ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2019)

ΑΔΑ:Ψ9ΧΡΩΨΑ-828

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα: 09-08-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                            Αρ.Πρωτ.: 17502

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών
Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος
Τηλ.:2681362243
Fax : 2681362269
e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ακύρωσης διαγωνισμού συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων  (νέες εργασίες 2019)

Ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 16466 / 26-07-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005351845) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων  (νέες εργασίες 2019) με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 76860.
 2. Τα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στις υπηρεσίες του Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

            Την ακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων  (νέες εργασίες 2019), που ήταν να διεξαχθεί στις 12-08-2019, λόγω λάθους στη μελέτη που συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία (συγκεκριμένα στην 1η εργασία του προϋπολογισμού της μελέτης – «Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες αυτοματοποιημένο» – με τιμή μονάδος 1,50 € αναφέρεται συνολική αξία 13.500,00 € ενώ βάσει του αριθμού στρεμμάτων που είναι 4.950 θα έπρεπε να αναφέρει 7.425,00 €).  Η διαγωνιστική διαδικασία θα γίνει σε νέα ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ελληνική Νομοθεσία.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2018 – 2019 ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΑΔΑ: Ω1ΟΘΩΨΑ-ΘΙ4

ΑΔΑΜ:19PROC005388490

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Άρτα:02/08/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                      
Αρ. Πρωτ.:17044/2019
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     

                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2018 – 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου 2019 – 2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 126.503,33€ (59.036,29€ για το 2019 και 67.470,04€ για το 2020) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Δευτέρα 19–08-2019 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 77112

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις επιλογές «εφημερίδα της υπηρεσίας» – «προκηρύξεις», όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πάνου Ιωάννης,   τηλ.2681362208)

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ 2019-2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ),(Παράταση υποβολής προσφορών σε διαγωνισμό)

ΑΔΑ: ΩΡΨΘΩΨΑ-Ξ9Ξ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 26-07-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 16525

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράτασης υποβολής προσφορών σε διαγωνισμό

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 16466 / 26-07-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005351845) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων  (νέες εργασίες 2019) με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 76860.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύει
 3. Την αριθ. 151/2019 (ΑΔΑ: Ω4Φ1ΩΨΑ-ΕΒΘ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την παράταση κατάθεσης ηλεκτρονικών προσφορών για την συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων  (νέες εργασίες 2019) που λήγει στις (06-8-2019) κατά τέσσερις (4) ημέρες λόγω, ότι εκ’ παραδρομής ο χρόνος που δόθηκε για υποβολή προσφορών ήταν έντεκα (11) ημέρες και όχι δεκαπέντε (15) όπως ορίζεται από την Ελληνική Νομοθεσία.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

ΑΔΑ: ΩΛΨ4ΩΨΑ-80Ρ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                               Άρτα: 26-07-2019
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                          Αρ.Πρωτ.: 16469

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων (νέες εργασίες) cpv 77320000-9, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  συνολικού προϋπολογισμού  79.915,52 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (50.000,00 € για το έτος 2019 και τα 29.915,52 € για το έτος 2020).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Τρίτη 06-08-2019 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 76860.  Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 12-08-2019 ώρα 10:00 π.μ. ημέρα Δευτέρα.

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 15ΘΗΜΕΡΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤ ΓΗΠΕΔΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άρτα   19/07/2019
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Αρ.Πρωτ. 15922/2019
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Τμήμα Εσόδων ΑΔΑ: 68ΙΨΩΨΑ-Χ7Ξ
 
Ταχ Δ/νση: Περ. οδός & Αυξεντίου
ΤΚ: 47100
Πληρ: Παππάς Χ-Ζιώγα Μ.
Τηλ: 2681362272-206

