4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (43-54)

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 4η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ με τα εξής θέματα:
43.Συγκρότηση Επιτροπών:Α) Παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 Ν.4412/2016 Β) Παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
44. Έγκριση πρακτικού για ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ»
45.Έγκριση πρακτικού για ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020-2021 (ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ).
46.Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων.
47.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση παραποτάμιου πάρκου και αλσυλίου Αγ. Αναργύρων» με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη.
48.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση παραποτάμιου πάρκου και αλσυλίου Αγ. Αναργύρων» με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη.
49.Έγκριση τροποποίησης των 298/2019 (ΑΔΑ: 6Y98ΩΨΑ-ΠΤΜ) και 330/2019 (ΑΔΑ:7Ν7ΡΩΨΑ-3Ν5) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων.
50.Αποδοχή δωρεάς απορριματοφόρου οχήματος από το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη.
51.Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία «Αλφα-Βήτα Βασιλόπουλος ΑΕ».
52.Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία Μάρκετ Κρεάτων Ι.Κ.Ε «Τσιτουρίδης»
53.Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΠΑΥΛΙΔΗΣ μέσω MONDELEZ A.E.
54.Ανάκληση της υπ ΄αριθμ. 22/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ :Ψ34ΒΩΨΑ-ΔΟΚ)

4

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (31-42)

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 4η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ με τα εξής θέματα:
31.Εγκριση πρακτικού αφορά «Επισκευή και συντήρηση των οχηματων και μηχανηματων εργου (Μ.Ε.) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 2019 – 2020 – 2021».
32.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας»,
33.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά)»»
34.Έγκριση παράτασης της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. για την προμήθεια Μηχανημάτων Έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για το Δ. Αρταίων.
35.Απαλλαγή υπολόγου Αποστολόπουλου Νικόλαου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στo διήμερο Συνέδριο του Δικτύου Ποιότητας για τον αειφόρο τουρισμό στην Πούλα της Κροατίας.
36.Απαλλαγή υπολόγου Αποστολόπουλου Νικόλαου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στην Διεθνή έκθεση τουρισμού “FHILOXENIA 2019” στη Θεσσαλονίκη.
37.Απαλλαγή υπολόγου Αντωνίου Άγγελου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής
38.Απαλλαγή υπόλογου Χρήστου Λάμπρη για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής
39.Απαλλαγή υπολόγου Νικολάου Νικόλαου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.
40.Απαλλαγή υπολόγου Τσιατσούλη Αθανάσιου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.
41.Απαλλαγή υπολόγου Αρκουμάνη Αθανάσιου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στην Διεθνή έκθεση τουρισμού “ΑTHENS INTERNATIONAL TOURISM EXPO 2019” στη Αθήνα.
42.Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού Υπηρεσιών των Υπηρεσιών Καθαριότητας – Πρασίνου, Ανάπτυξης και Κοινωνικών Δομών.

3

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (16-30)

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 29η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
16. Έγκριση πρακτικού ΙΙ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ»
17. Εγκριση της οριστικής μελέτης της με τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
18.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Διανοίξεις εσοχών σε πεζοδρόμια για τοποθέτηση κάδων».
19.Έγκριση για την κατάθεση αίτησης ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. 88/5/ 21-11-2019 (ΦΕΚ 4443/Β΄/03-12-2019) αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (Ν.Π.Δ.Δ.) και για τη λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου»
20.Έγκριση πρακτικού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο« Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
21.Έγκριση τεχνικής μελέτης του έργου «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκα»
22.Έγκριση πρακτικού Ι Επιτροπής Οριστικής Ποσοτικής Και Ποιοτικής Παραλαβής του Δήμου.
23.Καθορισμός όρων και διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων,κτλ
24.Έγκριση μελετης και τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια λυόμενων αιθουσών για κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων στον Δήμο Αρταίων
25.Παράταση ημερομηνίας προσφορών για το έργο «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας».
26.Έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού που αφορά το έργο «Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών,χανδάκων από οπλισμένο σκυρόδεμα,σωληνωτών και επισκευές αυλάκων.»
27.Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους.
28.Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου στο 18ο Τμήμα του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (αρ. κλήσεως 9856/2019)
29.Αποδοχή δωρεάς από την ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
30.Αποδοχή δωρεάς από την Φάρμα Χήτας Α.Ε.

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (1-15)

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 17η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
1 Συντήρηση πρασίνου Αθλητικων γηπέδων (νεες εργασίες)
2 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών των έργων:
Α Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»
β «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΔΑΥΓΗΣ»,
γ «ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ»
3Διαμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού και έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου οικονομικού έτους 2020.
4.Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών ) διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΑΡΘΡΟ 221 Ν. 4412/2016 )
5.Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά διαγωνιστικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και δημοτικών έργων του δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του ν.4412/2016.
6.Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων.
7.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
8.Έγκριση προϋπολογισμού της επιχείρησης με την επωνυμία ‘’Διαδημοτική επιχείρηση χονδρεμπορίου γεωργικών προϊόντων και αποθηκών πρακτορείων μεταφορών’’.
9.Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ για την Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων λοιπών εγκαταστάσεων κτλ Δ.Ε. Αρταίων και αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων ΔΕ Αρταίων
10.Εισήγηση για την λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου.
11.Αποδοχή δωρεάς από εταιρεία
12.Αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία COCA COLA Α.Ε.
13.Αποδοχή δωρεάς από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας.
14.Αποδοχή δωρεάς από την Φαρμακευτική Εταιρεία MENARINI HELLAS A.E.
15.Σύνταξη όρων για τη μίσθωση ακινήτων με σκοπό τη στέγαση του διευρυμένου κέντρου κοινότητας του δήμου Αρταίων.

1η συνεδριαση 1-15

Συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων

Κατά την τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων, εγκρίθηκαν μεταξύ άλλων, τα παρακάτω θέματα:

  • Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης οριστικού αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό για συντήρηση πρασίνου Αθλητικών γηπέδων.
  • Διαμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού και έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου οικονομικού έτους 2020.
  • Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων.
  • Έγκριση προϋπολογισμού της επιχείρησης με την επωνυμία « Διαδημοτική επιχείρηση χονδρεμπορίου γεωργικών προϊόντων και αποθηκών πρακτορείων μεταφορών »
  • Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων και αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων Δ.Ε Αρταίων.
  • Σύνταξη όρων για τη μίσθωση ακινήτων με σκοπό τη στέγαση του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αρταίων.