ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (4η) Διευκρινήσεων ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.

ΑΔΑ: ΨΦΣΞΩΨΑ-ΚΔΕ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 15-02-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 3072

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (4η)

Διευκρινήσεων ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 1053 / 18-01-2021 (ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ: 21PROC008015660) διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου (ΕΣΗΔΗΣ 104779)
 2. Τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
 3. Τις απαντήσεις της ΤΥΔ.

Διευκρινίζει τα εξής:

 Ερώτηση:

Στη διακήρυξη ζητούν 2 τύπους φωτιστικών.

Σε ορισμένες μελέτες το ύψος είναι χαμηλό και διαφορετική γωνία δέσμης θα είχε πολύ καλύτερα αποτελέσματα.

εάν χρησιμοποιήσουμε 2 φωτιστικά

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις πιθανές γωνίες δέσμης; R09601, R09602, R09603,R09604,R09605, R09606 που αναγράφει ο κατασκευαστής ή θεωρείται άλλος τύπος;.

Απάντηση:

            Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης    «…… Στις περιπτώσεις οδών όπου δεν είναι δυνατή η πλήρωση των αναγκαίων απαιτήσεων , ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να προτείνει τη βέλτιστη δυνατή λύση που προσεγγίζει κατά το καλύτερο δυνατό τις ανωτέρω απαιτήσεις».

Επίσης, «ο κάθε υποψήφιος  ανάδοχος έχει  δικαίωμα  να  επιλέξει  οποιονδήποτε συνδυασμό οπτικού  συστήματος ,αριθμού LED, φωτεινής ροής (lm), ισχύος κλπ. επιθυμεί ώστε να καλύψει τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις της εκάστοτε μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους απαιτήσεις που κάθε μελέτη διαθέτει».

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (3η) Διευκρινήσεων ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.

ΑΔΑ: ΩΦΤΝΩΨΑ-ΥΨΜ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 11-02-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 2831

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (3η)

Διευκρινήσεων ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 1053 / 18-01-2021 (ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ: 21PROC008015660) διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου (ΕΣΗΔΗΣ 104779)
 2. Τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
 3. Τις απαντήσεις του Τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

 Ερώτηση:

Στην Διακήρυξη αναφέρεται ότι τα «Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στα Αγγλικά, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική».  Θεωρούμε ότι τα πιστοποιητικά ποιότητας (ISO, ENEC, CE) όπως και οι εκθέσεις δοκιμών (test reports), υπάγονται στην παραπάνω περίπτωση και δεν απαιτείται μετάφραση από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε.

Απάντηση:

            Ισχύει αυτό που αναφέρεται στο ερώτημα που υποβλήθηκε, δηλαδή τα συγκεκριμένα έγγραφα μπορούν να κατατεθούν στην Αγγλική γλώσσα χωρίς μετάφραση.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινήσεων ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.

ΑΔΑ: 995ΗΩΨΑ-9Ω1

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 10-02-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 2734

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 1053 / 18-01-2021 (ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ: 21PROC008015660) διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου (ΕΣΗΔΗΣ 104779)
 2. Τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
 3. Τις απαντήσεις της ΤΥΔ.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

 

 Ερωτήσεις | Ομάδα Α

 1. Στο Α/Α 15 του Πίνακα συμμόρφωσης των Τεχνικών Προδιαγραφών, αναφέρεται ότι απαιτείται ISO 9227 δηλαδή δοκιμή αντοχής σε διάβρωση σε ομίχλη αλατονέφωσης η οποία χρησιμοποιείται σε παραθαλάσσιες περιοχές όπου υπάρχει υψηλή αλμυρότητα και επιθετική ατμόσφαιρα. Εφόσον, η Προμήθεια και Αντικατάσταση των φωτιστικών Σωμάτων αφορά την περιοχή του Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα το Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού εντός της Πόλης της Άρτας γιατί κρίνεται απαραίτητη αυτή η προδιαγραφή όπου οι συνθήκες περιβάλλοντος είναι τελείως διαφορετικές και βάσει αυτής της απαίτησης αποκλείεται ένα μεγάλο μέρος κατασκευαστών φωτιστικών σωμάτων.