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την αρ. 236/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η εκμίσθωση αγροτικών εκτάσεων της Δ.Ε. Αμβρακικού (Ανέζα, Καλογερικό, Γαβριά, Ψαθοτόπι, Ράχη, Πολύδροσο, Βίγλα), της Δ.Ε. Ξηροβουνίου (Παντάνασσα, Καμπή) και της Δ.Ε. Βλαχέρνας (Γρίμποβο) του Δήμου Αρταίων, με πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία.
 2. Την αριθ. Πρωτ. 10576/14-05-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων με την οποία εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την εκμίσθωση αγροτικών (σχολικών και δημοτικών εκτάσεων)  της Δ.Ε. Αμβρακικού (Ανέζα, Καλογερικό, Γαβριά, Ψαθοτόπι, Ράχη, Πολύδροσο, Βίγλα), της Δ.Ε. Ξηροβουνίου (Παντάνασσα, Καμπή) και της Δ.Ε. Βλαχέρνας (Γρίμποβο) του Δήμου Αρταίων.
 3. Την αριθ. πρωτ. 10581/14-05-2019(ΑΔΑ: 6Τ15ΩΨΑ-Ε9Υ) Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης αγροτικών (Σχολικών- Δημοτικών) εκτάσεων της Δ.Ε. Αμβρακικού (Ανέζα, Καλογερικό, Γαβριά, Ψαθοτόπι, Ράχη, Πολύδροσο, Βίγλα), της Δ.Ε. Ξηροβουνίου (Παντάνασσα, Καμπή) και της Δ.Ε. Βλαχέρνας (Γρίμποβο) του Δήμου Αρταίων, η οποία αναρτήθηκε και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το νόμο στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου και σε μια ημερήσια εφημερίδα.
 4. Την αριθ. 128/2019 (ΑΔΑ: ΨΩΒΧΩΨΑ- 4Κ1) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίνονται τα από 30 & 31 Μαΐου 2019 Πρακτικά Δημοπρασιών για την εκμίσθωση αγροτικών (Σχολικών- Δημοτικών) εκτάσεων της Δ.Ε. Αμβρακικού (Ανέζα, Καλογερικό, Γαβριά, Ψαθοτόπι, Ράχη, Πολύδροσο, Βίγλα), της Δ.Ε. Ξηροβουνίου (Παντάνασσα, Καμπή) και της Δ.Ε. Βλαχέρνας (Γρίμποβο) του Δήμου Αρταίων,
 5. Το άρθρο 12 – Επανάληψη Δημοπρασίας, της αριθ. 10576/14-05-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων, σύμφωνα με το οποίο η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν πλειοδότης

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθεται σε επαναληπτική φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτικών ακινήτων(Σχολικών-Δημοτικών) εκτάσεων της Δ.Ε. Αμβρακικού (Τ.Κ. Καλογερικό, Γαβριά, Ψαθοτόπι, Ράχη), της Δ.Ε. Ξηροβουνίου (Τ.Κ. Καμπή) και της Δ.Ε. Βλαχέρνας (Τ.Κ. Γριμπόβου) του Δήμου, ως κάτωθι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια»

Τ.Κ. Γαβριάς

1)σχολική έκταση(αρ.κληρ.436) εμβαδού 14,25στρ. θέση «Αραμπάδες»

2)σχολική έκταση(αρ.κληρ.206) εμβαδού 8,115στρ. θέση «Ρόγγια»

3)σχολική έκταση(αρ.κληρ.211) εμβαδού 6,245στρ. θέση «Ρόγγια»

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτική έκταση εμβαδού 10.290στρ. θέση «Καλαμάκι»

2) δημοτική έκταση εμβαδού 7,375στρ. θέση «Μπούκες»

Τ.Κ. Ράχης

1) σχολική έκταση εμβαδού 7,686στρ. θέση «Δερβένι»

2) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα»

3) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες»

4) σχολική έκταση εμβαδού 1,7στρ. θέση «Παναγούλα»

Τ.Κ. Καμπή

1) δημοτική έκταση εμβαδού 29στρ. θέση «Μουζιάκι»

Τ.Κ. Γρίμποβο

1) σχολικός κλήρος εμβαδού 12,866στρ. θέση «Άγιοι Σαράντα»

2) σχολικός κλήρος εμβαδού 2,00στρ. θέση «Μαραθιά Χανόπουλο»

3) σχολικός κλήρος εμβαδού 12,150στρ. θέση «Μεσσαριά Χανόπουλο»

4) δημοτική έκταση εμβαδού 4,563στρ. θέση «Λυγαριά Καμπής»

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθ 767/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, στις  30 Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα ως κάτωθι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια» ώρα 10:00 με 10:15

Τ.Κ. Γαβριάς

1)σχολική έκταση(αρ.κληρ.436) εμβαδού 14,25στρ. «Αραμπάδες» ώρα 10:15 με 10:30

2)σχολική έκταση(αρ.κληρ.206) εμβαδού 8,115στρ. θέση «Ρόγγια» ώρα 10:30 με 10:45

3)σχολική έκταση(αρ.κληρ.211) εμβαδού 6,245στρ. θέση «Ρόγγια» ώρα 10:45 με 11:00

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτική έκταση εμβαδού 10.290στρ. θέση «Καλαμάκι» ώρα 11:00 με 11:15

