ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΓΙΑ ΕΤΗ 2019 – 2020 – 2021

ΑΔΑ: 7ΧΠΡΩΨΑ-5ΕΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Άρτα: 16-12-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                           Αρ.Πρωτ.:  28607
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                         

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΓΙΑ ΕΤΗ 2019 – 2020 – 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την «επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων ετών 2019 – 2020 – 2021» (cpv 50112000-3 και 50110000-9), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής όπως προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, συνολικού προϋπολογισμού  445.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (1.100,00 € για το έτος 2019 και από 222.000,00 € για τα έτη 2020 – 2021).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Τετάρτη 15-01-2020 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 81816 και οι προσφορές θα ανοιχθούν την Τρίτη 21-01-2020.

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρίνηση ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για τις προμήθεια ελαιολιπαντικών του Δήμου Αρταίων και των Νομικών Προσώπων του.

ΑΔΑ: ΨΔΙΣΩΨΑ-0Β1

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 16-12-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 28644

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνηση ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για τις προμήθεια ελαιολιπαντικών του Δήμου Αρταίων και των Νομικών Προσώπων του.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 27106 / 29-11-2019 διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαιολιπαντικών του Δήμου Αρταίων και των Ν.Π. του (ΕΣΗΔΗΣ 82037)
 2. Το υπ’ αριθ. 28502 / 13-12-2019 ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
 3. Την απάντηση με ημερομηνία 16-12-2019 του Γραφείου Κίνησης του Δήμου

 

Διευκρινίζει τα εξής:

 

Ερώτηση:

Στην 18-10-2019 Μελέτη αναφέρεται για το παρακάτω λιπαντικό:

 • Α/Α 18: ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 5W30 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑPI SN/SM/CF, ACEA A1/B1, A5,B5.

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές λαδιών ACEA 2016, η προδιαγραφή ΑCEA A1/B1 είναι καταργημένη και δεν υφίσταται πια. Η προδιαγραφή ACEA A5/B5 είναι η πλέον σύγχρονη και υπερκαλύπτει την Α1/Β1 (επισυνάπτεται το έγγραφο ACEA). Επομένως εκ παραδρομής πιθανώς αναφέρθηκε η προδιαγραφή ACEA A1/B1 συσωρευτικά με τις υπόλοιπες API SN/SM/CF, ACEA A5/B5. Το αντίστοιχο link είναι το παρακάτω: https://www.acea.be/uploads/news_documents/ACEA_European_oil_sequences_20 16.pdf

Παρακαλώ διευκρινήστε μας ποιες είναι οι προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούνται για το συγκεκριμένο λιπαντικό και θα γίνουν αποδεκτές κατά την υποβολή της προσφοράς.

 

Απάντηση:

Σε ερώτημα  για το προϊόν 18 (Λάδι κινητήρα  πετρελαίου 5w30 επιβατικά),  του πίνακα της μελέτης για το διαγωνισμό ¨Προμήθεια καυσίμων & ελαιολιπαντικών Δ. Αρταίων και Νομικών του Προσώπων 2019-2020-2021¨ ,  οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται κατά την υποβολή της προσφοράς για το συγκεκριμένο λιπαντικό είναι API SN/SM/CF, ACEA A5/B5 .

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρίνηση συνοπτικού διαγωνισμού για την συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων

ΑΔΑ: Ψ22ΟΩΨΑ-ΚΓΩ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 12-12-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 28331

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνηση συνοπτικού διαγωνισμού για την συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 27736 / 06-12-2019 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων
 2. Το αριθ. 28300 / 12-12-2019 ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
 3. Την διευκρίνιση του Τμήματος Πρασίνου

 

Διευκρινίζει τα εξής:

Ερώτηση:

Στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης στο άρθρο 7 «Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, μη αυτοματοποιημένο» με ποσότητα 43.000 τεμάχια και τιμή 0,01 η συνολική τιμή είναι 430,00 ευρώ και όχι 236,50 ευρώ που αναγράφεται στο προϋπολογισμό.  Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τι ισχύει.