 

Ερωτήσεις | Ομάδα Β

Όσον αφορά τις Φωτοτεχνικές Μελέτες:

 1. Αναφέρεται στους Πίνακες Α και Β – Χαρακτηριστικά κατηγοριών στις Περιπτώσεις 6 και 7 κατηγορία οδοστρώματος Μ3, η οποία όμως δεν μπορεί να επιτευχθεί με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά -ύψος ιστών, απόσταση ιστών και πλάτος οδοστρώματος. Επιπλέον, και στις 2 περιπτώσεις λαμβάνοντας υπόψη το μήκος του βραχίονα και την κλίση του (1.50m και 15o αντίστοιχα), το ύψος φωτιστικού ανέρχεται στα 6.40m και όχι στα 6.00m. Με τα παραπάνω δεδομένα η κατηγορία που επιτυγχάνεται είναι η κατηγορία οδοστρώματος Μ5. Παρακαλώ όπως διευκρινιστούν οι συγκεκριμένες απαιτήσεις.
 2. Στις περιπτώσεις μονόπλευρης διάταξης με χαμηλό ύψος ιστών δεν επιτυγχάνεται η ίδια κατηγορία φωτισμού και στις δύο πλευρές πεζοδρομίων. Σαφώς, στην πλευρά τοποθέτησης ιστών η κατηγορία φωτισμού πεζοδρομίου είναι καλύτερη από αυτή του απέναντι πεζοδρομίου. Παρακαλώ όπως διευκρινιστούν οι συγκεκριμένες απαιτήσεις.
 3. Οι περιπτώσεις επίτευξης καλύτερης κατηγορίας φωτισμού δρόμων ή/και πεζοδρομίων

γίνονται αποδεκτές;

 1. Στον Πίνακα Β, Περίπτωση 11, όπου έχουμε κεντρική νησίδα 1-1,50m δεν διευκρινίζεται εάν το πλάτος του δρόμου είναι το ίδιο και στις δύο πλευρές όπως επίσης και εάν ο ιστός αποτελείται από διπλό βραχίονα. Επίσης, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί και η αντίστοιχη προβολή (μήκος) των αντίστοιχων βραχιόνων.
 2. Στον Πίνακα Γ, στις Περιπτώσεις 13 και 14 ζητείται η ίδια κατηγορία οδοστρώματος Μ4. Στην Περίπτωση 14 όμως έχουμε μεγαλύτερο πλάτος δρόμου, μεγαλύτερα πεζοδρόμια και μεγαλύτερη απόσταση ιστών επομένως επιτυγχάνεται κατηγορία φωτισμού Μ5 αντί για Μ4. Επίσης, και στις 2 περιπτώσεις λαμβάνοντας υπόψη το μήκος του βραχίονα και την κλίση του (1.50m και 15o αντίστοιχα), το ύψος φωτιστικού ανέρχεται στα 6.40m και όχι στα 6.00m.

Παρακαλώ όπως διευκρινιστούν οι συγκεκριμένες απαιτήσεις.

 1. Στον Πίνακα Γ, στο πεδίο “μήκος βραχίονα” αντί για μήκος βραχίονα αναφέρεται ημερομηνία. Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί.
 2. Στον Πίνακα Γ, στην περίπτωση 15 δεν υπάρχουν δεδομένα για την πραγματοποίηση φωτοτεχνικής μελέτης.

 

Απαντήσεις:

Α.1 Τα φωτιστικά σώματα θα τοποθετηθούν εντός της πόλης της Άρτας συνεπώς δεν είναι απαραίτητο να προσκομιστεί συγκεκριμένα το ISO 9227  αλλά οποιοδήποτε ισοδύναμο πιστοποιεί την αντοχή της βαφής του φωτιστικού στο χρόνο.

