ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δοκιμαστική Λειτουργία, Λειτουργία και συντήρηση των ΣΜΑ Ηπείρου, Μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και υπολείμματος της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Ιωάννινα 10/09/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου 798

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τροποποίηση Διαγωνισμού «Δοκιμαστική λειτουργία, λειτουργία και συντήρηση των ΣΜΑ Ηπείρου, μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και υπολείμματος της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου»

Ο ̟πρόεδρος του ΑΣΔΣΑ ΔΕ Π. Ηπείρου έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

1. Την αριθ. 776/3-9-2021 (ΑΔΑM: 21PROC00 9154304) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ̟ου αφορά «Δοκιμαστική λειτουργία, λειτουργία και συντήρηση των ΣΜΑ Ηπείρου, μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και υπολείμματος της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου»
2. Τον αριθ. 138726 διαγωνισμού της ηλεκτρονικής ̟πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την τροποποίηση του αριθμού «138726» διαγωνισμού της ̟πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ σε «138726,1» (λόγω συστημικού λάθους κατά τη δημιουργία του διαγωνισμού) με αποτέλεσμα να μπορεί να υποβληθεί ̟προσφορά από τους Οικονομικούς φορείς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΔΣΑ ΔΕ Π.ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑNΤΖΗΣ

 

Επαναληπτική περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Παιδικού Σταθµού Άγιου Σπυρίδωνα ∆ήµου Αρταίων

ΑΔΑ: 6504ΟΛΙΦ-Μ40

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Άρτα 09.09.2021
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ
                 Αριθ. Πρωτ. 1701
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Θέμα: «Επαναληπτική περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Παιδικού Σταθμού Άγιου Σπυρίδωνα ∆ήµου Αρταίων».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για να στεγάσει τον Παιδικό Σταθμό Αγίου Σπυρίδωνα. Το μίσθιο:

 • να βρίσκεται στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Σπυρίδωνα Δήμου Αρταίων,
 • να είναι εμβαδού 150-160 τετραγωνικών μέτρων τουλάχιστον,
 • ισόγειο
 • και να διαθέτει αύλειο χώρο για την εγκατάσταση παιδικής χαράς.

Το κτίριο πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους χώρους, και να πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στο αριθ. 99/2017 Π.∆. ( ΦΕΚ 141/τ.Α΄/28-9-2017),για την λειτουργία Παιδικού Σταθμού 25 (είκοσι πέντε) νηπίων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής αναφέρονται στην σχετική διακήρυξη 1536/2021 (ΨΓ40ΟΛΙΦ-Ζ9Φ).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης έως και 20/09/2021.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.∆/τος 270/81, η οποία µε επιτόπιο έλεγχο, κρίνει περί της καταλληλόλητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του εάν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακήρυξης, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Το σύνολο της διακήρυξης παρέχεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), καθώς και του προγράμματος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται όλες τις εργάσιμες  ημέρες από 8:00 έως 14:00, από τα γραφεία του Ν.Π.∆.∆. (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. Δήμου Αρταίων, Ορλάνδου 9, 1ος όροφος, Άρτα).

Αρμόδιος υπάλληλος: Ζήση Αθηνά, τηλέφωνο 2681024441.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Επαναληπτική διακήρυξη κτιρίου Αγίου Σπυρίδωνα

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΣΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ανδρέα Παπανδρέου 5
452 21 Ιωάννινα
Ιωάννινα 30 Αυγούστου 2021
Πληροφορίες: Μιχαήλ Μπόττης

Τηλέφωνο: 26510/33333
E-mail: asdsa.epirus@gmail.com

Αριθ. Πρωτ.764

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 182924)

Ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΔΣΑ) Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή έργου ΣΜΑ Πρέβεζας», προϋπολογισμού 256.000,00 € με τον Φ.Π.Α., με CPV 45232470-7 Σταθμός διαμετακόμισης αποβλήτων και κωδικό NUTS EL541. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016. Το έργο συντίθεται στις κατηγορίες εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 42.915,83€ (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα), ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 45.900,66€ (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 116.908,58€ (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα).
Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/9/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/9/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Το ΕΣΗΔΗΣ προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο θα «φορτωθεί» από το συνημμένο αρχείο XML που παρέχουμε (ως επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενου ΤΕΥΔ). Περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες και οδηγίες θα βρείτε στο νέο σχετικό μενού «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ» της διαδικτυακής πύλης.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ.1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 117384/26.10.2017 (ΦΕΚ 3821/31.10.2017 τεύχος Β).
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης των συμμετεχόντων για την προσφορά είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Οι προσφορές θα συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.
Σελ.2 από 3
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, ήτοι έως 17-9-2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 20-9-2021.
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στα έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,
3. – ενώσεις οικονομικών φορέων για έργα κατηγορίας οδοποιίας, υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 4.129,03 € (τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι εννιά ευρώ και τρία λεπτά) και δεν γίνεται δεκτή αν έχει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών και (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΑΣΔΣΑ ΔΕ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 30-7326-009 και με τίτλο: «Κατασκευή έργου ΣΜΑ Πρέβεζας» για το ποσό των 256.000,00 (με ΦΠΑ). Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΔΣ του ΑΣΔΣΑ ΔΕ Περιφέρειας Ηπείρου.

O Πρόεδρος
Νικόλαος Καλαντζής

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΔΩ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας:Δοκιμαστική Λειτουργία, Λειτουργία και συντήρηση των ΣΜΑ Ηπείρου, Μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και υπολείμματος της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝ. ΣΥΝ. ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕ Π. ΗΠΕΙΡΟΥ

Ιωάννινα 3/9/2021
Αρ.Πρωτ : 777/3-9-2021
ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 776/3-9-2021 Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ : 138726

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Δοκιμαστική Λειτουργία, Λειτουργία και συντήρηση των ΣΜΑ Ηπείρου, Μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και υπολείμματος της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου».
Τα αντικείμενα της Υπηρεσίας είναι: η λειτουργία και η συντήρηση, τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού των οκτώ (8) Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην Περιφέρεια Ηπείρου, η μεταφορά προς επεξεργασία των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) που θα συγκεντρώνονται στους ΣΜΑ, καθώς και η μεταφορά προς τελική διάθεση του υπολείμματος που θα προκύπτει στη ΜΕΑ Ηπείρου στους κατά τόπους ΧΥΤΑ.
Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.
Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας θα είναι για ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης, κατ’ ενάσκηση του ρητώς προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης, για έξη (6) μήνες με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που περιγράφονται στην διακήρυξη και την τεχνική έκθεση που τη συνοδεύει, με προϋπολογισμό δαπάνης 2.874.159,43€ και σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης 4.311.239,15€ (χωρίς ΦΠΑ) και συνολικό προϋπολογισμό έργου: (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α 3.563.957,79€ και με δικαίωμα προαίρεσης 5.345.936,54€)
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: http:// www.promitheus.gov.gr / και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). σε ηλεκτρονικό φάκελο.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/10/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ποσού 57.483,19€ που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ διάρκειας ισχύος τουλάχιστον δεκατριών (13) μηνών προσμετρούμενους από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά),συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. Στο σύνολο των τευχών του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στον ιστότοπο του ΑΝ. ΣΥΝ. ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕ Π. ΗΠΕΙΡΟΥ www.arta.gr
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον ΑΝ. ΣΥΝ. ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕ Π. ΗΠΕΙΡΟΥ, [asda.epirus@gmail.com] ή στο τηλ. 2681362235,(Aικατερίνη Σιώζου Δ.Τ.Υ.Δήμου Αρταίων.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΔΣΑ ΔΕ Π.ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑNΤΖΗΣ

δειτε τα αρχεία ΕΔΩ

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας:«Mεταφορά του υπολείμματος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝ. ΣΥΝ. ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕ Π. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 751/ 20.8.2021
Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ : 136751

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Mεταφορά του υπολείμματος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου».
Τα αντικείμενα της Υπηρεσίας είναι: η μεταφορά του παραγόμενου υπολείμματος από τη διαχείριση και επεξεργασία των ΑΣΑ που εισέρχονται στην εγκατάσταση επεξεργασίας απορριμμάτων Ηπείρου (ΜΕΑ Ηπείρου). Η μεταφορά του εν λόγω υπολείμματος οδηγείται προς τελική διάθεση στους κατά τόπους λειτουργούντες ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου.
Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.
Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας θα είναι για έξι μήνες (6 μήνες), με προϋπολογισμό δαπάνης 366.236,1€ (χωρίς ΦΠΑ) και συνολικό προϋπολογισμό έργου: (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α 454.132,76€)
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr / και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). σε ηλεκτρονικό φάκελο.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ποσού 7.324,73€ που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ διάρκειας ισχύος τουλάχιστον δεκατριών (13) μηνών προσμετρούμενους από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά),συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. Στο σύνολο των τευχών του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στον ιστότοπο του ΑΝ. ΣΥΝ. ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕ Π. ΗΠΕΙΡΟΥ …www.arta.gr….
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον ΑΝ. ΣΥΝ. ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕ Π. ΗΠΕΙΡΟΥ, [asdsa.epirus@gmail.com] ή gpapgpap12@gmail.com στο τηλ. 2651046130,(κ. Γιάννης Παπαγιάννης Τμ. Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων και λειτουργίας εγκαταστάσεων του ΑΣΔΣΑ ΠΗ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑNΤΖΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΔΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2021-2022

