Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων (απόφαση αριθμ. 118)

Την Κυριακή 5-3-2017 και ώρα 11,00π.μ. θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Δήμου Αρταίων Περ/κή οδός και Αυξεντίου η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
118

Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης στο Δήμο Αρταίων

Από σήμερα Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου  ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (KEA). Το πρόγραμμα εφαρμόζεται για δεύτερη φορά στο Δήμο (μετά την πρώτη και πανελλαδική πιλοτική εφαρμογή του το περασμένο καλοκαίρι), έχει διάρκεια ενός έτους και απευθύνεται σε νοικοκυριά (μονοπρόσωπα ή πολυπρόσωπα) που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και αστέγους, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.

«Από την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος στο Δήμο μας φάνηκε το πολύ σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή μας, καθώς η ακραία φτώχεια αυξάνει διαρκώς. Ως Δήμος προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία, ώστε να ανακουφίσουμε τους συμπολίτες μας που μαστίζονται από την ακραία φτώχεια» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Να σημειωθεί, ότι τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αποτυπώνονται στην αριθμ. ΚΥΑ Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.01.2017. Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά στον τόπο διαμονής του/της υπόχρεου ή τον/την σύζυγο του υπόχρεού φορολογικής δήλωσης της φιλοξενούσας μονάδας για το σύνολο των μελών του νοικοκυριού, ο/η οποίος/α θα είναι και ο δικαιούχος της  εισοδηματικής ενίσχυσης. Οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούν να υποβάλλουν μόνοι τους αίτηση για το Κ.Ε.Α.

Ο αιτών καθώς και όλα τα μέλη της μονάδας που υποβάλλει την αίτηση πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια. Ειδικά για τους αλλοδαπούς, προκειμένου να τεκμηριωθεί η νομιμότητα και η μονιμότητα, της διαμονής απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή η βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της.

Οι δυνητικά δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση  από οποιονδήποτε υπολογιστή, με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιούνται στη φορολογική δήλωση του νοικοκυριού, χρησιμοποιώντας την αίτηση που διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΚΕΑ (www.keaprogram.gr). Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων όλων των μελών του νοικοκυριού. Μετά την ολοκλήρωση συμπλήρωσης της αίτησης και σε περίπτωση που προκύψει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχειών και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει αποκλειστικά στον Δήμο διαμονής του  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία αναγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της αίτησης. Για τον Δήμο Αρταίων αποκλειστικά στην υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας, καθημερινά από 08:00-13:00, με σειρά προτεραιότητας.

Τα Κ.Ε.Π δεν έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση, όπως οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Δήμου κι επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα προσκόμισης δικαιολογητικών για τροποποιήσεις των αναντιστοιχιών μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων.

Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη (η φιλοξενία θα πρέπει να έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση), για την υποβολή  της αίτηση  μέσω των Δήμων ή των Κ.Ε.Π.  πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν υπογεγραμμένο (με θεώρηση γνησίου υπογραφής) το νέο έντυπο συναίνεσης, με το οποίο τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, πέραν των άλλων δεσμεύσεων,  συναινούν στις διασταυρώσεις των στοιχείων τους.

Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στην υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας.

Η προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ΄όλη τη διάρκεια του εφαρμογής του προγράμματος. Η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης ξεκινάει τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο η αίτηση υποβλήθηκε και εγκρίθηκε.

Περισσότερες πληροφορίες στην  ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων www.arta.gr, όπου υπάρχει αναρτημένο ειδικό μπάνερ με τις απαραίτητες πληροφορίες.