Β.1. α) Η κατηγοροποίηση των οδών με βάση τις απαιτήσεις φωτισμού έγινε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΤΟΤΕΕ ΤΕΕ «Οδηγίες Σχεδιασμού και Ελέγχου εγκαταστάσεων οδοφωτισμού”.

Στην τεχνική έκθεση αναφέρεται ότι : «Η κάλυψη των φωτοτεχνικών απαιτήσεων για κάθε κατηγορία οδών αποτελεί ουσιώδη απαίτηση και θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή . Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η προσκόμιση από τον ανάδοχο των αντίστοιχων φωτοτεχνικών μελετών σύμφωνα με τους κάτωθι Πίνακες Α, Β, Γ. Στις περιπτώσεις οδών όπου δεν είναι δυνατή η πλήρωση των αναγκαίων απαιτήσεων , ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να προτείνει τη βέλτιστη δυνατή λύση που προσεγγίζει κατά το καλύτερο δυνατό τις ανωτέρω απαιτήσεις.»

β) Επίσης, στους πίνακες Α,Β και Γ όπου αναφέρεται ύψος σημείου φωτός, λανθασμένα αναφέρεται το ύψος του ιστού , συνεπώς το ύψος του σημείου φωτός προκύπτει από τους αντίστοιχους υπολογισμούς βάση του μήκους βραχίονα και της κλίσης του.

Β.2. Ισχύουν τα αναφερόμενα στην Β.1.α .Σημειώνεται όμως ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπως αυτές που αναφέρετε, ενδιαφέρει κυρίως ο φωτισμός του οδοστρώματος .

Β.3. Δεν είναι κατανοητό τι εννοείτε “καλύτερη κατηγορία φωτισμού”.

Αποδεκτή είναι κάθε τεχνική λύση που ικανοποιεί τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις που έχουν τεθεί με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται στην απάντηση Β.1.α.

Β.4. Στην περίπτωση 11 του Πίνακα Β. όπου αναφέρεται μήκος βραχίονα 3 μέτρα,  εννοείται διπλός βραχίονας μήκους 1,5 μέτρο έκαστος. Το πλάτος του δρόμου είναι ίδιο εκατέρωθεν της νησίδας.

Β.5.  Ισχύει η απάντηση Β.1. α) και β)

Β.6 Τυπογραφικό λάθος. Μήκος βραχίονα 1,5 μέτρο.

Β.7 Δεν προβλέπεται φωτοτεχνική μελέτη για την κατηγορία αυτή. Τα φωτιστικά αυτής της κατηγορίας αναφέρονται στην ενδεικτική προμέτρηση.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινήσεων ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.

ΑΔΑ: 6Ο09ΩΨΑ-ΨΛΙ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 25-01-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 1515

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 1053 / 18-01-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008015660) διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. (ΕΣΗΔΗΣ 104779)
 2. Το υπ’ αριθ. 1219 / 19-01-2021 ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
 3. Τις απαντήσεις της ΤΥΔ και του Τμήματος προμηθειών και αποθηκών του Δήμου.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

1η) Ερώτηση:

 • 2.2.4 της διακήρυξης : Η προϋπόθεση εγγραφής στο ΕΜΠΑ και συμμετοχής σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ πρέπει να καλύπτεται για τους οικονομικούς φορείς που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό ή για τους κατασκευαστές ή/και εισαγωγείς των φωτιστικών σωμάτων τα οποία θα συμπεριλάβουν οι οικονομικοί φορείς στις προσφορές τους ;

 

1η) Απάντηση:

 1. Σχετικά με το ΕΜΠΑ ισχύουν α) άρθρα 17 και 18 της 23615/651/Ε.103/14 (ΦΕΚ 1184Β/9-5-14) απόφασης ,  β) άρθρα 2 και 5 της απόφασης 181504/29-7-2016 (ΦΕΚ 2454Β/9-8-16)  και γ) η απόφαση 892/9-2-17 (ΦΕΚ 538Β/22-2-2017)
 2. Σχετικά με το ΑΗΕΕ ισχύουν άρθρα 13.1 και 13.2 της απόφασης 23615/651/Ε.103/14 (ΦΕΚ 1184Β/9-5-2014).