 

Απάντηση:

Σας διευκρινίζουμε ότι στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης στο άρθρο  7 που αφορά την «άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης , μη αυτοματοποιημένο» με ποσότητα 43.000 τεμάχια η τιμή 0,01 προκύπτει από την στρογγυλοποίηση της τιμής  0,0055 κατά τον υπολογισμό της αντίστοιχης συνάρτησης  στο φύλλο excel  του ενδεικτικού προϋπολογισμού, οπότε προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό  χρέωση της ανωτέρω εργασίας 43.000 τεμάχια  * 0,0055 = 236,50 €  χωρίς τον ΦΠΑ.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κτλ Δ.Ε. Αρταίων (ομάδα 6η «Σκυρόδεμα»)

ΑΔΑΜ: 19PROC005980819                                                                    ΑΔΑ: 63Ω3ΩΨΑ-Θ3Π

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα: 06-12-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 27773

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου και Προμηθειών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κτλ Δ.Ε. Αρταίων (ομάδα 6η «Σκυρόδεμα»)

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθ. 21649 / 03-10-2019 (ΑΔΑM: ΩΑΘΧΩΨΑ-Ι33) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κτλ Δ.Ε. Αρταίων και αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων ΔΕ Αρταίων
 2. Την αριθ. 286 /2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω97ΝΩΨΑ-0ΙΓ).

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

            Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κτλ Δ.Ε. Αρταίων (ομάδα 6η «Σκυρόδεμα»).  Η συνολική αξία των ειδών φτάνει το ποσό των 1.448,32 € με ΦΠΑ.

Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Αρταίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (3ος όροφος), Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου, την Τρίτη 1712-2019, ώρα 10:00 έως 10:30, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης, δηλαδή 17-12-2019 και ώρα 10:30

Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε. Αντίγραφα της διακήρυξης για την συμμετοχή στην διαπραγμάτευση και πληροφορίες για αυτή παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα προμηθειών και αποθηκών του Δήμου Αρταίων (αρμόδιος υπάλληλος : Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ. 2681362243).  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στην επιλογή «Εφημερίδα της υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 6η ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΑΔΑ: 7ΝΘ8ΩΨΑ-ΘΘ4

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Άρτα: 06-12-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                   
Αρ. Πρωτ.: 27737
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     

                                                    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων, (cpv: 77320000-6) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των εργασιών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 39.999,10 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Δευτέρα 16-12-2019 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr στην επιλογή «εφημερίδα της υπηρεσίας», «προκηρύξεις».

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜ

 

 

 

 

Αναρτήθηκαν σήμερα 3/12/2019 στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αρταίων,οι πίνακες κατάταξης, οι πίνακες συνολικής ονομαστικής κατάστασης υποψηφίων, οι πίνακες επιλογής και οι πίνακες απορριπτέων.

Αναρτήθηκαν σήμερα 3/12/2019, ημέρα Τρίτη, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αρταίων, μετά από εντολή του Δημάρχου, οι πίνακες κατάταξης, οι πίνακες συνολικής ονομαστικής κατάστασης υποψηφίων, οι πίνακες επιλογής και οι πίνακες απορριπτέων, που αφορούν:

Α) στην πρόσληψη προσωπικού, συνολικά ενός (1) ατόμου  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αρταίων, ειδικότητας ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (κωδ. Θέσης 100), σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 του Δήμου Αρταίων

Β) στην πρόσληψη προσωπικού, συνολικά δύο (2) ατόμων  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Ανάπτυξης  και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε (Χορτοκοπτικού 75 PS) (κωδ. Θέσης 101) και ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ (κωδ. Θέσης 102) αντίστοιχα,  σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2019 του Δήμου Αρταίων.

 

SCAN – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΟΧ 1-2019 – ΚΩΔ. 100 – ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ SCAN – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΟΧ 2 – 2019 – ΚΩΔ. 101 – ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ SCAN – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΟΧ 2 – 2019 – ΚΩΔ. 102 – ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρίνηση ανοικτού διαγωνισμού για τις δαπάνες πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμο Αρταίων

ΑΔΑ: 6ΤΟΖΩΨΑ-ΤΘΘ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 29-11-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 27128

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνηση ανοικτού διαγωνισμού για τις δαπάνες πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμο Αρταίων

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 25969 / 19-11-2019 διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων (ΕΣΗΔΗΣ 81857)
 2. Το ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
 3. Την απάντηση του Τμήματος Πολιτιστικής & Τουριστικής Ανάπτυξης

 

Διευκρινίζει τα εξής:

Ερώτηση:

Σχετικά με τον Διαγωνισμό υπάρχει αναντιστοιχία στα ποσά της Κατηγορίας (Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων και αμοιβή καλλιτεχνών) -Ενδεικτικός προϋπολογισμός στη σελ. 48 όπου το ποσό που αναφέρεται είναι 64.300 ευρώ ενώ στο Τιμολόγιο Μελέτης-Τεχνικά Χαρακτηριστικά στη σελ. 64 αναφέρεται το ποσό των 66700. Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί η διαφορά. Επιπρόσθετα, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αναλυτικά ο τρόπος που θα πρέπει να γίνει η προσφορά σχετικά με την Ενότητα 1 Διοργάνωση Εκδηλώσεων (ηχοφωτιστική κάλυψη και αμοιβή καλλιτεχνών).