Συνεδριαση 20η Οικονομικής Επιτροπής(222)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20η 19- 4 -2017 ΕΚΤΑΚΤΗ
222 1.   Προσφυγή στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Δ.Κ.Κ. 3463/2006 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ‘‘ Δήμος Αρταίων ’’ κατά της αρ. 39802/23-3-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας
2017-20

Συνεδρίαση 19η Οικονομικής Επιτροπής (217-221)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19η 10- 4 -2017 ΕΚΤΑΚΤΗ
217 1. Έγκριση ή μη πρακτικού επί ενστάσεως κατά της αρ. 183/2017 Α.Ο.Ε.’’Περί έγκρισης ή μη πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς του διαγωνισμού για την μεταφορά ανακυκλώσιμων στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων (νέο)’’
218 2. Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης του έργου: Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στην περιοχή Τζούκα της Τ.Κ. Αμμοτόπου και τρόπου εκτέλεσης.
219 3. Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης των εργασιών: Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων
220 4. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
221 5. Σύσταση πάγιας προκαταβολής, ορισμός υπολόγων προέδρων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων έτους 2017, έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και έγκριση και διάθεση πίστωσης
2017-19

Συνεδρίαση 17η Οικονομικής Επιτροπής(194-2015)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17η 3- 4 -2017
194 Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων του Δήμου προκειμένου να παραστούν ενώπιον του Εφετείου Ιωαννίνων την 3/5/2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο επι της από 24-3-2017 αίτησης των Γεωργίου Γρηγορίου κ.λ.π. για αντικατάσταση πραγματογνώμονα.
195 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για σύνταξη-κατάθεση αγωγής κατά της ΔΕΗ και παράσταση κατά τη δικάσιμο που θα ορισθεί και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο
196 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο μονομελές Πρωτοδικείο Άρτας την 5—5-2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο επί αιτήσεως αναγνώρισης δικαιούχων Γ. Πεταλά κ.λ.
197 Έγκριση ή μη πρακτικού προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2017
198 Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος (γκρέιντερ) για διαμόρφωση αγροτικών δρόμων στην ΔΕ Αμβρακικού και ΔΕ Κωστακιών
199 Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο: καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αρταίων
200 Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο: καταπολέμηση τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους
201 Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο: καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια
202 Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο: Μεταφορά ανακυκλώσιμων στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων (νέο)
203 Έγκριση ή μη πρακτικού 2 διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης : Μελέτη ωρίμανσης έργων πράσινου σημείου
204 1.   ‘Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την εργασία: Ανακατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Κωστακιών.
205 2.   Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την εργασία: Συντήρηση Πρασίνου Αθλητικών Γηπέδων Δήμου Αρταίων (νέες εργασίες)
206 3.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για αμοιβή εταιρείας για ορκωτό λογιστή-ελεγκτή χρήσης 2016
207 4.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες ταφής-εκταφής στο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας και στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγ. Αναργύρων
208 5.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Καθαρισμός αποστραγγιστικών και αρδευτικών αυλάκων Δ.Ε. Φιλοθέης
209 6.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Καθαρισμός αποστραγγιστικών αυλάκων Δ.Ε. Αμβρακικού
210 7.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Καθαρισμός αποστραγγιστικών και αρδευτικών αυλάκων Δ.Ε. Ξηροβουνίου
211 8.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Καθαρισμός αποστραγγιστικών και αρδευτικών αυλάκων Δ.Ε. Βλαχερνών & Δ.Ε. Αρταίων και καθαρισμός χειμάρρων
212 9.   Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
213 10. Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης για την εργασία: Καθαρισμός αποστραγγιστικών και αρδευτικών αυλάκων Δ.Ε. Βλαχερνών & Δ.Ε. Αρταίων και καθαρισμός χειμάρρων
214 11. Επιλογή κριτηρίου ανάθεσης και καθορισμός όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Καθαρισμός αποστραγγιστικών και αρδευτικών αυλάκων Δ.Ε. Βλαχερνών & Δ.Ε. Αρταίων και καθαρισμός χειμάρρων
215 12. Έγκριση πολυετούς δαπάνης.
2017-17