 

2η) Ερώτηση:

 • 2.2.5 της διακήρυξης : Αναφέρεται πως οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς πρέπει να παρουσιάσουν μέσο ετήσιο τζίρο τριετίας 50% του ενδεικτικού προϋπολογισμού στον τομέα δραστηριοτήτων της σύμβασης. Εταιρείες που καλύπτουν το ποσοστό αυτό με το γενικό τζίρο τους και δηλώνουν ΚΑΔ ηλεκτρολογικού υλικού θεωρείται ότι καλύπτουν αυτή την προϋπόθεση;

 

2η) Απάντηση:

Όπως ρητά αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο χρειάζεται μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων της σύμβασης για την τελευταία τριετία (2019, 2018, 2017), ίσο με το 50% του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού.  Για την απόδειξη της συγκεκριμένης απαίτησης μπορεί να προσκομισθούν, όπως ορίζεται στην παρ. Β3 του άρθρου 2.2.8.2, «…..  τιμολόγια παροχής υπηρεσίας, πρωτόκολλα παραλαβής, συμβάσεις, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, οικονομικές καταστάσεις κτλ».  Οπότε αν από τα στοιχεία που θα προσκομισθούν (π.χ. συμβάσεις ή τιμολόγια πώλησης και παροχής υπηρεσιών) φαίνονται ξεκάθαρα ότι αφορούν τους απαιτούμενους λαμπτήρες Led που θα τοποθετηθούν από την διακήρυξη, τότε ναι.  Αν όμως το ποσό από τα αποδεικτικά στοιχεία δεν καλύπτει την παραπάνω απαίτηση τότε όχι.

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

                ΑΔΑ: ΨΜΑΡΩΨΑ-ΣΒΕ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                          Άρτα: 18-01-2021
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                     Αρ.Πρωτ.: 1054

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου (cpv 34993000-4 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά) συνολικού προϋπολογισμού 299.956,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αριθμός διαγωνισμού 104779) μέχρι την 17-02-2021 ημέρα Τετάρτη ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.  Ο διαγωνισμός θα γίνει την 23-02-2021 ημέρα Τρίτη ώρα 10:00.

Η Διακήρυξη έχει σταλθεί για δημοσίευση στο φύλο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέσω της ιστοσελίδας e-notices την 14-01-2021 ημέρα Πέμπτη.  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

6ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚ LED (ΑΝ 104779)

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινήσεων ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια τροφίμων για το ΚΚΜΠΑΠ και φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του ΚΚΜΠΑΠ και του Δήμου για δυο (2) έτη και προαίρεση για τον Δήμο Αρταίων.

ΑΔΑ: ΩΞΛΥΩΨΑ-9ΜΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 07-01-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 491

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια τροφίμων για το ΚΚΜΠΑΠ και φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του ΚΚΜΠΑΠ και του Δήμου για δυο (2) έτη και προαίρεση για τον Δήμο Αρταίων.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 28025 / 08-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007795396) διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για το ΚΚΜΠΑΠ και φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του ΚΚΜΠΑΠ και του Δήμου για δυο (2) έτη και προαίρεση για τον Δήμο Αρταίων (ΕΣΗΔΗΣ 102559)
 2. Το υπ’ αριθ. 487 / 07-01-2021 ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
 3. Τις απαντήσεις του Τμήματος προμηθειών και αποθηκών του Δήμου.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

 

Ερώτηση:

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:

βάσει της τιμής όπως προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το τμήμα Εμπορίου ή τον αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις ομάδες Β’, Γ’, Δ’ και ΣΤ’, και των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τις ομάδες Α’, Ε’, Ζ’ και Η’

