Συνεδρίαση 16η Οικονομικής Επιτροπής(173-193)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16η 27- 3 -2017 ΕΚΤΑΚΤΗ
173 Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας εν όψει των εορτών του Πάσχα
174 Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Εξωραϊσμός πλατείας Καραϊσκάκη
175 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για σύνταξη-κατάθεση αγωγής κατά υπουργείου Περιβάλλοντος και ΔΕΗ για επιμερισμό ποσού δωρεάν παροχής ρεύματος στους κατοίκους της Παντάνασσας
176 Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση σχολικής έκτασης στη θέση ‘‘Μουσιάς ή Λιβάδι’’ της Τ.Κ. Ράχης
177 Παροχή σε άπορο δημότη εκτάκτου βοηθήματος από το Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
178 1.   Επί Αιτήσεως κ. Μπαλάγκα Γεωργίου Δημοτικού Συμβούλου για ορισμό δικηγόρου.
179 2.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων την 5/4/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο) επί της αίτησης καθορισμού προσωρινών τιμών μονάδος αποζημιώσεως του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Αρταίων κ.λ.π.
180 3.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άρτας την 5/4/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο) επί της αγωγής του Γεωργίου Τσελίγκα κατά του Δήμου Αρταίων
181 4.   Έγκριση ή μη πρακτικού 1 διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης : Μελέτη ωρίμανσης έργων πράσινου σημείου.
182 5.   Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2017
183 6.   Έγκριση ή μη πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά για την «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων (νέο)»
184 7.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής
185 8.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος και γραμματοσήμων για συστημένες επιστολές.
186 9.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για προμήθεια: Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
187 10. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για προμήθεια: Προμήθεια αρδευτικού υλικού ελαστικών ποτίσματος φρεατίων κ.λ.π. για το έτος 2017
188 11. Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτων ορίων μισθωμάτων για την εκμίσθωση των αρ. 3,4,5 και 6 κατ/των στην πλατεία Σκουφά και ισογείου κατ/τος στον οικισμό Αγ. Αναργύρων
189 12. Έγκριση πολυετούς δαπάνης.
190 13. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
191 14. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017
192 15. Ακύρωση της αρ. 153/2017 Α.Ο.Ε. και εκ νέου σύνταξη των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κοιμητηρίων.
193 16. Απαλλαγή υπολόγου Πολύζου Κων/νου για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν χορήγηση αποσπασμάτων κτηματολογικών φύλλων από το κτηματολογικό γραφείο
2017-16

Συνεδριαση 15η Οικονομικής Επιτροπής(171-172)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15η 23- 3 -2017 ΕΚΤΑΚΤΗ
171 1. Έγκριση πραγματοποίησης για προμήθεια καυσίμων έτους 2017
172 2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, σύνταξη όρων συνοπτικού διαγωνισμού και ψήφιση πιστώσεων για την προμήθεια: προμήθεια καυσίμων έτους 2017
2017-15

Συνεδρίαση 14η (156-170)

156 Ακύρωση της αριθμ. 65/2017 απόφαση της Ο.Ε. για τη σύνταξη των όρων της διακήρυξης του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων»
157 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης και επισκευή φωτεινών σηματοδοτούμενων κόμβων ’’
158 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων
159 Έγκριση ή μη πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά για την εργασία: Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων (Νέες Εργασίες)
160 Έγκριση και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης
161 1.   Ορισμός δικηγόρου για ανταλλαγή ακινήτου μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΑ
162 2.   Ορισμός ορκωτού εκτιμητή για εκτίμηση της αξίας των ακινήτων
163 3.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασία καθαρισμού ακτών Κορωνησίας
164 4.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής
165 5.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά & ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2017
166 6.   Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
167 7.   Σύνταξη όρων και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης για την μελέτη: Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Αρταίων.
168 8.   Σύνταξη όρων και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης για την μελέτη: Μελέτη Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο Δήμο Αρταίων.
169 9.   Ταμιακός απολογισμός Ιανουαρίου 2017
170 10. Ταμιακός απολογισμός Φεβρουαρίου 2017