2) δημοτική έκταση εμβαδού 7,375στρ. θέση «Μπούκες» ώρα 11:15 με 11:30

Τ.Κ. Ράχης

3) σχολική έκταση εμβαδού 7,686στρ. θέση «Δερβένι» ώρα 11:30 με 11:45

4) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα» ώρα 11:45 με 12:00

5) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες» ώρα 12:00 με 12:15

6) σχολική έκταση εμβαδού 1,7στρ. θέση «Παναγούλα» ώρα 12:15 με 12:30

Τ.Κ. Καμπή

1) δημοτική έκταση εμβαδού 29στρ. θέση «Μουζιάκι» ώρα 12:30 με 12:45

Τ.Κ. Γρίμποβο

1) σχολικός κλήρος εμβαδού 12,866στρ. θέση «Άγιοι Σαράντα» ώρα 12:45 με 13:00

2) σχολικός κλήρος εμβαδού 2,00στρ.  «Μαραθιά Χανόπουλο» ώρα 13:00 με 13:15

3) σχολικός κλήρος εμβαδού 12,150στρ. «Μεσσαριά Χανόπουλο» ώρα 13:15 με 13:30

4) δημοτική έκταση εμβαδού 4,563στρ. θέση «Λυγαριά Καμπής» ώρα 13:00 με 13:45

 

        Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ανά στρέμμα ορίζεται το ποσό ενοικίου που καταβάλλονταν μέχρι την λήξη των συμβάσεων των προηγούμενων δημοπρασιών ανά στρέμμα ετησίως ή τις τιμές εκκίνησης προηγούμενων άγονων διαγωνισμών, ήτοι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια» τιμή εκκίνηση 15,50€/στ

Τ.Κ. Γαβριάς

1)σχολ.έκταση(αρ.κληρ.436)εμβαδ14,25στρ.θέση«Αραμπάδες»τιμή εκκίνηση 42,81€/στ

2)σχολ.έκταση(αρ.κληρ.206)εμβαδού 8,115στρ.θέση«Ρόγγια» τιμή εκκίνηση 19,10€/στρ

3)σχολ.έκταση(αρ.κληρ.211)εμβαδού 6,245στρ.θέση«Ρόγγια» τιμή εκκίνηση 24,82€/στρ

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτική έκταση εμβαδού 10.290στρ. θέση «Καλαμάκι» τιμή εκκίνηση 19,95€/στρ

2) δημοτική έκταση εμβαδού 7,375στρ. θέση «Μπούκες» τιμή εκκίνηση 30,10€/στρ

Τ.Κ. Ράχης

1) σχολική έκταση εμβαδού 7,686στρ. θέση «Δερβένι» τιμή εκκίνηση 25,00€/στρ

2) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα» τιμή εκκίνηση 32,50€/στρ

3) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες» τιμή εκκίνηση 35,00€/στρ

4) σχολική έκταση εμβαδού 1,7στρ. θέση «Παναγούλα» τιμή εκκίνηση 35,00€/στρ

Τ.Κ. Καμπή

1)δημοτική έκταση εμβαδού 29στρ. θέση «Μουζιάκι»  τιμή εκκίνησης 25,10€/στρ

Τ.Κ. Γρίμποβο

1)σχολικ.κλήρος εμβαδού 12,866στρ. θέση «Άγιοι Σαράντα» τιμή εκκίνησης 12,10€/στρ

2)σχολ.κλήρος εμβαδού 2,00στρ.θέση«Μαραθιά-Χανόπουλο»τιμή εκκίνησης 20,10€/στ

3)σχ.κλήρος εμβαδ.12,150στρ.θέση«Μεσσαριά-Χανόπουλο»τιμή εκκίνησης 20,10€/στρ

4)δημοτ. έκταση εμβαδού 4,563στρ.θέση«Λυγαριά Καμπής» τιμή εκκίνησης 26,60€/στρ.

