Περίληψη διακήρυξης δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Παιδικού Σταθµού Άγιου Σπυρίδωνα ∆ήµου Αρταίων

 

ΑΔΑ: Ψ9Κ8ΟΛΙΦ-Ο33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Άρτα 09.08.2021 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ                                                                    Αριθ. Πρωτ. 1536 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Θέµα: «Περίληψη διακήρυξης δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Παιδικού Σταθµού Άγιου Σπυρίδωνα ∆ήµου Αρταίων».

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆.

ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Προκηρύσσει δημοπρασία µμειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ενός

 • ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για να στεγάσει τον Παιδικό Σταθµό Αγίου Σπυρίδωνα. Το µίσθιο να βρίσκεται στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Σπυρίδωνα ∆ήµου Αρταίων.
  • να είναι εµβαδού 150-160 τετραγωνικών µέτρων τουλάχιστον, ισόγειο και να διαθέτει αύλειο χώρο για την εγκατάσταση παιδικής χαράς.

Το κτίριο πρέπει να περιλαµβάνει όλους τους χώρους, και να πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στο αριθ. 99/2017 Π.∆. ( ΦΕΚ 141/τ.Α΄/28-9-2017),για την λειτουργία Παιδικού  Σταθµού 25 (είκοσι πέντε) νηπίων.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβολής αναφέρονται στην σχετική διακήρυξη

1536/2021 (ΨΓ40ΟΛΙΦ-Ζ9Φ).

Οι ενδιαφερόµενοι   πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία είκοσι

(20) ηµερών από τη δηµοσίευση της διακήρυξης έως και 7/09/2021.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην αρµόδια υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρµόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.∆/τος 270/81, η οποία µε επιτόπιο έλεγχο, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του εάν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακήρυξης, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ηµερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισµού ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

 

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων

 

Το σύνολο της διακήρυξης παρέχεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ∆ήµου

(www.arta.gr), καθώς και του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισµού παρέχονται όλες τις εργάσιµες  ηµέρες από 8:00 έως 14:00, από τα γραφεία του Ν.Π.∆.∆. (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.

∆ήµου Αρταίων, Ορλάνδου 9, 1ος όροφος, Άρτα).

Αρµόδιος  υπάλληλος: Ζήση Αθηνά, τηλέφωνο 2681024441.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (για 4η ομάδα – σιδηρουργικά)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και
λοιπών εγκαταστάσεων (για 4η ομάδα – σιδηρουργικά)

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :
1. Την αριθ. 25606 / 06-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007606102) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων.
2. Την αριθ. 223 / 2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω0Β3ΩΨΑ-9Α3) με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ομάδα 4 (σιδηρουργικά)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (για την 4η ομάδα – σιδηρουργικά / cpv 44330000-2 ). Η συνολική αξία του είδου φτάνει το ποσό των 6.589,98€ με ΦΠΑ. Η διαπραγμάτευση θα γίνει με τους ίδιους όρους και προδιαγραφές του διαγωνισμού που προηγήθηκε.

Η διαπραγμάτευση θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Δευτέρα 2-08-2021 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Αγγελική Χαιρέτη, τηλ.2681362173), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www . arta . gr στην επιλογή «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 4Η ΟΜΑΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ (Ομάδα Ε’ ηλεκτρονικός εξοπλισμός

                ΑΔΑ: 6Ρ53ΩΨΑ-5ΝΚ

                                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                          Άρτα: 12-07-2021
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                     Αρ.Πρωτ.: 15386

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ (Ομάδα Ε’ ηλεκτρονικός εξοπλισμός)