 

Απάντηση:

 

Στη σελίδα 64 της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού αναφέρεται λανθασμένα  το ποσό των 44.700,00€. Το σωστό ποσό, όπως άλλωστε αναφέρεται και στο συγκεντρωτικό πίνακα δαπανών ανά κατηγορία της σελίδας 48 της ίδιας διακήρυξης, είναι 42.300,00€ (64.300,00€ μείον 22.000,00€ που αφορούν στις αμοιβές καλλιτεχνών).

Οι υποψήφιοι που θα δώσουν προσφορά για την πρώτη ενότητα (ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων και αμοιβή καλλιτεχνών), θα δώσουν λοιπόν ΣΥΝΟΛΙΚΗ πρόσφορα για τις υπηρεσίες της εν λόγω ενότητας. Στις μεν αμοιβές καλλιτεχνών θα παραθέσουν αυτούσιο το ποσό (22.000,00€), ενώ στην ηχοφωτιστική κάλυψη θα δώσουν το ποσό με την αντίστοιχη προσφορά τους (42.300,00€ μείον το ποσό της έκπτωσης που θέλουν να δώσουν). Το άθροισμα των δύο ποσών (22.000,00€ + προσφορά για την ηχοφωτιστική κάλυψη) θα αποτελεί την προσφορά του κάθε υποψήφιου.

Το ίδιο ακριβώς θα ισχύσει και για την υποβολή προσφορών στην έβδομη ενότητα «Διαφήμιση/Προβολή»: οι υποψήφιοι θα δώσουν ΣΥΝΟΛΙΚΗ πρόσφορα για τις υπηρεσίες της εν λόγω ενότητας. Στη μεν «προβολή εκδηλώσεων» θα παραθέσουν αυτούσιο το ποσό (19.000,00€), ενώ στις «υπηρεσίες συντονισμού – δημιουργικό μέρος της διαφήμισης» θα δώσουν το ποσό με την αντίστοιχη προσφορά τους (10.000,00€ μείον το ποσό της έκπτωσης που θέλουν να δώσουν). Το άθροισμα των δύο ποσών (19.000,00€ + προσφορά για τις «υπηρεσίες συντονισμού – δημιουργικό μέρος της διαφήμισης» θα αποτελεί την προσφορά του κάθε υποψήφιου.

 

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΤΩΝ 2019 – 2020 – 2021 (ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ)»

                ΑΔΑ: 6ΒΦ7ΩΨΑ-ΜΓΔ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                          Άρτα: 29-11-2019
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                     Αρ.Πρωτ.: 27111

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΤΩΝ 2019 – 2020 – 2021 (ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ)»

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Αρταίων και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2019 – 2020 – 2021 (και προαίρεση καυσίμων Δήμου Αρταίων) με cpv 09134100-8, 09132100-4, 09211000-1, 24951311-8, 24951000-5 και 09135100-5, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τα καύσιμα, και των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα ελαιολιπαντικά) συνολικού προϋπολογισμού  1.443.962,73 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την  Δευτέρα 30-12-2019 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017 (αριθμός διαγωνισμού καυσίμων 82036 και ελαιολιπαντικών 82037).  Οι προσφορές θα ανοιχθούν στις 07-01-2020.

Η Διακήρυξη έχει σταλθεί για δημοσίευση στο φύλο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέσω της ιστοσελίδας e-notices την 27-11-2019  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

κ.α.α.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

 

 

ΚΑΥΣΙΜΑ 2020 2021

 

 

 

 

Ο Δήμος Αρταίων προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη για την επικουρία στην ακόλουθη θεματική ενότητα: Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) του Προγράμματος Καλλικράτη.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 – 17, 82 και 163 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 3. Τον ΟΕΥ του Δήμου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3464/ Β’/04.10.2017, στον οποίο προβλέπονται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών (άρθρο 27 ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, του Ο.Ε.Υ Δήμου Αρταίων).
 4. Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου σε θέματα διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος.
 5. Την αριθμ. πρωτ. 26826/27.11.2019 Βεβαίωση Ύπαρξης Πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου στην ακόλουθη θεματική ενότητα: Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και την ειδική εμπειρία που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 11 – 17, 82 και 163 του Ν. 3584/2007 δηλαδή:

 1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημόσιους υπαλλήλους (Α’ μέρος του Ν. 3584/2007).
 2. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι./ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής σε ειδικότητα συναφή με τη διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος.
 3. Να έχουν επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο απασχόλησης.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι επικουρικά μπορούν να υποβάλλουν, εφόσον κατέχουν, ως πρόσθετα προσόντα, σε σχέση με το αναφερόμενο στην παρούσα αντικείμενο του ειδικού συνεργάτη, τα οποία και θα συνεκτιμηθούν για την εξέταση των υποψηφιοτήτων τους και την τελική επιλογή, τα κάτωθι:

 1. Γνώση Η/Υ και προγραμμάτων και εφαρμογών συναφών με το αντικείμενο.
 2. Πιστοποιητικό καλής γνώσης ξένων γλωσσών, και κυρίως, με σειρά προτίμησης, της αγγλικής, της γαλλικής και της γερμανικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους, στην οποία αναγράφουν και στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας μαζί τους, τα κάτωθι:

 1. Βιογραφικό σημείωμα με ιδιαίτερη αναφορά στην επιστημονική ή επαγγελματική εμπειρία ή τις επαρκείς γνώσεις στα θέματα διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
 3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών και, εφόσον διαθέτουν, φωτοαντίγραφα από πιστοποιητικά καλής γνώσης ξένων γλωσσών και χειρισμού Η/Υ και ειδικότερων συναφών προγραμμάτων.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, για την εμπειρία τους ή Βεβαίωση φορέα για την εμπειρία τους (ανάλογα την περίπτωση, ως παραπάνω).
 5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από την οποία να προκύπτει ότι πληρούν όλες τις γενικές προϋποθέσεις διορισμού των άρθρων 11 – 17 του ν.3584/07 (Χρόνος συνδρομής και πλήρωση των προϋποθέσεων διορισμού για την ιθαγένεια, την ηλικία διορισμού, την υγεία, την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, τη μη ποινική καταδίκη, τη μη στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, τη μη απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους).
 6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από την οποία να προκύπτει ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3 του άρθρου 163 του ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού του ανωτέρω νόμου και αποδέχονται την αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το φορέα απαραίτητων δικαιολογητικών πρόσληψής τους, καθώς και ότι θα προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά για την τεκμηρίωση της σχετικής με το αντικείμενο εμπειρίας τους.

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος (ισόγειο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (Δήμος Αρταίων, Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου Τ.Κ. 47100), μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ήμερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας, είτε αυτή είναι η δημοσίευση σε μια εφημερίδα, ή στον δικτυακό τόπο του Δήμου, ή στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. 2681362213) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:30.

Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον δικτυακό τόπο του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΑΔΑ: 6ΟΠΠΩΨΑ-ΚΒΤ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                               Άρτα: 19-11-2019
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                          Αρ.Πρωτ.: 25969

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τις δαπάνες ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων cpv 79952100-3, 39110000-6, 22000000-0, 55300000-3, 55100000-1, 92111210-7, 79341000-6, 92622000-7, 03441000-3, 60170000-0, 44111300-4, 60100000-9, 15000000-8 και 18530000-3 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  συνολικού προϋπολογισμού  188.070,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (5.000,00 € για το έτος 2019 και τα 183.070,00 € για το έτος 2020).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Τετάρτη 04-12-2019 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 81857.  Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 10-12-2019 ώρα 10:00 π.μ. ημέρα Τρίτη.

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κτλ Δ.Ε. Αρταίων (ομάδα 6η «Σκυρόδεμα» και ομάδα 7η «Χαλίκια»)

ΑΔΑΜ: 19PROC005840890                                                                    ΑΔΑ: Ω1ΩΣΩΨΑ-ΗΦΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα: 12-11-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 25416

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου και Προμηθειών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κτλ Δ.Ε. Αρταίων (ομάδα 6η «Σκυρόδεμα» και ομάδα 7η «Χαλίκια»)

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθ. 21649 / 03-10-2019 (ΑΔΑM: ΩΑΘΧΩΨΑ-Ι33) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κτλ Δ.Ε. Αρταίων και αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων ΔΕ Αρταίων
 2. Την αριθ. 258 /2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΥΩΒΩΨΑ-Θ1Γ).

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

            Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κτλ Δ.Ε. Αρταίων (ομάδα 6η «Σκυρόδεμα» και ομάδα 7η «Χαλίκια»).  Η συνολική αξία των ειδών φτάνει το ποσό των 5.679,45 € με ΦΠΑ.

Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Αρταίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (3ος όροφος), Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου, την Παρασκευή 2211-2019, ώρα 10:00 έως 10:30, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης, δηλαδή 22-11-2019 και ώρα 10:30

Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε. Αντίγραφα της διακήρυξης για την συμμετοχή στην διαπραγμάτευση και πληροφορίες για αυτή παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα προμηθειών και αποθηκών του Δήμου Αρταίων (αρμόδιος υπάλληλος : Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ. 2681362243).  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στην επιλογή «Εφημερίδα της υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 6η ΚΑΙ 7η