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή  γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ποσού δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια» ποσό εγγύησης 31,00€

Τ.Κ. Γαβριάς

1)σχολ.έκταση(αρ.κληρ.436)εμβαδ14,25στρ.θέση«Αραμπάδες» ποσό εγγύησης 61,00€

2)σχολ.έκταση(αρ.κληρ.206)εμβαδού 8,115στρ.θέση«Ρόγγια» ποσό εγγύησης 15,50€

3)σχολ.έκταση(αρ.κληρ.211)εμβαδού 6,245στρ.θέση«Ρόγγια» ποσό εγγύησης 15,51€

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτική έκταση εμβαδού 10.290στρ. θέση «Καλαμάκι»  ποσό εγγύησης 20,53€

2) δημοτική έκταση εμβαδού 7,375στρ. θέση «Μπούκες» ποσό εγγύησης 22,20€

Τ.Κ. Ράχης

1) σχολική έκταση εμβαδού 7,686στρ. θέση «Δερβένι» ποσό εγγύησης 19,22€/στρ

2) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα» ποσό εγγύησης 32,50€/στρ

3) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες» ποσό εγγύησης  9,10€/στρ

4) σχολική έκταση εμβαδού 1,7στρ. θέση «Παναγούλα» ποσό εγγύησης 5,95€/στρ

Τ.Κ. Καμπή

1)δημοτική έκταση εμβαδού 29στρ. θέση «Μουζιάκι»  ποσό εγγύησης 72,79€

Τ.Κ. Γρίμποβο

1)σχολικ.κλήρος εμβαδού 12,866στρ. θέση «Άγιοι Σαράντα» ποσό εγγύησης 15,57€

2)σχολ.κλήρος εμβαδού 2,00στρ.θέση«Μαραθιά-Χανόπουλο» ποσό εγγύησης 4,02€

3)σχ.κλήρος εμβαδ.12,150στρ.θέση«Μεσσαριά-Χανόπουλο» ποσό εγγύησης 24,42€

4)δημοτ. έκταση εμβαδού 4,563στρ.θέση«Λυγαριά Καμπής» ποσό εγγύησης 12,14€

  

 Η παρούσα επαναληπτική Περίληψη διακήρυξη δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενεργείας της δημοπρασίας.

 

Τα έξοδα δημοσίευσης καταβάλλονται από τον τελευταίο πλειοδότη της δημοπρασίας και εξοφλούνται (αναλογικά) πριν από την υπογραφή του μισθωτηρίου.

 

Επίσης η παρούσα επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα είναι αναρτημένη και η αριθ. 10576/14-05-2019 διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, στα αντίστοιχα ΚΕΠ Αμβρακικού, Ξηροβουνίου  και Βλαχέρνας.

 

Αντίγραφα της παρούσας επαναληπτικής περιληπτικής διακήρυξης, χορηγούνται από το Τμήμα Εσόδων μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας της δημοπρασίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλέφωνο επικοινωνίας 2681362272 & 2681362206)

          

                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                                                                                                 

              

                                                                          ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΙΑ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ & ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΔΑ: 640ΠΩΨΑ-Τ52
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ    
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών   Άρτα 18/07/2019
Τμήμα Εσόδων Αριθμός πρωτ.: 15821/2019
 
Ταχ Δ/νση: Περ. οδός & Αυξεντίου
ΤΚ: 47100
Πληρ: Ζιώγα Μαλίτσα
Τηλ: 2681362206

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΙΑ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ &

ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την αριθμ. 182/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της διατήρησης ενός (1) κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται, στην Τ.Κ. Κορωνησίας ΔΕ Αμβρακικού και την αριθμ. 748/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της διατήρησης ενός (1) κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται, στην Τ.Κ. Ροδαυγής ΔΕ Ξηροβουνίου.
 2. Το αριθμ. 16991/13-07-2018 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων.
 3. Την αριθμ. 419/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΧΟΨΩΨΑ-9Δ5), περί σύνταξης όρων διακήρυξης δημοπρασίας.
 4. Την αριθμ. 57/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΜΥ8ΩΨΑ-Ρ19), περί τροποποίηση της αρ. 419/2018 απόφασης της Ο.Ε.
 5. Την αριθμ. 90/2019(ΑΔΑ: 6ΡΡΧΩΨΑ-ΓΕΛ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης δύο (2) θέσεων περιπτέρων μετά των κουβουκλίων αυτών στο Δήμο Αρταίων, όπως οριζόταν στην αρ.πρωτ. 6746/26-03-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων και η οποία απέβη άγονη
 6. Το άρθρο 18-Επανάληψη Δημοπρασίας της αρ. πρωτ. 6746/26-03-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων, σύμφωνα με το οποίο η δημοπρασία επαναλαμβάνεται από το πρόεδρο της Επιτροπής,, εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτή πλειοδότης πλειοδότης