Συνεδρίαση 16η Οικονομικής Επιτροπής(173-193)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16η 27- 3 -2017 ΕΚΤΑΚΤΗ
173 Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας εν όψει των εορτών του Πάσχα
174 Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Εξωραϊσμός πλατείας Καραϊσκάκη
175 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για σύνταξη-κατάθεση αγωγής κατά υπουργείου Περιβάλλοντος και ΔΕΗ για επιμερισμό ποσού δωρεάν παροχής ρεύματος στους κατοίκους της Παντάνασσας
176 Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση σχολικής έκτασης στη θέση ‘‘Μουσιάς ή Λιβάδι’’ της Τ.Κ. Ράχης
177 Παροχή σε άπορο δημότη εκτάκτου βοηθήματος από το Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
178 1.   Επί Αιτήσεως κ. Μπαλάγκα Γεωργίου Δημοτικού Συμβούλου για ορισμό δικηγόρου.
179 2.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων την 5/4/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο) επί της αίτησης καθορισμού προσωρινών τιμών μονάδος αποζημιώσεως του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Αρταίων κ.λ.π.
180 3.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άρτας την 5/4/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο) επί της αγωγής του Γεωργίου Τσελίγκα κατά του Δήμου Αρταίων
181 4.   Έγκριση ή μη πρακτικού 1 διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης : Μελέτη ωρίμανσης έργων πράσινου σημείου.
182 5.   Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2017
183 6.   Έγκριση ή μη πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά για την «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων (νέο)»
184 7.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής
185 8.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος και γραμματοσήμων για συστημένες επιστολές.
186 9.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για προμήθεια: Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
187 10. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για προμήθεια: Προμήθεια αρδευτικού υλικού ελαστικών ποτίσματος φρεατίων κ.λ.π. για το έτος 2017
188 11. Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτων ορίων μισθωμάτων για την εκμίσθωση των αρ. 3,4,5 και 6 κατ/των στην πλατεία Σκουφά και ισογείου κατ/τος στον οικισμό Αγ. Αναργύρων
189 12. Έγκριση πολυετούς δαπάνης.
190 13. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
191 14. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017
192 15. Ακύρωση της αρ. 153/2017 Α.Ο.Ε. και εκ νέου σύνταξη των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κοιμητηρίων.
193 16. Απαλλαγή υπολόγου Πολύζου Κων/νου για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν χορήγηση αποσπασμάτων κτηματολογικών φύλλων από το κτηματολογικό γραφείο
2017-16

Συνεδριαση 15η Οικονομικής Επιτροπής(171-172)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15η 23- 3 -2017 ΕΚΤΑΚΤΗ
171 1. Έγκριση πραγματοποίησης για προμήθεια καυσίμων έτους 2017
172 2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, σύνταξη όρων συνοπτικού διαγωνισμού και ψήφιση πιστώσεων για την προμήθεια: προμήθεια καυσίμων έτους 2017
2017-15

Συνεδρίαση 14η (156-170)

156 Ακύρωση της αριθμ. 65/2017 απόφαση της Ο.Ε. για τη σύνταξη των όρων της διακήρυξης του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων»
157 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης και επισκευή φωτεινών σηματοδοτούμενων κόμβων ’’
158 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων
159 Έγκριση ή μη πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά για την εργασία: Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων (Νέες Εργασίες)
160 Έγκριση και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης
161 1.   Ορισμός δικηγόρου για ανταλλαγή ακινήτου μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΑ
162 2.   Ορισμός ορκωτού εκτιμητή για εκτίμηση της αξίας των ακινήτων
163 3.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασία καθαρισμού ακτών Κορωνησίας
164 4.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής
165 5.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά & ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2017
166 6.   Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
167 7.   Σύνταξη όρων και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης για την μελέτη: Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Αρταίων.
168 8.   Σύνταξη όρων και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης για την μελέτη: Μελέτη Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο Δήμο Αρταίων.
169 9.   Ταμιακός απολογισμός Ιανουαρίου 2017
170 10. Ταμιακός απολογισμός Φεβρουαρίου 2017