 1. Παρακαλώ αναφέρετε το κριτήριο ανάθεσης για την ομάδα Κ
 2. Επιβεβαιώστε ότι για την ομάδα ΣΤ Γαλακτοκομικά , θα δοθεί ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το τμήμα Εμπορίου
 3. Επιβεβαιώστε ότι για τις ομάδες Ζ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ και Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ , θα δοθούν τιμές ενδεικτικού προϋπολογισμού ξεχωριστού ΤΕΥΔ από εταιρεία που διαθέτει δικά της μέσα μεταφοράς, ώστε να γίνει αποδεκτή η συμμετοχή της εταιρείας μας;

 

Απάντηση:

Στην περίληψη της διακήρυξης καθώς και στο άρθρο 1.3 στην τελευταία παράγραφο (σελ. 9) ορίζονται τα εξής: «Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής όπως προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το τμήμα Εμπορίου ή τον αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις ομάδες Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και Ζ’, και των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τις ομάδες Α’, ΣΤ’, Η’, Θ’, Ι’ και Κ’».

Η αναφορά στο άρθρο 2.3.1 έγινε εκ’ παραδρομής και ισχύουν τα αναφερόμενα στην περίληψη και το άρθρο 1.3 ήτοι:

 1. Για την ομάδα Κ’ ισχύει η τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
 2. Για την ομάδα Στ’ ισχύει επίσης η τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
 3. Για την ομάδα Ζ΄ ισχύει η τιμή του Τμήματος Εμπορίου και για την ομάδα Η’ η τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Εφόσον στηριχτείτε για την μεταφορά των ειδών από άλλη εταιρεία, τότε ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.8 (σελ. 23)

«2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6) και τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας (της παραγράφου 2.2.7), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.»

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ          Ιωάννινα 29/12/2020
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ               Αρ.Πρωτ :852/29-12-2020
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ :«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ ΗΠΕΙΡΟΥ»
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η      Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ      Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Σ     ΜΕ Λ Ε Τ Η Σ
ΜΕ     Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο      Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο 

1. Ο ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο
«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ ΗΠΕΙΡΟΥ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 59.732,60 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).
2. Η Μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:
1. 51.941,39 € για μελέτη κατηγορίας 27
και 7.791,21 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης (πλην του σφραγισμένου εντύπου της οικονομικής προσφοράς) από την Διευθύνουσα
Υπηρεσία στην ιστοσελίδα www.arta.gr
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα παραλαμβάνεται δωρεάν από τα γραφεία της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας , (ΤΥΔ ΑΡΤΑΙΩΝ ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681362235 FAX 2681362254, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα
Αικατερίνη Σιώζου
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 11-1-2021, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10:00 π.μ.
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσας και που είναι
εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών
προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους:
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων
Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:
1 στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχίο τάξης Β και άνω
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της
διακήρυξης.
6. Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής αναφέρονται στο άρθρο 19 της διακήρυξης.
7. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12)
μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.
8. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 72, παρ.
1.α, του ν. 4412/2016).
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.
9. Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (Κ.Α. 30-7412.002 ) και
υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι

Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια του
άρθρου 21 της προκήρυξης, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.
11.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΔΣ του ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.

Ιωάννινα 29/12/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Σ.Δ.Σ.Α ΔΕ Π.ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΔΩ (2)

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

 

Ιωάννινα,  23/12/2020

Αρ. Πρωτ: 819

 

Προκήρυξη σύμβασης

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)     Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία:ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ AΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ταχ. διεύθυνση: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 5

Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ

Ταχ. κωδικός: 452 21

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Αρμόδιος για πληροφορίες: Αικατερίνη Σιώζου

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: siozou@arta.gr

Τηλέφωνο: +30 2681362235

Φαξ: +30 2681362254

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.arta.gr/

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=organizationUid:%

22100055352%22&page=0

I.3)     Επικοινωνία

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη

διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

www.promitheus.gov.gr

I.4)     Είδος της αναθέτουσας αρχής

Άλλο είδος: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α)

I.5)     Κύρια δραστηριότητα

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)    Εύρος της σύμβασης

II.1.1)Τίτλος:

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

90512000 Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων

II.1.3)Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

*Μεταφορά του υπολείμματος με ειδικά οχήματα και εξοπλισμό από το χώρο της ΜΕΑ προς τους

κατά τόπους ΧΥΤΥ, ανάλογα με τον παραγωγό του αποβλήτου.