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 

 1. Την αριθ. 11641 / 26-05-20121 (ΑΔΑM: 21PROC008663762) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού 1ου ειδικού Δημοτικού σχολείου και 1ου ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας.
 2. Την αριθ. 249 /2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΒΥΔΩΨΑ-ΓΚ5) με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ομάδα Ε’.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την προμήθεια εξοπλισμού 1ου ειδικού Δημοτικού σχολείου και 1ου ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας για την ΟΜΑΔΑ Ε: ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτιμώμενης αξίας 8.670,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 10.750,80 €).  Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.  Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, Κωδ. ΣΑ: ΕΠ0181 Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, βαρύνει την με Κ.Α.: 64-7135.005 «Προμήθεια εξοπλισμού 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας (ΕΣΠΑ)» σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Αρταίων.  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ01810038) και περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης : «Ανέγερση νέου κτηρίου για τη στέγαση του 1ου Ειδικού Δημοτικού σχολείου και του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2100/14-09-2017 (ΑΔΑ: 6ΘΣΕ7Λ9-Β43) όπως τροποποιήθηκε από την 1297/23-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΓ517Λ9-ΕΑΒ) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου και έχει λάβει κωδικό MIS 5008738.  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ

Η διαπραγμάτευση θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Πέμπτη 22-07-2021 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στην διαπραγμάτευση και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr στην επιλογή «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

4 ΔΙΑΠΡΑΓΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1ου ΕΙΔ ΚΤΛ

(ΟΡΘΗ) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ-ΝΕΡΟΤΡΙΒΗΣ) ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

(ΟΡΘΗ)  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ                                                                                                                                                                                       

                                ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ                                                              ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ-ΝΕΡΟΤΡΙΒΗΣ) ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                                                                                                         Έχοντας υπόψη:

 1. Την αριθμ. 118/2020 (ΑΔΑ: 9ΗΖ2ΩΨΑ-ΦΦΙ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ-ΝΕΡΟΤΡΙΒΗΣ) που βρίσκεται στην Κοινότητα Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων .
 2. Την αριθμ. 163/2020 (ΑΔΑ: 9060ΩΨΑ-ΒΒΛ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί σύνταξης όρων και καθορισμού κατώτατου ορίου μισθώματος της διακήρυξης δημοπρασίας.
 3. Την αριθμ. 7699/2021 απόφαση Δημάρχου Αρταίων με την οποία διακηρύσσεται ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου (ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ-ΝΕΡΠΤΡΙΒΗ) που βρίσκεται στην Κοινότητα Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων.
 4. Την αριθμ. 7769/2021 (ΑΔΑ: ΩΙΣΠΩΨΑ-ΦΑΛ) Περίληψη Διακήρυξης του Δήμου Αρταίων
 5. Το από 7η Μαΐου 2021 πρακτικό διεξαγωγής δημοπρασίας, της επιτροπής του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81, σύμφωνα με το οποίο, δεν παρουσιάστηκε πλειοδότης και η δημοπρασία απέβη άγονη.
 6. Την αριθμ. 190/2021 (ΑΔΑ: 9ΤΝ0ΩΨΑ-ΘΒΕ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του από 7ης Μαΐου 2021 πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας  για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ-ΝΕΡΟΤΡΙΒΗ), όπως οριζόταν στην αρ.πρωτ. 7769/2021 Περίληψη Διακήρυξη σε συνέχεια της αριθμ. 7699/2021 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων, κατά την οποία  δεν παρουσιάστηκε πλειοδότης και απέβη άγονη.
 7. Το άρθρο 12 -Επανάληψη Δημοπρασίας, της αρ. πρωτ. 7699/2021 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων, σύμφωνα με το οποίο η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο, εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν πλειοδότης

                                                    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Ότι εκτίθεται σε Επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφορά για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου το οποίο περιλαμβάνει, δημοτική έκταση εμβαδού 1.253,01 τ.μ. (ΚΑΕΚ κτηματολογίου 040290108001) εντός της οποίας εμπεριέχεται ισόγειο ηλεκτροδοτούμενο κτίσμα εμβαδού 115,95 τ.μ. με αριθμό ταυτότητα ακινήτου (ΑΤΑΚ 01154458799), εκτός ορίων οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου, για χρήση υδρόμυλου-νεροτριβής, που βρίσκεται στην Κοινότητα Καμπής της Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων.  Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 6/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα ‘’ΔΙΩΝΗ’’ του Εκθεσιακού Κέντρου «ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΓΙΑΣ» , στις 15 Ιουλίου  2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.                                                                                                   