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ :

Ότι εκτίθεται σε φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης δύο (2) θέσεων περιπτέρων μετά των κουβουκλίων αυτών στο Δήμο Αρταίων, ήτοι:

α) θέση περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμπέλια Αμμότοπου μετά του κουβουκλίου αυτού

β) θέση περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κορωνησίας μετά του κουβουκλίου αυτού

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθ 42/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα, ως κάτωθι, για την κάθε θέση ξεχωριστά ως εξής:

α) θέση περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμπέλια Αμμότοπου,

Στάδιο 1ο : Υποβολή κλειστών φακέλων δικαιολογ/κών, από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ                                                                                                                                         Στάδιο 2ο: Έλεγχος δικαιολογητικών από την επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και ανακοίνωση των έγκυρων φακέλων, από ώρα 10:15 π.μ. έως 10:30 π.μ                          Στάδιο 3οΈναρξης διαδικασίας φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού,    από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ

 

β) θέση περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κορωνησίας,   

Στάδιο 1ο : Υποβολή κλειστών φακέλων δικαιολ/κών, από ώρα 11:00 π.μ. έως 11:15 π.μ                                                                                                                                         Στάδιο 2ο: Έλεγχος δικαιολογητικών από την επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και ανακοίνωση των έγκυρων φακέλων, από ώρα 11:15 π.μ. έως 11:30 π.μ                          Στάδιο 3οΈναρξης διαδικασίας φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού,    από ώρα 11:30 π.μ. έως 12:00 π.μ                                                                                                                                                 

 

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για κάθε θέση περιπτέρου ορίζεται ως εξής:                 

α)για τη θέση  περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμπέλια Αμμότοπο, ποσό 50,00€

    μηνιαίως

β) για τη θέση  περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κορωνησίας, ποσό 50,00€μηνιαίως

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία , μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής  γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου,  ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου μισθώματος του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), χωριστά για την κάθε θέση περιπτέρου, ως εξής:

1)για τη θέση  περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ.Αμπέλια Αμμότοπο, εγγυητική ποσού 60,00€

2)για τη θέση περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ.Κορωνησίας, εγγυητική ποσού 60,00€

 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα δημοσιευθεί σε  δύο ημερήσιες εφημερίδες, στον ισότοπο του Δήμου (www.arta.gr)  όπου  θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής  καθώς και στα αντίστοιχα ΚΕΠ Ξηροβουνίου και Αμβρακικού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

                                                                                                                ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

«∆ιευκρινίσεις επί του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια υδροµετρητών για τοποθέτηση σε δηµοτικές αρδευτικές υδροληψίες»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. ∆/νση : Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου
Τηλ. : 2681362289
Φαξ : 2681362253

 

ΘΕΜΑ : «∆ιευκρινίσεις επί του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια
υδροµετρητών για τοποθέτηση σε δηµοτικές αρδευτικές υδροληψίες»
Σχετ. : (1) Η µε αριθµ. πρωτ. 14634/4-7-2019 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού (µε
Α∆ΑΜ: 19PROC005221090).
(2) Το µε αριθµ. πρωτ.14910/9-7-2019 ερώτηµα εταιρείας.