Ο Δήμος Αρταίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα εννέα (79) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αρταίων, σύμφωνα με τα συνημμένα:

 • Ανακοίνωση Δήμου Αρταίων
 • Παράρτημα Ανακοίνωσης
 •  Αίτηση Υποψηφίου (ΝΑΙ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

  Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από Δευτέρα 23-08-2021 ως και Παρασκευή 27-08-2021.

18025 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 2021-2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 2021-2022

ΑΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021

Ο Δήμος Αρταίων

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ανταποδοτικής Υπηρεσίας ΄Υδρευσης Αποχέτευσης και Καθαριότητας του Δήμου Αρταίων, που εδρεύει στην  πόλη της  Άρτας  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100 Δήμος Αρταίων Άρτα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) 8 μήνες 1
101 Δήμος Αρταίων Άρτα ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 8 μήνες

2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
100 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Γ’ και Τάξης Γ’ ή Β’ ή Α’ του π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας B’ ή Α’ 2ης Ειδικότητας του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 (ΦΕΚ 519/τ.Β΄/6-3-2013) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και ισχύει (*).

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

γ) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C’ κατηγορίας (ΠΔ 51/2012, όπως ισχύει).

δ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ε) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Γ’ και Τάξης Γ’ ή Β’ ή Α’ του π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας B’ ή Α’ 2ης Ειδικότητας του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 (ΦΕΚ 519/τ.Β΄/6-3-2013) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και ισχύει (*).

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

γ) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C’ κατηγορίας (ΠΔ 51/2012, όπως ισχύει).

δ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ε) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Γ’ και Τάξης Γ’ ή Β’ ή Α’ του π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας B’ ή Α’ 2ης Ειδικότητας του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 (ΦΕΚ 519/τ.Β΄/6-3-2013) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).

γ) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C’ κατηγορίας (ΠΔ 51/2012, όπως ισχύει).

δ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ε) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Γ’ και Τάξης Γ’ ή Β’ ή Α’ του π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας B’ ή Α’ 2ης Ειδικότητας του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 (ΦΕΚ 519/τ.Β΄/6-3-2013) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού χειριστή(*).

γ) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C’ κατηγορίας (ΠΔ 51/2012, όπως ισχύει).

δ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ε) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

 (*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 113/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ηµεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκοµίσουν σχετική βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειµένου να προσµετρηθεί το βαθµολογούµενο κριτήριο της εµπειρίας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1.       Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του Π.Δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/12-1-1976).

2. Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της  Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016 ΦΕΚ 72/20-4-2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης) για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος. Εγκαταστάτη ή Συντηρητή  Ηλεκτρολόγου 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας Α΄ ειδικότητας  ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013, όπως ισχύει*

β)  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή  Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος  χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή  Ηλεκτρολόγου 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας Α΄ ειδικότητας  ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013, όπως ισχύει(*).

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή  Ηλεκτρολόγου 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας Α΄ ειδικότητας  ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013, όπως ισχύει ,

 β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος(*) .

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή  Ηλεκτρολόγου 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας Α΄ ειδικότητας  ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013, όπως ισχύει ,

 β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος(*) .

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 108/2013, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας

Οι υποψήφιοι  των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΕΝΤΥΠΟ-ΣΟΧ-2-ΔΕ-ΥΕ.doc
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ
ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΕΠ

Περίληψη διακήρυξης δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Παιδικού Σταθµού Άγιου Σπυρίδωνα ∆ήµου Αρταίων

 

ΑΔΑ: Ψ9Κ8ΟΛΙΦ-Ο33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Άρτα 09.08.2021 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ                                                                    Αριθ. Πρωτ. 1536 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Θέµα: «Περίληψη διακήρυξης δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Παιδικού Σταθµού Άγιου Σπυρίδωνα ∆ήµου Αρταίων».