*Απόρριψη του υπολείμματος εντός των κυττάρων διάθεσης των ΧΥΤΥ.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 488 314.80 EUR

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)    Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

90512000 Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: EL54 Ήπειρος

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Οι αναφερόμενες υπηρεσίες θα παρέχονται, ένεκα της φύσης του συμβατικού αντικειμένου στο χώρο της ΜΕΑ και στους κατά τόπους ΧΥΤΥ, εντός της Περιφέρειας Ηπείρου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης αυτής είναι η παροχή, με εξειδικευμένο προσωπικό και μέσα του Παρόχου, υπηρεσιών

μεταφοράς του υπολείμματος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου. Το υπόλειμμα που θα

προκύπτει στην ΜΕΑ θα συλλέγεται, ανά παραγωγό αποβλήτου (1η Διαχειριστική ενότητα, 2η Διαχειριστική ενότητα, 3η Διαχειριστική ενότητα και 4η Διαχειριστική ενότητα), σε αποσπώμενα container κλειστού τύπου σε ειδικό χώρο της ΜΕΑ αφού πρώτα έχει πληρωθεί το φορτίο τους και θα παραλαμβάνεται από τον ανάδοχο προς τελική διάθεση στους κατά τόπους Χ.Υ.Τ.Υ., ανάλογα με τον παραγωγό αυτού, δηλαδή:

ΧΥΤΥ Άρτας, υπόλειμμα των απορριμμάτων προερχόμενων από τους Δήμους Άρτας, Γ. Καραϊσκάκη και Νικ. Σκουφά και Κεντρικών Τζουμέρκων και Δήμο Ζήρου,

ΧΥΤΥ Ελληνικού, υπόλειμμα των απορριμμάτων προερχόμενων από τους Δήμους Ιωαννιτών, Δωδώνης, Ζαγορίου,

Ζίτσας, Κόνιτσας, Μετσόβου, Β. Τζουμέρκων και Πωγωνίου,

ΧΥΤΥ Καρβουναρίου, υπόλειμμα των απορριμμάτων προερχόμενων από τους Δήμους Σουλίου,Πάργας, Ηγουμενίτσας, Φιλιατών και Πρέβεζας,

Τα γεμάτα container, παραλαμβάνονται από τα οχήματα μεταφοράς τύπου hook-lift, από τις εγκαταστάσεις της

Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία βρίσκεται στα δυτικά της σήραγγας Αγίας Αναστασίας της Εγνατίας Οδού, στον Δήμο Δωδώνης Ιωαννίνων.

Τα οχήματα μεταφοράς τύπου hook-lift σε καθημερινή βάση επιστρέφουν στην ΜΕΑ προς νέα πλήρωση και μεταφορά ώστε να διασφαλίζεται η μεταφορά παραγόμενης ποσότητας υπολείμματος του τελευταίου 24ώρου,στους κατά τόπους ΧΥΤΥ. Τα ειδικά container θα παραλαμβάνονται από ειδικό χώρο στάθμευσης τους που θα υποδειχθεί στον ανάδοχο εντός της ΜΕΑ. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού καθώς και για την αντιμετώπιση τεχνικών βλαβών και έκτακτων περιστατικών, μεριμνώντας έγκαιρα προκειμένου να μην διαταραχθεί το πρόγραμμα παροχής των υπηρεσιών.

Η συνολική ποσότητα του υπολείμματος προς μεταφορά στους ΧΥΤΥ, υπολογίζεται στους 20.000,00 τόνους , σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.