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου υδρόμυλο-νεροτριβή (συνολικά, με ότι εμπεριέχεται σε αυτό),  ορίζεται το ποσό των 680,00€/μηνιαίως.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία , μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη αρ. πρωτ. 7699/19-4-2021 διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου,  ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου μισθώματος του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), δηλαδή εγγυητική ποσού 816,00€. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.                                      Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί σε  μία ημερήσια εφημερίδα, στον ισότοπο του Δήμου (www.arta.gr)  όπου  θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής,  θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στα ΚΕΠ της Δημοτικής Κοινότητας Άρτας και στο ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Ξηροβουνίου (το δημοσιότερο μέρος της έδρας της Δ.Ε. Ξηροβουνίου όπου βρίσκεται το εν λόγω ακίνητο).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

4 ΟΡΘΗ Επαναληπτικη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Υδρομυλος-νεροτριβη ΚΑΜΠΗΣ –

(Ορθή) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ- ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΣΠΑΗ & ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΠΕΡΙΦ.ΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ    
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                Αρ.Πρ.: 14839
Τμήμα Εσόδων Ημ.Πρ.: 06/07/2021
Πληρ: Ζιώγα Μαλίτσα ΑΔΑ: Ψ4ΔΙΩΨΑ-ΘΨΓ
Τηλ:    2681362210
Ταχ Δ/νση: Περ. οδός & Αυξεντίου

(Ορθή)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ- ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΣΠΑΗ & ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΠΕΡΙΦ.ΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την αριθμ. 278/2020 (ΑΔΑ: 63ΗΓΩΨΑ-2ΕΙ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίνεται και αποφασίζεται η διατήρηση της κενωθείσας θέση περιπτέρου που βρίσκεται στη θέση έτσι όπως αυτή οριοθετείτε από τις οδούς (γωνία) επί της οδού Λέων Σπαή & παράδρομο της περιφερειακή οδού στην κοινότητα Άρτας του Δήμου Αρταίων.
 2. Το αριθμ. 64/2021 (ΑΔΑ: Ψ77ΙΩΨΑ-876) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση της κενωθείσας θέσης περιπτέρου.
 3. Την αριθμ. 138/202021 (ΑΔΑ: 6ΓΘΙΩΨΑ-7ΛΙ)  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί σύνταξης όρων διακήρυξης δημοπρασίας.
 4. Την αριθμ. 7697/2021 απόφαση Δημάρχου Αρταίων με την οποία διακηρύσσεται ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης εκμετάλλευσης) του περιπτέρου.
 5. Την αριθμ. 7728/2021 (ΑΔΑ: ΨΓΦΑΩΨΑ-Ε2Ε) Περίληψη Διακήρυξης του Δήμου Αρταίων
 6. Το από 6η Μαΐου 2021 πρακτικό διεξαγωγής δημοπρασίας, της επιτροπής του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81, σύμφωνα με το οποίο, δεν παρουσιάστηκε πλειοδότης και η δημοπρασία απέβη άγονη.
 7. Την αριθμ. 189/2021 (ΑΔΑ: 6ΗΚΚΩΨΑ-4ΟΡ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του από 6η Μαΐου 2021 πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας  για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του περιπτέρου, όπως οριζόταν στην αρ.πρωτ. 7728/20-04-2021 Περίληψη Διακήρυξη σε συνέχεια της αριθμ. 7697/2021 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων, κατά την οποία  δεν παρουσιάστηκε πλειοδότης και απέβη άγονη.
 8. Το άρθρο 18 -Επανάληψη Δημοπρασίας, της αρ. πρωτ. 7697/2021 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων, σύμφωνα με το οποίο η δημοπρασία επαναλαμβάνεται από το πρόεδρο της Επιτροπής,, εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτή πλειοδότης πλειοδότης

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ :

Ότι εκτίθεται σε επαναληπτική φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφορά για την εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης εκμετάλλευσης) μίας (1) θέσης περιπτέρου μετά του κουβουκλίου αυτού που βρίσκεται στη θέση όπως αυτή οριοθετείτε από τις οδούς (γωνία) Λέων Σπαή & παράδρομο Περιφερειακής Οδού στην Κοινότητα Άρτας του Δήμου Αρταίων, συνολικού εμβαδού 5,00 τ.μ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθ 6/202021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα ‘’ΔΙΩΝΗ’’ του Εκθεσιακού Κέντρου «ΚΩΣΤΑΣ  ΒΑΓΙΑΣ», στις 14 Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρa … ως κάτωθι:

Στάδιο 1ο : Υποβολή κλειστών φακέλων δικαιολ/κών, από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ

Στάδιο 2ο: Έλεγχος δικαιολογητικών από την επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και ανακοίνωση των έγκυρων φακέλων, από ώρα 10:15 π.μ. έως 10:30 π.μ

Στάδιο 3οΈναρξης διαδικασίας φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού,    από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για την εκμίσθωση του περιπτέρου ορίζεται το ποσό των 250,00€/μηνιαίως

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία , μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στην αριθμ. 7697/19-04-2021 διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής  γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου,  ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου μισθώματος του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης),

δηλαδή εγγυητική επιστολή συμμετοχής  ποσού 300,00€ .

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα δημοσιευθεί σε  δύο ημερήσιες εφημερίδες, στον ισότοπο του Δήμου (www.arta.gr)  όπου  θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε αυτή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινήσεων συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Αρταίων»

ΑΔΑ: 66ΗΩΩΨΑ-5ΓΧ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 23-06-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                     Αρ.Πρωτ.: 13816

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Αρταίων»

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 13466 / 17-06-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC00877904) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Αρταίων.
 2. Τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στις υπηρεσίες του Δήμου.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

Ερώτηση 1:

Στην παράγραφο 2.2.7 αναφέρετε σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

«α) ISO 9001:2008 με πεδίο εφαρμογής: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ή διαχείριση έργων ή εκπόνηση μελετών ή σχεδιασμός ή ανάπτυξη & εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού & διαχείριση έργων πληροφορικής ή παροχή συμβουλευτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικής, μετασχηματισμού επιχειρηματικού μοντέλου – αναδιοργάνωση & αναδιάρθρωση φορέων & οργανισμών ή παροχή υπηρεσιών και υλοποίηση λύσεων σε θέματα επιλογής ή εκπαίδευσης ή αξιολόγησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ή μέτρηση ποιότητος ταχυδρομικής αλληλογραφίας».

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε αν πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους και η Διακήρυξη απαιτεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, καθώς τα πιστοποιητικά ISO 9001:2008 έχουν πάψει να ισχύουν από 15/09/2018. Αν ισχύει αυτό παρακαλώ όπως διευκρινίσετε ότι η απαίτηση της διακήρυξης στο σημείο α) καλύπτεται πλήρως από το σημείο β) ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής συναφές με την υπό ανάθεση υπηρεσία».

 

Απάντηση 1:

Στην παράγραφο 2.2.7 αναφερόμαστε σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

«α) ISO 9001:2008 με πεδίο εφαρμογής: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ή διαχείριση έργων ή εκπόνηση μελετών ή σχεδιασμός ή ανάπτυξη & εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού & διαχείριση έργων πληροφορικής ή παροχή συμβουλευτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικής, μετασχηματισμού επιχειρηματικού μοντέλου – αναδιοργάνωση & αναδιάρθρωση φορέων & οργανισμών ή παροχή υπηρεσιών και υλοποίηση λύσεων σε θέματα επιλογής ή εκπαίδευσης ή αξιολόγησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ή μέτρηση ποιότητος ταχυδρομικής αλληλογραφίας».