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆.

ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Προκηρύσσει δημοπρασία µμειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ενός

 • ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για να στεγάσει τον Παιδικό Σταθµό Αγίου Σπυρίδωνα. Το µίσθιο να βρίσκεται στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Σπυρίδωνα ∆ήµου Αρταίων.
  • να είναι εµβαδού 150-160 τετραγωνικών µέτρων τουλάχιστον, ισόγειο και να διαθέτει αύλειο χώρο για την εγκατάσταση παιδικής χαράς.

Το κτίριο πρέπει να περιλαµβάνει όλους τους χώρους, και να πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στο αριθ. 99/2017 Π.∆. ( ΦΕΚ 141/τ.Α΄/28-9-2017),για την λειτουργία Παιδικού  Σταθµού 25 (είκοσι πέντε) νηπίων.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβολής αναφέρονται στην σχετική διακήρυξη

1536/2021 (ΨΓ40ΟΛΙΦ-Ζ9Φ).

Οι ενδιαφερόµενοι   πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία είκοσι

(20) ηµερών από τη δηµοσίευση της διακήρυξης έως και 7/09/2021.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην αρµόδια υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρµόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.∆/τος 270/81, η οποία µε επιτόπιο έλεγχο, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του εάν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακήρυξης, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ηµερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισµού ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

 

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων

 

Το σύνολο της διακήρυξης παρέχεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ∆ήµου

(www.arta.gr), καθώς και του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισµού παρέχονται όλες τις εργάσιµες  ηµέρες από 8:00 έως 14:00, από τα γραφεία του Ν.Π.∆.∆. (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.

∆ήµου Αρταίων, Ορλάνδου 9, 1ος όροφος, Άρτα).

Αρµόδιος  υπάλληλος: Ζήση Αθηνά, τηλέφωνο 2681024441.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (για 4η ομάδα – σιδηρουργικά)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και
λοιπών εγκαταστάσεων (για 4η ομάδα – σιδηρουργικά)

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :
1. Την αριθ. 25606 / 06-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007606102) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων.
2. Την αριθ. 223 / 2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω0Β3ΩΨΑ-9Α3) με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ομάδα 4 (σιδηρουργικά)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (για την 4η ομάδα – σιδηρουργικά / cpv 44330000-2 ). Η συνολική αξία του είδου φτάνει το ποσό των 6.589,98€ με ΦΠΑ. Η διαπραγμάτευση θα γίνει με τους ίδιους όρους και προδιαγραφές του διαγωνισμού που προηγήθηκε.

Η διαπραγμάτευση θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Δευτέρα 2-08-2021 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Αγγελική Χαιρέτη, τηλ.2681362173), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www . arta . gr στην επιλογή «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 4Η ΟΜΑΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ (Ομάδα Ε’ ηλεκτρονικός εξοπλισμός

                ΑΔΑ: 6Ρ53ΩΨΑ-5ΝΚ

                                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                          Άρτα: 12-07-2021
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                     Αρ.Πρωτ.: 15386

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ (Ομάδα Ε’ ηλεκτρονικός εξοπλισμός)

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 

 1. Την αριθ. 11641 / 26-05-20121 (ΑΔΑM: 21PROC008663762) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού 1ου ειδικού Δημοτικού σχολείου και 1ου ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας.
 2. Την αριθ. 249 /2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΒΥΔΩΨΑ-ΓΚ5) με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ομάδα Ε’.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την προμήθεια εξοπλισμού 1ου ειδικού Δημοτικού σχολείου και 1ου ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας για την ΟΜΑΔΑ Ε: ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτιμώμενης αξίας 8.670,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 10.750,80 €).  Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.  Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, Κωδ. ΣΑ: ΕΠ0181 Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, βαρύνει την με Κ.Α.: 64-7135.005 «Προμήθεια εξοπλισμού 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας (ΕΣΠΑ)» σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Αρταίων.  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ01810038) και περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης : «Ανέγερση νέου κτηρίου για τη στέγαση του 1ου Ειδικού Δημοτικού σχολείου και του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2100/14-09-2017 (ΑΔΑ: 6ΘΣΕ7Λ9-Β43) όπως τροποποιήθηκε από την 1297/23-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΓ517Λ9-ΕΑΒ) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου και έχει λάβει κωδικό MIS 5008738.  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ

Η διαπραγμάτευση θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Πέμπτη 22-07-2021 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στην διαπραγμάτευση και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr στην επιλογή «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

4 ΔΙΑΠΡΑΓΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1ου ΕΙΔ ΚΤΛ

(ΟΡΘΗ) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ-ΝΕΡΟΤΡΙΒΗΣ) ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

(ΟΡΘΗ)  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ                                                                                                                                                                                       

                                ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ                                                              ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ-ΝΕΡΟΤΡΙΒΗΣ) ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                                                                                                         Έχοντας υπόψη:

 1. Την αριθμ. 118/2020 (ΑΔΑ: 9ΗΖ2ΩΨΑ-ΦΦΙ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ-ΝΕΡΟΤΡΙΒΗΣ) που βρίσκεται στην Κοινότητα Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων .
 2. Την αριθμ. 163/2020 (ΑΔΑ: 9060ΩΨΑ-ΒΒΛ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί σύνταξης όρων και καθορισμού κατώτατου ορίου μισθώματος της διακήρυξης δημοπρασίας.
 3. Την αριθμ. 7699/2021 απόφαση Δημάρχου Αρταίων με την οποία διακηρύσσεται ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου (ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ-ΝΕΡΠΤΡΙΒΗ) που βρίσκεται στην Κοινότητα Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων.
 4. Την αριθμ. 7769/2021 (ΑΔΑ: ΩΙΣΠΩΨΑ-ΦΑΛ) Περίληψη Διακήρυξης του Δήμου Αρταίων
 5. Το από 7η Μαΐου 2021 πρακτικό διεξαγωγής δημοπρασίας, της επιτροπής του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81, σύμφωνα με το οποίο, δεν παρουσιάστηκε πλειοδότης και η δημοπρασία απέβη άγονη.
 6. Την αριθμ. 190/2021 (ΑΔΑ: 9ΤΝ0ΩΨΑ-ΘΒΕ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του από 7ης Μαΐου 2021 πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας  για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ-ΝΕΡΟΤΡΙΒΗ), όπως οριζόταν στην αρ.πρωτ. 7769/2021 Περίληψη Διακήρυξη σε συνέχεια της αριθμ. 7699/2021 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων, κατά την οποία  δεν παρουσιάστηκε πλειοδότης και απέβη άγονη.
 7. Το άρθρο 12 -Επανάληψη Δημοπρασίας, της αρ. πρωτ. 7699/2021 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων, σύμφωνα με το οποίο η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο, εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν πλειοδότης

                                                    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Ότι εκτίθεται σε Επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφορά για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου το οποίο περιλαμβάνει, δημοτική έκταση εμβαδού 1.253,01 τ.μ. (ΚΑΕΚ κτηματολογίου 040290108001) εντός της οποίας εμπεριέχεται ισόγειο ηλεκτροδοτούμενο κτίσμα εμβαδού 115,95 τ.μ. με αριθμό ταυτότητα ακινήτου (ΑΤΑΚ 01154458799), εκτός ορίων οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου, για χρήση υδρόμυλου-νεροτριβής, που βρίσκεται στην Κοινότητα Καμπής της Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων.  Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 6/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα ‘’ΔΙΩΝΗ’’ του Εκθεσιακού Κέντρου «ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΓΙΑΣ» , στις 15 Ιουλίου  2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.                                                                                                   

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου υδρόμυλο-νεροτριβή (συνολικά, με ότι εμπεριέχεται σε αυτό),  ορίζεται το ποσό των 680,00€/μηνιαίως.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία , μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη αρ. πρωτ. 7699/19-4-2021 διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου,  ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου μισθώματος του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), δηλαδή εγγυητική ποσού 816,00€. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.                                      Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί σε  μία ημερήσια εφημερίδα, στον ισότοπο του Δήμου (www.arta.gr)  όπου  θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής,  θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στα ΚΕΠ της Δημοτικής Κοινότητας Άρτας και στο ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Ξηροβουνίου (το δημοσιότερο μέρος της έδρας της Δ.Ε. Ξηροβουνίου όπου βρίσκεται το εν λόγω ακίνητο).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

4 ΟΡΘΗ Επαναληπτικη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Υδρομυλος-νεροτριβη ΚΑΜΠΗΣ –