2017-14

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 (ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ ΑΠΟ 67-117)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 20-2-2017
ΕΚΤΑΚΤΑ
1 Συμπλήρωση της αριθμ. 70/2015 σπόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά την τοποθέτηση των μικροπωλητών κατά τον
εορτασμό της Αγ. Θεοδώρας
2 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού (Αριθμ. 116/2017 Α.Ο.Ε.)
3 Ανάγκη για ένταξη του Δήμου Αρταίων στο Πρόγραμμα Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020
4 Συνδιοργάνωση 3ου Ημιμαραθωνίου με την ΑΔΑΕ ΟΤΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ
1 Λήψη απόφασης για την δημιουργία γεωπονικής σχολής στην Άρτα
2 Μείωση μισθωμάτων βάσει της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.4071/2012
3 Επιστροφή ποσών που προέρχονται από λάθος χρέωση τετ. μέτρων.
4 Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
5 Λύση μίσθωσης σχολικής έκτασης στη θέση «ΜΟΥΣΙΑΣ ή ΛΙΒΑΔΙ» στη Τ.Κ. Ράχης
6 Λύση μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου Αγίων Αναργύρων
7 Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
8 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων
9 Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών
10 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για προμήθεια οχημάτων
11 Εγγραφή ως συνδρομητής σε εφημερίδες, περιοδικά και Ηλεκτρονικά Μέσα για το έτος 2017
12 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποσοτικής παραλαβής «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για το κλειστό γυμναστήριο
Τ9″ Κωστακιών
13 Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2016
14 Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2016
15 Ακύρωση της αριθμ. 402/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας σχετικά με την ¨Ανανέωση ή μη παραχώρησης
καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμούς καταργηθέντος ΟΕΚ»
16 Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Παραλαβής και Πιστοποίησης παραδοτέων έργων για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Παροχή συσσιτίου Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων
17 Έγκριση Σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α:2) «Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου» της Πράξης «Δομή
Παροχής Βασικών Αγαθών: ΚοινωνικόΠαντοπωλείο, Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων» με κωδικό ΟΠΣ 5002201
18 Έγκριση Σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α:1) «Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής
Συσσιτίου» της Πράξης «Δομή Παροχής ΒασικώνΑγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Αρταίων» με κωδικό ΟΠΣ 5002201
19 Έγκριση του σχεδίου Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α:1) « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων» της πράξης
με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001981
20 Έγκριση παραχώρησης χώρου του Δημοτικού Σχολείου Κορωνησίας για την στέγαση του Συλλόγου ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣΙΩΤΩΝ
21 Έγκριση παραχώρησης χώρου του Δημοτικού Σχολείου Μύτικα για την στέγαση του Μορφωτικού Συλλόγου Μύτικα «Ο ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ»
22 Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων, για την
υλοποίηση του Υποέργου (A/A:1) με τίτλο: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοιν. Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοιν.
Φαρμακείο Δήμου Αρταίων», στον άξονα Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση
των Διακρίσεων» του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5002201
23 Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών περισυλλογής-μεταφοράς και σίτισης-στάβλισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπροβάτων
και βοοειδών) με ιδία μέσα (προσωπικό, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός) του Δήμου Αρταίων
24 Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών εκκένωσης βόθρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία
μέσα (προσωπικό και εξοπλισμός) του Δήμου Αρταίων
25 Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 30 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Τ.Ο.Ε.Β. Ζ. Αράχθου
26 Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 35 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Τ.Ο.Ε.Β. Ζ. Λούρου
27 Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017 και Απολογισμού-Ισολογισμού, οικονομικού έτους 2016, του
Τ.Ο.Ε.Β. Γλυκορρίζου Άρτας
28 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για αγορά βιβλίων
29 Έγκριση πίστωσης για τη διοργάνωση του 3ου αγώνα δρόμου Άρτας»Ο Δρόμος του Γιοφυριού»
30 Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών «Επανασπορές και βελτιώσεις αρδευτικών εγκαταστάσεων σε γήπεδα του Δήμου Αρταίων
31 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων
32 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε βάρος του Κ.Α. 20-7325.001 συνολικού ποσού 294,15
33 Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός ακτών Κορωνησίας»
34 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για τον καθαρισμό των αυλακιών των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
35 Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσίας για την «Προετοιμασία φακέλου για την δημιουργία βιομηχανικού πάρκου (ΒΙΠΑ) στο Ν. Άρτας.
Σύνταξη φακέλου σκοπιμότητας/ βιωσιμότητας κατασκευής Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας»
36 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή προτομής Γιάννη Μόραλη
37 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου Αναδάσωση καμένης αναδασωτέας έκτασης στη θέση Αγ. Παρασκευή
Τα.Κ. Αμμοτόπου
38 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου Οδοποιία Δ.Ε. Βλαχερνών
39 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε διάφορα σημεία του Δήμου
40 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Κορφοβουνίου
41 Συγκρότηση της επιτροπής Οριστικής παραλαβής έργου4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2017 20-2-2017 (ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ ΑΠΟ 67-117)