Όντως  πρόκειται περί λάθους εκ παραδρομής καθώς και η Διακήρυξη απαιτεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 αφού τα πιστοποιητικά ISO 9001:2008 έχουν πάψει να ισχύουν από 15/09/2018. Διευκρινίζουμε ότι η απαίτηση της διακήρυξης στο σημείο α) καλύπτεται πλήρως από το σημείο β) ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής συναφές με την υπό ανάθεση υπηρεσία».

 

 

Ερώτηση 2:

Στην παράγραφο 2.2.7 αναφέρετε σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: «γ) ISO 14001:201404»

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε αν πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους και η Διακήρυξη απαιτεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.

 

Απάντηση 2:

Στην παράγραφο 2.2.7 όπου αναφερόμαστε σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: ως «γ) ISO 14001:201404» διευκρινίζουμε ότι  πρόκειται περί λάθους εκ παραδρομής και η Διακήρυξη απαιτεί το ορθό πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.

 

Ερώτηση 3:

Σε σχέση με τα περιεχόμενα του φακέλου της προσφοράς στην ενότητα 2.4.3.2-Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» του τεύχους διακήρυξης, επιπροσθέτως του στοιχείου «1-Τεχνική περιγραφή…», αναφέρεται ότι θα πρέπει να κατατεθούν και τα στοιχεία 2 έως 9. Όμως, στο Παράρτημα ΙΙ «Συγγραφή Υποχρεώσεων», στο Άρθρο 7ο τα προαναφερόμενα στοιχεία, εκτός του στοιχείου 3, αναφέρεται ότι τοποθετούνται στην ενότητα Α- Δικαιολογητικά συμμετοχής. Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε:

Α) Σε ποιον φάκελο/κεφάλαιο (Δικαιολογητικά συμμετοχής ή Τεχνική Προσφορά) της προσφοράς πρέπει να τοποθετηθούν τα ζητούμενα στοιχεία 2 έως 9 που αναφέρονται στην ενότητα 2.4.3.2 του τεύχους διακήρυξης;

Β) Σε ποιον φάκελο/κεφάλαιο (Δικαιολογητικά συμμετοχής ή Τεχνική Προσφορά) τοποθετείται το στοιχείο 3 της ενότητας 2.4.3.2 του τεύχους διακήρυξης;

Γ) Στην περίπτωση που τα προαναφερόμενα στοιχεία 2 έως 9 τοποθετούνται στον φάκελο/κεφάλαιο «Τεχνική προσφορά», είναι αποδεκτό τα στοιχεία 3 έως 9 να τοποθετηθούν ως Παραρτήματα;

 

Απάντηση 3:

Με δεδομένο ότι ο φορέας μας ακολουθεί τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., όπου στο άρθρο 2.4.3.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» καθορίζονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα περιέχονται στον συγκεκριμένο φάκελο (ήτοι ΕΕΕΣ και εγγυητική συμμετοχής μόνο), όλα τα υπόλοιπα έγγραφα θα τοποθετηθούν στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς.  Οπότε:

 1. Στον φάκελο τεχνικής προσφοράς.
 2. Στον φάκελο τεχνικής προσφοράς.

Γ)  Για τα στοιχεία 3 έως 9 μπορούν να τοποθετηθούν ως παραρτήματα που συνυπολογίζονται ως στοιχεία για την βαθμολόγηση της τεχνικής προσφροάς.

 

 

Ερώτηση 4:

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι συμβάσεις που ολοκληρώθηκαν εντός του 2021 είναι επίσης αποδεκτές για την κάλυψη των απαιτήσεων που ορίζονται τόσο στην παράγραφο 2.2.5 όσο και στην παράγραφο 2.2.6.

Στην περίπτωση αυτή, παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι έχουν την απαραίτητη οικονομική επάρκεια για την συμμετοχή στον διαγωνισμό (ενδεικτικά αναφέρονται καταστάσεις πωλήσεων, τιμολόγια πωλήσεων, πρωτόκολλα παραλαβής, συμβάσεις, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης κτλ) για την τριετία 2021, 2020, 2019. Επίσης όπως διευκρινίσετε ότι αρκεί η προσκόμιση ενός τουλάχιστον από τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας.