Γενικά η ευθύνη του αναδόχου, αναφορικά με την μεταφορά του υπολείμματος περιλαμβάνει (αναλυτικά στη Σ.Υ. της υπ. αριθ. 130857/12056/21-09-2018 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου):

− Την παροχή του αναγκαίου προσωπικού (εργατοτεχνικού, επιστημονικού και διοικητικού) για τη μεταφορά του υπολείμματος προς τελική διάθεση στους κατά τόπους Χ.Υ.Τ.Υ.,

− Την παροχή του αναγκαίου εξοπλισμού (οχήματα, container) για τη μεταφορά του υπολείμματος προς τελική διάθεση στους κατά τόπους Χ.Υ.Τ.Υ.,

− Την λειτουργία των οχημάτων-ειδικών container με δικά του έξοδα και ευθύνη (ενδεικτικά περιλαμβάνονται μισθοί και ημερομίσθια οδηγών, εποπτικού προσωπικού, εργατοτεχνικού προσωπικού, υπαλληλικούπροσωπικού, έξοδα συντήρησης, καύσιμα, λιπαντικά και ανταλλακτικά).

− Τον έλεγχο λειτουργίας, εποπτείας και εφαρμογής προγραμμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας καθώς επίσης και για τα κόστη που αφορούν σε έξοδα διοίκησης, λογιστικής εποπτείας, κίνησης και τηλεπικοινωνιών πρέπει να συμπεριληφθούν α) Ένδυση, υπόδηση, μέτρα ασφαλείας για τους εργαζομένους, β) Τεχνικός Ασφαλείας – Γιατρός εργασίας, γ) Έξοδα κίνησης τηλεπικοινωνιών.

− Την ευθύνη για την καθημερινή έγκαιρη μεταφορά του υπολείμματος προς τελική διάθεση στους κατά τόπους Χ.Υ.Τ.Υ., σε πρωινή ή και απογευματινή βάρδια ώστε να διασφαλίζεται η μεταφορά παραγόμενης

ποσότητας του τελευταίου 24ώρου σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της ΜΕΑ.

− Την τήρηση κατάλληλου Ημερολογίου Συντηρήσεων, βλαβών και συμβάντων (που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων, συντηρήσεων, επισκευών, καθώς και σχετικές παρατηρήσεις) που θα είναι διαθέσιμο στον τόπο του έργου.

− Την ασφάλιση του συνόλου του έργου κατά παντός κινδύνου, όπως επίσης και ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και προς τρίτους.

II.2.5 Κριτήρια ανάθεσης

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

Κριτήριο ποιότητας – Όνομα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / Στάθμιση: 70%

Τιμή – Στάθμιση: 30%

II.2.6)Εκτιμώμενη αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 488 314.80 EUR

II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

Διάρκεια σε μήνες: 8

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)  Περιγραφή

IV.1.1)Είδος διαδικασίας

Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2)  Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία: 29/01/2021

Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:

Ελληνικά

IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία: 05/02/2021

Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)  Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3)  Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)  Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης,Κτίριο Κεράνης

Πόλη: Αθήνα

Ταχ. κωδικός: 18233

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr

Τηλέφωνο: +30 2132141216

Φαξ: +30 2132141229

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

16/12/2020

Ο Πρόεδρος του  Α.Σ.Δ.Σ.Α Π.Ηπείρου

Καλαντζής Νικόλαος

 

δείτε τα αρχεία ΕΔΩ  ESPD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρίνηση ανοικτού διαγωνισμού για τις προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας καθαριστριών Δήμου Αρταίων.

ΑΔΑ: 6ΛΗ4ΩΨΑ-Υ87

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 22-12-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 29114

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνηση ανοικτού διαγωνισμού για τις προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας καθαριστριών Δήμου Αρταίων.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 28259 / 10-12-2019 διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας καθαριστριών Δήμου Αρταίων (ΕΣΗΔΗΣ 103122,1)
 2. Το υπ’ αριθ. 29101 / 21-12-2019 ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
 3. Την απάντηση με ημερομηνία 21-12-2019 Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

 

Διευκρινίζει τα εξής:

 

Ερώτηση 1η:

Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε (αν υπάρχουν) τεχνικές προδιαγραφές και λεπτομερείς περιγραφές που αφορούν τα κάτωθι μέσα ατομικής προστασίας. 1. Γάντια από PVC π.χ. ύψος, χρώμα, κατηγορία ανθεκτικότητας 2. Γάντια από νιτρίλιο π.χ. ύψος, χρώμα, πάχος 3. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο π.χ. ύψος, χρώμα, πάχος 4. Γάντια ελαστικά μιας χρήσεως 5. Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα Α1P3 ή ισοδύναμη φιλτρομάσκα για αέρια 6. Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα ΑΒΕΚ2P3 για ψεκασμούς 7. Φιλτρόμασκα P1 (για σκόνη) 8. Γαλότσες π.χ. χρώμα, ύψος 9. Στολές προστασίας από χημικά (και για ψεκασμούς) 10. Γυαλιά κλειστού τύπου 11. Παπούτσια αντιολισθητικά (ψηλά – χαμηλά, σίδερο ασφαλείας ή όχι, εσωτερική επένδυση ή όχι)

 

Απάντηση:

Στην  ΚΥΑ 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2019) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» δεν αναφέρονται καθόλου νέες τεχνικές προδιαγραφές για τα χορηγούμενα μέσα  ατομικής προστασίας. Ωστόσο υπήρχαν τεχνικές προδιαγραφές για ορισμένα είδη στην Υπουργική Απόφαση  53361/2006 (ΦΕΚ 1503/ΤΕΥΧΟΣ Β` 11.10.2006). Δεν γνωρίζουμε να έχει εκδοθεί άλλη πρόσφατη σχετική Απόφαση. Επομένως οι τεχνικές προδιαγραφές της Υπουργικής Απόφασης  53361/2006 (ΦΕΚ 1503/ΤΕΥΧΟΣ Β` 11.10.2006) είναι οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές σε όσα είδη αναφέρεται ενώ για τα λοιπά είδη οι τεχνικές προδιαγραφές τους θα είναι σε συνάρτηση με τη τιμή μελέτης και της τιμή προσφοράς σας. Σε κάθε περίπτωση τα μέσα πρέπει να έχουν τέτοιες τεχνικές προδιαγραφές ώστε να εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ» (Α΄ 220). που λαμβάνεται υπ’ όψη στην ΚΥΑ 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/ΤΕΥΧΟΣ Β/2019) (βλ.1η σελιδα ΚΥΑ…. Έχοντας υπ’ όψη: ….. σημείο 2….).

 

Ερώτηση 2η:

Επίσης για τα γάντια μιας χρήσης σαν μονάδα μέτρησης είναι το ζεύγος αλλά συνήθως η αναφορά είναι για τεμάχια.  Τι ισχύει τελικά για την ποσότητα 14.000, ζεύγη ή τεμάχια;

 

Απάντηση:

Για τα γάντια μιας χρήσης μονάδα μέτρησης είναι το ζεύγος όπως αναφέρεται στον προϋπολογισμό μελέτης και στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαγωνισμού προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας καθαριστριών του Δήμου Αρταίων

ΑΔΑ: ΩΡΠ5ΩΨΑ-29Χ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα: 15-12-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 28617

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαγωνισμού προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας καθαριστριών του Δήμου Αρταίων

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθ. 28259 / 10-12-2020 (ΑΔΑM: 20PROC007817233) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις καθαρίστριες του Δήμου.
 2. Τον αριθ. 103122 διαγωνισμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την τροποποίηση του αριθμού διαγωνισμού της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μετά από ενημέρωση του πεδίου «τεχνικές προδιαγραφές» που εκ’ παραδρομής δεν συμπεριλήφθησαν στον αρχικό ως εξής:

 • Ο  αριθ.103122 γίνεται 103122,1

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Προσκαλούνται οι υποψήφιοι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στο δικηγορικό σύλλογο Άρτας και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών (από 15 Ιανουαρίου 2021 έως και τις 14 Ιουλίου 2021), στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα, για την κάλυψη μίας (1) θέσης.

Υποβολή αιτήσεων από 15-12-2020 ως και 24-12-2020.

28446 – ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΆΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – ΩΙΑΩΩΨΑ-ΚΛΔ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