Συνεδρίαση 13η Οικονομικής Επιτροπής(130-155)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 17- 3 -2017
130 1.   Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
131 2.   Έγκριση αρ. 8715/2017 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου( υπόθεση κ. Παπαθανασίου Αθανασίου)
132 3.   Έγκριση αρ. 8713/2017 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου( υπόθεση κ. Παπαδημητρίου Σταυρούλας)
133 4.   Έγκριση αρ. 8717/2017 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου( υπόθεση κ. Ζήκου Ευαγγελίας)
134 5.   Έγκριση ή μη πρακτικού εξέτασης προδικαστικής προσφυγής Αθανασίου Ευριπίδη κατά της αρ. 54/2017 Α.Ο.Ε. για την έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2017 για το Δήμο Αρταίων και τα Νομικά του Πρόσωπα.
135 6.   Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας την προμήθεια : Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων έτους 2017 για το Δήμο και του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.
136 7.   Ορισμός Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: Μελέτη ωρίμανσης έργων πράσινου σημείου Δήμου Αρταίων
137 8.   Ορισμός Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: Μελέτη κατασκευής Κυκλικού Κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρρίου -Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας.
138 9.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την συντήρηση του ασύρματου δικτύου
139 10. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων
140 11. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για το έτος 2017
141 12. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες πιστοποίησης παιδικών χαρών
142 13. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια διπλωτικού μηχανήματος ειδοποιητηρίων
143 14. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για Αναβάθμιση και υποστήριξη ιστοσελίδας Δήμου Αρταίων www.arta.gr.
144 15. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια φυτικού υλικού σπόρων και έτοιμου χλοοτάπητα για το έτος 2017
145 16. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου μηχανισμού εισόδου parking
146 17. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία Συντήρησης και επισκευής μικρών κηποτεχνικών μηχανημάτων
147 18. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία Συντήρησης παιδικών χαρών Δ.Ε. Φιλοθέης
148 19. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία Συντήρησης παιδικών χαρών Δ.Ε. Ξηροβουνίου
149 20. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία Συντήρησης παιδικών χαρών Δ.Ε. Βλαχερνών
150 21. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία Συντήρησης παιδικών χαρών Δ.Ε. Αρταίων
151 22. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία Συντήρησης παιδικών χαρών Δ.Ε. Αμβρακικού
152 23. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων
153 24. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κοιμητηρίων
154 25. Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση χώρου εντός του Δημαρχιακού μεγάρου για την λειτουργία κυλικείου.
155 Αναμόρφωση προϋπολογισμού
13 17-3-2017

Συνεδρίαση 12η Οικονομική Επιτροπή (119-129)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12η 24- 2 -2017 ΕΚΤΑΚΤΗ
119 1.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Εφετείου Ιωαννίνων στις 15-3-2017 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο όπου και συζητείται η αίτηση του Θεοδ. Σαμαντά κατά του Δήμου Αρταίων
120 2. Ορισμός υπολόγων προνοιακών επιδομάτων Α΄διμήνου 2017
121 3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών καθ/τας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής, προμήθεια σάκων απορριμμάτων Δήμου και νομικών του προσώπων για το έτος 2017
122 4. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
123 5.Έγκριση και διάθεση πιστώσεων και απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων έτους 2017
124 6.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, χαρτιού φωτοτυπικού, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
125 7.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την εργασία: Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Κωστακιών
126 8.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών καθ/τας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής, προμήθεια σάκων απορριμμάτων Δήμου και νομικών του προσώπων για το έτος 2017και έγκριση και διάθεση πίστωσης
127 9.Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Επισκευές και επεκτάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων
128 10. Σύνταξη όρων –επιλογή τρόπου εκτέλεσης και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης για την μελέτη: Μελέτη ωρίμανσης έργων πράσινου σημείου Δήμου Αρταίων
129 11. Σύνταξη όρων –επιλογή τρόπου εκτέλεσης και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης για την μελέτη: Μελέτη κατασκευής κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρρίου -Ιωαννίνων στην Πόλη της Άρτας
2017-12