 

Απάντηση 4:

Στην παράγραφο 2.2.5 «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» ορίζονται συγκεκριμένες οικονομικές χρήσεις για την τελευταία τριετία (2020, 2019, 2018), οπότε θα πρέπει να προσκομιστούν στοιχεία για αυτές τις χρήσεις. Στην παράγραφο 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» γίνεται αναφορά για την τελευταία πενταετία χωρίς να προσδιορίζονται συγκεκριμένες οικονομικές χρήσεις, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθούν και συμβάσεις που ολοκληρώθηκαν στο έτος 2021.  Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας αρκεί ένα από τα αναφερόμενα στοιχεία, με την προϋπόθεση να πληρούν την απαίτηση της διακήρυξης (το 50% του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού).

 

Ερώτηση 5:

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που ζητούνται στη σελ 37 σημείο 5 μπορούν να υποβληθούν με απλή υπογραφή του δηλούντα ή με χρήση της υπηρεσίας gov.gr, χωρίς να απαιτείται η θεώρηση γνησίου υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή ΚΕΠ.

 

Απάντηση 5:

«Βλ. σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) – που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:» Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας».

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω μπορεί να υποβληθούν Υπεύθυνες Δηλώσεις με χρήση της υπηρεσίας gov.gr, χωρίς να απαιτείται η θεώρηση γνησίου υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή ΚΕΠ.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»

ΑΔΑ: 6Ο2ΦΩΨΑ-ΠΧΚ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Άρτα: 17-06-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                             
Αρ. Πρωτ.: 13469
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     

                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει νέο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Αρταίων» (cpv 79415200-8), με κριτήριο κατακύρωσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (άρθρο 86 παρ 2 του 4412/2016) και πιο συγκεκριμένα με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά για το σύνολο των εργασιών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 49.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Η χρηματοδότηση της σύμβασης γίνεται από το Πράσινο Ταμείο.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Δευτέρα 28-06-2021 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr στην επιλογή «εφημερίδα της υπηρεσίας», «προκηρύξεις».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

5ζ ΝΕΟΣ ΣΧΕΔ ΦΟΡΤ ΗΛΕΚ ΟΧΗΜ (ΣΦΗΟ-ΣΥΝ)

 

 

Πρόσκληση για αποστολή προσφοράς για τις εργασίες καθαριότητας των τουαλετών και των λοιπών εσωτερικών χώρων της Δημοτικής Αγοράς Άρτας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ                                                ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δ/νση : Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου
Τηλ. : 2681362244
Πληρ. : Κλεονίκη Καψάλη
email: maria@arta.gr

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για αποστολή προσφοράς

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργασίες καθαριότητας των τουαλετών και των λοιπών εσωτερικών χώρων της Δημοτικής Αγοράς Άρτας. Η καθαριότητα θα πραγματοποιείται κατά τις ημέρες όπου η Δημοτική Αγορά είναι ανοικτή για επίσκεψη από το κοινό, δηλ. από Δευτέρα ως και Σάββατο, πλην των Κυριακών και των επίσημων αργιών, κατά τις ώρες από 11.00π.μ -14.00μ.μ.

Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω εργασιών έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθμ. πρωτ. 12718/8-6-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-596.

ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΤΑΣ» ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Υποεργασία 1 : Για τις καθημερινές (από Δευτέρα ως Παρασκευή) 300 (3 ώρες Χ 5 ημέρες Χ 4 εβδομάδες Χ 5 μήνες) ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ

 

5.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%)
Υποεργασία 2 : Για τα Σάββατα 60 (3 ώρες Χ 1 ημέρα Χ 4 εβδομάδες Χ 5 μήνες) ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω εργασίες, σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική έκθεση (αρ. 6/2021) της υπηρεσίας μας, μέχρι την Τετάρτη, 16/6/2021, στο αρμόδιο γραφείο.