2017-14

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 (ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ ΑΠΟ 67-117)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 20-2-2017
ΕΚΤΑΚΤΑ
1 Συμπλήρωση της αριθμ. 70/2015 σπόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά την τοποθέτηση των μικροπωλητών κατά τον
εορτασμό της Αγ. Θεοδώρας
2 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού (Αριθμ. 116/2017 Α.Ο.Ε.)
3 Ανάγκη για ένταξη του Δήμου Αρταίων στο Πρόγραμμα Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020
4 Συνδιοργάνωση 3ου Ημιμαραθωνίου με την ΑΔΑΕ ΟΤΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ
1 Λήψη απόφασης για την δημιουργία γεωπονικής σχολής στην Άρτα
2 Μείωση μισθωμάτων βάσει της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.4071/2012
3 Επιστροφή ποσών που προέρχονται από λάθος χρέωση τετ. μέτρων.
4 Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
5 Λύση μίσθωσης σχολικής έκτασης στη θέση «ΜΟΥΣΙΑΣ ή ΛΙΒΑΔΙ» στη Τ.Κ. Ράχης
6 Λύση μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου Αγίων Αναργύρων
7 Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
8 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων
9 Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών
10 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για προμήθεια οχημάτων
11 Εγγραφή ως συνδρομητής σε εφημερίδες, περιοδικά και Ηλεκτρονικά Μέσα για το έτος 2017
12 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποσοτικής παραλαβής «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για το κλειστό γυμναστήριο
Τ9″ Κωστακιών
13 Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2016
14 Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2016
15 Ακύρωση της αριθμ. 402/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας σχετικά με την ¨Ανανέωση ή μη παραχώρησης
καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμούς καταργηθέντος ΟΕΚ»
16 Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Παραλαβής και Πιστοποίησης παραδοτέων έργων για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Παροχή συσσιτίου Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων
17 Έγκριση Σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α:2) «Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου» της Πράξης «Δομή
Παροχής Βασικών Αγαθών: ΚοινωνικόΠαντοπωλείο, Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων» με κωδικό ΟΠΣ 5002201
18 Έγκριση Σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α:1) «Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής
Συσσιτίου» της Πράξης «Δομή Παροχής ΒασικώνΑγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Αρταίων» με κωδικό ΟΠΣ 5002201
19 Έγκριση του σχεδίου Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α:1) « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων» της πράξης
με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001981
20 Έγκριση παραχώρησης χώρου του Δημοτικού Σχολείου Κορωνησίας για την στέγαση του Συλλόγου ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣΙΩΤΩΝ
21 Έγκριση παραχώρησης χώρου του Δημοτικού Σχολείου Μύτικα για την στέγαση του Μορφωτικού Συλλόγου Μύτικα «Ο ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ»
22 Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων, για την
υλοποίηση του Υποέργου (A/A:1) με τίτλο: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοιν. Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοιν.
Φαρμακείο Δήμου Αρταίων», στον άξονα Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση
των Διακρίσεων» του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5002201
23 Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών περισυλλογής-μεταφοράς και σίτισης-στάβλισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπροβάτων
και βοοειδών) με ιδία μέσα (προσωπικό, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός) του Δήμου Αρταίων
24 Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών εκκένωσης βόθρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία
μέσα (προσωπικό και εξοπλισμός) του Δήμου Αρταίων
25 Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 30 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Τ.Ο.Ε.Β. Ζ. Αράχθου
26 Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 35 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Τ.Ο.Ε.Β. Ζ. Λούρου
27 Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017 και Απολογισμού-Ισολογισμού, οικονομικού έτους 2016, του
Τ.Ο.Ε.Β. Γλυκορρίζου Άρτας
28 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για αγορά βιβλίων
29 Έγκριση πίστωσης για τη διοργάνωση του 3ου αγώνα δρόμου Άρτας»Ο Δρόμος του Γιοφυριού»
30 Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών «Επανασπορές και βελτιώσεις αρδευτικών εγκαταστάσεων σε γήπεδα του Δήμου Αρταίων
31 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων
32 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε βάρος του Κ.Α. 20-7325.001 συνολικού ποσού 294,15
33 Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός ακτών Κορωνησίας»
34 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για τον καθαρισμό των αυλακιών των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
35 Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσίας για την «Προετοιμασία φακέλου για την δημιουργία βιομηχανικού πάρκου (ΒΙΠΑ) στο Ν. Άρτας.
Σύνταξη φακέλου σκοπιμότητας/ βιωσιμότητας κατασκευής Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας»
36 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή προτομής Γιάννη Μόραλη
37 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου Αναδάσωση καμένης αναδασωτέας έκτασης στη θέση Αγ. Παρασκευή
Τα.Κ. Αμμοτόπου
38 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου Οδοποιία Δ.Ε. Βλαχερνών
39 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε διάφορα σημεία του Δήμου
40 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Κορφοβουνίου
41 Συγκρότηση της επιτροπής Οριστικής παραλαβής έργου4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2017 20-2-2017 (ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ ΑΠΟ 67-117)

