Κ. Ράχης

1) σχολική έκταση εμβαδού 7,686στρ. θέση «Δερβένι» ποσό εγγύησης 15,37€

2) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα» ποσό εγγύησης  26,00€

3) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες» ποσό εγγύησης 7,28€

4) σχολική έκταση εμβαδού 1,7στρ. θέση «Παναγούλα» ποσό εγγύησης 4,76€

Τ.Κ. Καμπή

1)δημοτική έκταση εμβαδ. 29στρ. θέση «Μουζιάκι»  ποσό εγγύησης 58,23€

Τ.Κ. Γρίμποβο

1)σχολικ.κλήρος εμβαδ.12,866στρ.  «Άγιοι Σαράντα» ποσό εγγύησης 12,45€

2)σχολ.κλήρος εμβαδ. 2,00στρ.«Μαραθιά-Χανόπουλο» ποσό εγγύησης 3,22€

3)δημοτ. έκταση εμβαδού 4,563στρ.«Λυγαριά Καμπής» ποσό εγγύησης 9,71€

Τ.Κ. Άγιο Σπυρίδωνα

1) Δημοτική έκτ. εμβαδ.3,5 στρ.(αρ.κληρ.422)θέση «Νησί» ποσό εγγύησης 3,39€

2) Σχολική έκτασ εμβαδ.3,5 στρ.(αρ.κληρ.1203)θ «Τσιβίκια ποσό εγγύησης 3,39€

Τ.Κ. Κιρκιζάτες

1) Δημοτική έκταση εμβαδ.7,450 στρ. θέση «Καμάρες» ποσό εγγύησης 24,44€

Τ.Κ. Πολύδροσο

1) σχολική έκταση εμβαδού 4,961στρ. θέση «Ράχες» ποσό εγγύησης 11,91€

2) σχολική έκταση εμβαδού 6,5 στρ. θέση«Παλιομέτοχο» ποσό εγγύησης 15,60€

Τ.Κ. Καλαμιά

1) Δημοτική έκταση εμβαδού 5,5 στρ. θέση «Γκαμήλες» ποσό εγγύησης 18,04€

  

 Η παρούσα επαναληπτική Περίληψη διακήρυξη δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενεργείας της δημοπρασίας.

Τα έξοδα δημοσίευσης καταβάλλονται από τον τελευταίο πλειοδότη της δημοπρασίας και εξοφλούνται (αναλογικά) πριν από την υπογραφή του μισθωτηρίου.

Επίσης η παρούσα επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη Θα αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα είναι αναρτημένη και η αριθ. 9019/13-05-2019 διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, στο πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στα αντίστοιχα ΚΕΠ Αμβρακικού, Ξηροβουνίου  και Φιλοθέης .

Αντίγραφα της παρούσας επαναληπτικής περιληπτικής διακήρυξης, χορηγούνται από το Τμήμα Εσόδων μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας της δημοπρασίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλέφωνο επικοινωνίας 2681362272 & 2681362206)

          

                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                                                                                                 

              

                                                                    ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ (ΑΔΑ Ψ6Φ4ΩΨΑ-ΘΝΗ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)

 

ΑΔΑ: ΨΜΙΤΩΨΑ-ΦΟΚ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                          Άρτα: 12-06-2020
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                     Αρ.Πρωτ.: 11471

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος» (cpv 34144512-0), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  148.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (η δαπάνη θα καλυφθεί από το πρόγραμμα Φιλόδημος,  ΣΑΕ-055 2017ΣΕ05500010).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 27-06-2020 ημέρα Σάββατο ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 92916.  Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει την Πέμπτη 02-07-2020.

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΔΑ: ΨΝ62ΩΨΑ-ΔΟΛ

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Άρτα: 04-06-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                              
Αρ. Πρωτ.: 10855
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     

                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την συντήρηση – υποστήριξη – αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού (cpv 72261000-2), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο των εργασιών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Τετάρτη 17-06-2020 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr στην επιλογή «εφημερίδα της υπηρεσίας», «προκηρύξεις».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΛ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