Βάσει του άρθρου 22, του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/18-4-2013, τ. Α΄), κατά την κατάθεση της προσφοράς σας, πρέπει να αναφέρετε:

 • Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχολείτε στο έργο,
 • Τις ημέρες και ώρες εργασίας,
 • Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι,
 • Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζόμενων,
 • Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά,
 • Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.

Επίσης, υποχρεούστε, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύετε σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς σας τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά σας πρέπει να υπολογίζετε εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.

Επίσης, σε εφαρμογή του άρθρου 20, του Ν. 4412/2016 που αφορά τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης κατ’ αποκλειστικότητα, θα πρέπει να προσκομίσετε:

 1. Καταστατικό του Κοι.Σ.Π.Ε. ή της Κοιν.Σε.Π. ή του οικονομικού φορέα του άρθρου 20 του Ν.4412/2016, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από το τηρούμενο στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο ή άλλη δημόσια αρχή.
 2. α) Έγκριση σκοπιμότητας από Δημόσια Αρχή για την ίδρυση και λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε., β) για τους λοιπούς οικονομικούς φορείς του αρ. 20, αντίστοιχη έγκριση, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία ή σε διαφορετική περίπτωση Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους ότι δεν απαιτείται σχετική έγκριση σκοπιμότητας.
 3. Βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Ν. 4430/2016.
 4. Βεβαίωση από Δημόσια Αρχή ότι περισσότεροι από το 30% των ενδιαφερόμενων εργαζομένων του οικονομικού φορέα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.
 5. Βεβαίωση από αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο της ΓΓΠΣΔΔ (TaxisNet) για έναρξη επιτηδεύματος ή τροποποίησή της, από την οποία να προκύπτει άσκηση δραστηριότητας συναφούς με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης (υπηρεσίες καθαρισμού).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22, του Ν. 4782/2021, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

 1. Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια του άρθρου 17 του ν. 2646/1998 (Α’ 236).
 2. Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (Α’ 96).
 3. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4019/2011 (Α’ 216).
 4. Οικονομικοί φορείς με κύριο σκοπό την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, εφόσον περισσότεροι από 30% των εργαζομένων του φορέα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την υπηρεσία «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Αρταίων»

ΑΔΑ: ΩΙΨΖΩΨΑ-ΛΟΚ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 01-06-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                      Αρ.Πρωτ.: 12147

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την υπηρεσία «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Αρταίων»

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθ. 192/2021 (ΑΔΑ: ΩΔΔΧΩΨΑ-ΝΚ6) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού
 2. Την αριθ. 11524 / 25-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008657679) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Αρταίων».
 3. Το αριθ. 11683 / 26-05-2021 έγγραφο (e-mail).
 4. Το αριθ. 12103 / 31-05-2021 έγγραφο της ΤΥΔ του Δήμου

 

Αποφασίζει

 

Την ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού που ήταν να διενεργηθεί στις 04-06-2021 ημέρα Παρασκευή, και την διενέργεια νέου διαγωνισμού μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία θα εγκριθούν οι νέες τεχνικές προδιαγραφές και οι νέοι όροι διακήρυξης.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 6ΗΞΖΩΨΑ-ΞΜΩ

                                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                              Άρτα: 31-05-2021
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                         Αρ.Πρωτ.: 12022

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας Δημοτικών ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων (cpv: 34144512-0, 34144212-7 και 34114000-9), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικού προϋπολογισμού  985.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Αναλυτικότερα ο προϋπολογισμός για το κάθε τμήμα είναι ο εξής:

ΤΜΗΜΑ 1: «Απορριμματοφόρο χωρητικότητας 16 m3 με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας», συνολικά τρια (3) τεμάχια εκτιμώμενης αξίας 405.000,00 € (135.000,00 € ανά τεμάχιο) πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 502.200,00 €).

ΤΜΗΜΑ 2: «Απορριμματοφόρο χωρητικότητας 8 m3 με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας», συνολικά ένα (1) τεμάχιο εκτιμώμενης αξίας 115.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 142.600,00 €).