Με βάση το παραπάνω (2) σχετικό, σας διευκρινίζουµε τα εξής:
Ερώτηµα 1. «δυνατότητα προσαρµογή ηλεκτρικής εξόδου».
Παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε εάν εννοείτε να υπάρχει δυνατότητα
προσαρµογής παλµικής εξόδου επί του υδροµετρητή µόνο, δηλ.
προεγκατεστηµένη υποδοχή επί του υδροµετρητή , ΧΩΡΙΣ να χρειάζεται η
προµήθεια του ποµπού για την σύνδεση.
Απάντηση 1. ∆εν χρειάζεται η προµήθεια ποµπού για την σύνδεση. Ως εκ
τούτου, εννοείται να υπάρχει δυνατότητα προσαρµογής παλµικής εξόδου επί
του υδροµετρητή µόνο, δηλ. προεγκατεστηµένη υποδοχή.
Ερώτηµα 2: «Προµήθεια επί τόπου του έργου»
Παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε εάν οι υδροµετρητές θα παραδοθούν
συνολικά στις αποθήκες σας.
Απάντηση 2: Οι υδροµετρητές θα παραδοθούν συνολικά στις αποθήκες του
∆ήµου στην Κεντρική Λαχαναγορά Άρτας.
Ερώτηµα 3: «µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά»
Παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε «τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα
µικροϋλικά» στα οποία αναφέρεστε. Βάση εµπειρίας, τα εξαρτήµατα
σύνδεσης και τα µικρούλικά τα οποία θα συνοδεύουν τον υδροµετρητή είναι :
Άρτα 10/07/2019
Αριθµός πρωτοκόλλου 14910/2019
1) 2 τεµάχια ελαστικές φλάντζες , 2) 2 τεµάχια φλάντζες τόρνου
αντικριστές µε σπείρωµα, 3) οι βίδες και τα παξιµάδια σύνδεσης –
συγκράτησης για τις φλάντες.
Απάντηση 3: Πράγµατι, στις περισσότερες περιπτώσεις σύνδεσης, τα
µικροϋλικά είναι αυτά που αναφέρονται. Οπότε και στην προκειµένη
περίπτωση, τα µικροϋλικά σύνδεσης, είναι οι φλάντζες οι ελαστικές, οι
φλάντζες οι αντικριστές µε σπείρωµα , οι βίδες και τα παξιµάδια.

Η ∆/ντρια
Μαρία Ανδρέου

Διευκρινίσεις του διαγωνισμού για υδρόμετρα _protocol-2019-14910.pdfsigned

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ

                ΑΔΑ: 6ΦΖΓΩΨΑ-ΚΨΘ                               

                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                     Άρτα:05/07/2019
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                         Αρ.Πρωτ.:14776/2019

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πάνου Ιωάννης

Τηλ.: 2681362208 – Fax : 2681362269

e-mail : panou_ioannis@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό υπηρεσιών «Συντήρηση- Υποστήριξη- Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εφαρμογών Λογισμικού Δήμου Αρταίων», κριτήριο κατακύρωσης για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά η οποία θα εκτιμηθεί βάσει κριτηρίων, συνολικού προϋπολογισμού  40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Αρταίων. Η δαπάνη βαρύνει την με Κ.Α.:00-6142.005 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019του Δήμου Αρταίων.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Δευτέρα  15/07/2019 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πάνου Ιωάννης, τηλ.2681362208), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr.

Η προμήθεια είναι χωρισμένη σε συνολικά τρείς (3) ομάδες, προσφορές υποβάλλονται για όλες τις ομάδες, η προσφορά θα καλύπτει το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδος.  Οι υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :72261000-2.

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πάνου Ιωάννης,   τηλ.2681362208)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ

 

ΑΔΑ: ΩΗΜ3ΩΨΑ-Τ0Σ

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Άρτα: 04-07-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                   
Αρ. Πρωτ.: 14636
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     

                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υδρομετρητών για τοποθέτηση σε Δημοτικές αρδευτικές υδροληψίες, με  κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 3.707,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Δευτέρα 15-07-2019 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr στην επιλογή «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΑΔΑ: ΩΨΧΞΩΨΑ-ΡΨ0

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Άρτα: 25-06-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                               Αρ.Πρωτ.: 13810
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                         

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει νέο συνοπτικό διαγωνισμό για την «τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων έτους 2019», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Παρασκευή 05-07-2019 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο Δ/νσης ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων, (αρμόδια υπάλληλος: Ανδρέου Μαρία, τηλ.2681362289), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΕΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΑΔΑ:6Ζ42ΩΨΑ-ΤΦΖ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Άρτα: 20-06-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 13436

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ακύρωσης διαγωνισμού τουριστικής προβολής Δήμου Αρταίων

 

Ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθ. 12973 / 13-06-2019 (ΑΔΑM: 19PROC005105412) διακήρυξη συνοπτικού για την τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων
 2. Τα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στις υπηρεσίες του Δήμου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την τουριστική προβολή του Δήμου έτους 2019, που ήταν να διεξαχθεί στις 24-06-2019, λόγω διαφορών των όρων της διακήρυξης και της μελέτης που προέκυψε εκ’ παραδρομής από υπηρεσιακή παράβλεψη.  Η διαγωνιστική διαδικασία θα γίνει σε νέα ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ελληνική Νομοθεσία.

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