Συνεδριαση10η Οικονομική Επιτροπή

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η 20- 2 -2017
Έγκριση ή μη πρακτικού κατακύρωσης του έργου: Επεκτάσεις δικτύου δημοτικού Φωτισμού
Έγκριση ή μη πρακτικού κατακύρωσης του έργου: Συντονισμός σηματοδοτούμενων κόμβων Περιφερειακής οδού
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων, κηπευτικού χώματος, βελτιωτικών εδάφους (τύρφης)
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για εργασίες από ιδιώτες
Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση για μίσθωση μηχανημάτων λόγω έντονων βροχοπτώσεων
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για αμοιβές δικαστικών επιμελητών
1.     Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων την 22-3-2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο όπου και συζητείται η αίτηση της κ. Παπαβασιλείου Γιαννούλας κατά των αρ. 441&442/10-11-2008 εκθέσεων αυτοψίας.
2.     Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών & Ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Δήμου Αρταίων & Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων
3.     Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας της υπηρεσίας : Καθαρισμός χειμάρρων Τ.Κ. Γραμμενίτσας
4.     Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
5.     Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
2017-10

Συνεδρίαση 9η Οικονομικής Επιτροπής(97-106)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ     9η      14-  2 -2017
1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την: Ανανέωση του ονόματος(domain name) arta.gr
2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για: Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης Δημ. Φωτισμού ΔΕ Αμβρκικού
4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης Δημ. Φωτισμού ΔΕ Βλαχέρνας
5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης Δημ. Φωτισμού ΔΕ Ξηροβουνίου
6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης Δημ. Φωτισμού ΔΕ Φιλοθέης
7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια συστημάτων εντοπισμού& παρακολούθησης οχημάτων ( GPS )
8. Ακύρωση αρ. 55/2017 Α.Ο.Ε. και Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την υπηρεσία: Διενέργειας υπηρεσίας πλυσίματος επιβατικών οχημάτων των υπηρεσιών του Δημου Αρταίων  για το έτος 2017
9. Ακύρωση αρ. 87/2017 Α.Ο.Ε. και Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια μικροϋλικών για οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Αρταίων
10. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων

2017-9

Συνεδριαση 8η Οικονομικής Επιτροπής(52-96)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ     8η      10-  2 -2017

 1. Ορισμός συμβολαιογράφου για εξέταση δυνατότητας ανταλλαγής Οικοπέδου
 2. Συμπλήρωση αρ. 43/2017 Α.Ο.Ε.
 3. Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης της προμήθειας: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017 για Δήμο Αρταίων και  νομικά  πρόσωπα
 4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την υπηρεσία: Διενέργεια υπηρεσίας πλυσίματος επιβατικών οχημάτων όλων των υπηρεσιών του δήμου Αρτάιων
 5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αμβρακικού
 6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Βλαχέρνας
 7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Φιλοθέης
 8. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ξηροβουνίου
 9. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια ψυκτικού υγρού για εγκατάσταση κλιματισμού
 10. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Συντήρηση αντλιοστασίων άρδευσης και αποστράγγισης
 11. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης: Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων (κλιματισμός, ανελκυστήρες, υποσταθμός, μέσα πυρασφάλειας κλπ)
 12. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες αντιμετώπισης προβλημάτων φυσικής καταστροφής
 13. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια άλατος για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και παγετού
 14. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Αποκαταστάσεις ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων
 15. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την εργασία: Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων (Νέες Εργασίες)
 16. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την εργασία: μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων (νέο)
 17. Συμπλήρωση αρ. 313/2016 Α.Ο.Ε.(Απευθείας ανάθεση για προγράμματα συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας)
 18. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες εκκένωσης βόθρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς
 19. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια δίκυκλης μηχανής
 20. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Ολοκλήρωση δομημένης καλωδίωσης-Μετάπτωση στο καινούργιο δίκτυο
 21. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την μελέτη: Μελέτη ωρίμανσης έργων Πράσινου Σημείου Δήμου Αρταίων
 22. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την μελέτη: Μελέτη κατασκευής κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρίου-Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας
 23. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για παροχή υπηρεσιών,προμηθειών και εργασιών των Κ.Α.10-6264,Κ.Α.10-6672-01,Κ.Α.106262-01και Κ.Α.10-6265-003 αντίστοιχα
 24. Έγκριση και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης

Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για χορήγηση αποσπασμάτων κτηματολογίου 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της Προμήθειας Συντηρήσεις – αποκαταστάσεις  μικρής κλίμακας πλακοστρώσεων Δημοτικής Ενότητας Αρταίων

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της Προμήθειας Συντηρήσεις–αποκαταστάσεις  μικρής κλίμακας πλακοστρώσεων Δημοτικών Ενοτήτων Αμβρακικού – Φιλοθέης

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της Προμήθειας Επισκευές σχολείων στη Δημοτική Ενότητα Αρταίων   

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της Προμήθειας « Συντηρήσεις–αποκαταστάσεις  μικρής κλίμακας πλακοστρώσεων Δημοτικών Ενοτήτων Βλαχέρνας- Ξηροβουνίου

 1.Έγκριση πρακτικού επί προδικαστικής προσφυγής Ευθυμίου Θεοδώρου κατά της αρ. 20/2017 Α.Ο.Ε. για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017 για το δήμο Αρταίων και τα Νομικά του Πρόσωπα.

 1. Έγκριση πρακτικού επί προδικαστικής προσφυγής Γιαννακοπούλου Παναγιώτας κατά της αρ. 20/2017 Α.Ο.Ε. για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017 για το δήμο Αρταίων και τα Νομικά του Πρόσωπα
 2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων έτους 2017
 3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπων υλικών γραφείου και χαρτιού φωτοτυπικού έτους 2017

5.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης : Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων έργου& χορτοκοπτικών μηχανημάτων έτους 2017

 1. Ακύρωση αρ. 45/2017 Α.Ο.Ε. και Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία : Ανακατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Κωστακιών
 2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια μικροϋλικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δ. Αρταίων για το έτος 2017
 3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Αρταίων για το έτος 2017
 4. 9. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια : Προμήθεια γραφικής ύλης, μελανιών, χαρτιού φωτοτυπικού λοιπών Δημ. Ενοτήτων και παροχής υπηρεσιών δημοσιεύσεων σε εφημερίδες κλπ για το έτος 2017
 5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες απομαγνητοφώνησης και βιβλιοδεσίας πρακτικών Δ.Σ., Ο.Ε.κλπ για το έτος 2017
 6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια : Προμήθεια υλικών για την εργασία: κατασκευή χώρων προσωρινού εγκλωβισμού ανεπιτήρητων βοοειδών( εργασίες που έχουν ενταχθεί με τις αρ. 421&488/2016 Α.Δ.Σ. στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας) για το έτος 2017
 7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια : Προμήθεια υλικών για την εργασία: Τοποθέτηση ταϊστρών για αδέσποτα ζώα( εργασίες που έχουν ενταχθεί με τις αρ. 421&488/2016 Α.Δ.Σ. στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας)για το έτος 2017
 8. 13. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων την 1-3-2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο επί αιτήσεως καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος των Χαρίση Γεωργίου, Αγγέλη Κων/νου κ.λπ.
 9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας την 3-3-2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο επί αιτήσεως των κ.κ. Ευάγγελου και Γεωργίου Φούζα κατά του Δήμου Αρταίων.
 10. 15. Έγκριση και Διάθεση Πιστώσεων
 11. Ματαίωση ή μη διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών έτους 2016

2017-8