ΤΜΗΜΑ 3: «Υδροφόρο όχημα», συνολικά ένα (1) τεμάχιο εκτιμώμενης αξίας 125.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 155.000,00 €).

ΤΜΗΜΑ 4: «Καδοπλυντήριο», συνολικά ένα (1) τεμάχιο εκτιμώμενης αξίας 150.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 186.000,00 €).

Η παρούσα σύμβαση αφορά στο υποέργο Νο 1 της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με κωδικό MIS 5052654. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του ΠΔΕ κωδ. ΣΑΕΠ 0181 (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΕΠ01810031).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, βαρύνει την με Κ.Α.: 64-7132.002 «Προμήθεια δημοτικά ενεργειακών αποδοτικών οχημάτων» σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Αρταίων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 30-06-2021 ημέρα Τετάρτη ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.  Οι αριθμοί του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι οι 108448 (απορριμματοφόρο όχημα 16 m3 – Τμήμα 1), 108450 (απορριμματοφόρο 8 m3 – Τμήμα 2), 108451 (υδροφόρο όχημα – Τμήμα 3) και 108452 (καδοπλυντήριο – Τμήμα 4).  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 

Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στο 2% της αξίας για την οποία κατατίθεται προσφορά χωρίς τον ΦΠΑ.  Αναλυτικότερα η αξίας της εγγυητικής φαίνεται παρακάτω:

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σύνολο τμημάτων 795.000,00 15.900,00 Δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσια ευρώ
(Τμήμα 1) Απορριμματοφόρο χωρητικότητας 16m3 με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας 405.000,00 8.100,00  

Οκτώ χιλιάδες εκατό ευρώ

(Τμήμα 2) Απορριμματοφόρο χωρητικότητας 8m3 με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας 115.000,00 2.300,00  

Δύο χιλιάδες τριακόσια ευρώ

(Τμήμα 3) Υδροφόρο οχημα 125.000,00 2.500,00 Δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
(Τμήμα 4) Καδοπλυντήριο 150.000,00 3.000,00 Τρεις χιλιάδες ευρώ

 

Για την καλή εκτέλεση της προμήθειας θα πρέπει να κατατεθεί εγγυητική καλής εκτέλεσης από τον προμηθευτή, η οποία καθορίζεται στο 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας αντικαθιστά την εγγύηση καλής εκτέλεσης και ορίζεται στο ποσό ύψους 2% επί του ποσού της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ του τμήματος που κατατέθηκε προσφορά.

Η προμήθεια είναι χωρισμένη σε συνολικά τέσσερις (4) ομάδες και είναι στον διαγωνισμό.  Τα προς προμήθεια είδη που κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34144512-0 Απορριμματοφόρα 16 και 8m3, 34144212-7 Υδροφόρο όχημα και 34114000-9 Καδοπλυντήριο.

Προσφορές υποβάλλονται για όλες τις ομάδες ή για συγκεκριμένες ομάδες, πάντα όμως η προσφορά θα καλύπτει το σύνολο των ειδών της ομάδος για το οποίο κατατίθεται.  Ο μέγιστος αριθμός ΟΜΑΔΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τέσσερις (4).

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

6η ΕΝΕΡΓ ΑΠΟΔΟΤ ΟΧΗΜΑΤΑ (108448 450 451 452)

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινήσεων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας.

ΑΔΑ: 6Ρ22ΩΨΑ-2ΣΖ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 31-05-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 12052

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 11641 / 26-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008663762) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας
 2. Το ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

1η) Ερώτηση:

Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ αν για να καταθέσουμε την προσφορά μας θα πρέπει να καταθέσουμε μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και εγγυητική επιστολή συμμετοχής, διότι δεν υπάρχει κάπου ξεκάθαρα.

 

1η) Απάντηση:

Δεν χρειάζεται να κατατεθεί εγγυητική επιστολή συμμετοχής όπως προκύπτει από τα άρθρα της διακήρυξης και ειδικότερα από το άρθρο 4.1

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