Συνεδρίαση 13η Οικονομικής Επιτροπής(130-155)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 17- 3 -2017
130 1.   Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
131 2.   Έγκριση αρ. 8715/2017 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου( υπόθεση κ. Παπαθανασίου Αθανασίου)
132 3.   Έγκριση αρ. 8713/2017 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου( υπόθεση κ. Παπαδημητρίου Σταυρούλας)
133 4.   Έγκριση αρ. 8717/2017 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου( υπόθεση κ. Ζήκου Ευαγγελίας)
134 5.   Έγκριση ή μη πρακτικού εξέτασης προδικαστικής προσφυγής Αθανασίου Ευριπίδη κατά της αρ. 54/2017 Α.Ο.Ε. για την έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2017 για το Δήμο Αρταίων και τα Νομικά του Πρόσωπα.
135 6.   Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας την προμήθεια : Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων έτους 2017 για το Δήμο και του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.
136 7.   Ορισμός Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: Μελέτη ωρίμανσης έργων πράσινου σημείου Δήμου Αρταίων
137 8.   Ορισμός Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: Μελέτη κατασκευής Κυκλικού Κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρρίου -Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας.
138 9.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την συντήρηση του ασύρματου δικτύου
139 10. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων
140 11. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για το έτος 2017
141 12. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες πιστοποίησης παιδικών χαρών
142 13. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια διπλωτικού μηχανήματος ειδοποιητηρίων
143 14. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για Αναβάθμιση και υποστήριξη ιστοσελίδας Δήμου Αρταίων www.arta.gr.
144 15. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια φυτικού υλικού σπόρων και έτοιμου χλοοτάπητα για το έτος 2017
145 16. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου μηχανισμού εισόδου parking
146 17. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία Συντήρησης και επισκευής μικρών κηποτεχνικών μηχανημάτων
147 18. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία Συντήρησης παιδικών χαρών Δ.Ε. Φιλοθέης
148 19. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία Συντήρησης παιδικών χαρών Δ.Ε. Ξηροβουνίου
149 20. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία Συντήρησης παιδικών χαρών Δ.Ε. Βλαχερνών
150 21. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία Συντήρησης παιδικών χαρών Δ.Ε. Αρταίων
151 22. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία Συντήρησης παιδικών χαρών Δ.Ε. Αμβρακικού
152 23. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων
153 24. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κοιμητηρίων
154 25. Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση χώρου εντός του Δημαρχιακού μεγάρου για την λειτουργία κυλικείου.
155 Αναμόρφωση προϋπολογισμού
13 17-3-2017