24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (170-188)

24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 2`6η του μηνός Μαϊου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 13:00 μ.μ με τα εξής θέματα:
170.Σύναψη Δημοσίας Συμβάσης παροχής υπηρεσιών για το Πλύσιμο κοινοχρήστων χώρων.
171.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο««Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων
172.Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 166/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση εκ νέου διακήρυξης και κατάρτιση όρων για το έργο «Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (Α’ φάση – φέρων οργανισμός)
173.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο«Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις τεχνικά)
174.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
175.Έγκριση μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο πρακτικού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων»».
176. Έγκριση πρακτικού για το έργο «Αποκατάσταση δημοτικής οδού εντός του οικισμού Ροδαυγής »
177. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο«Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»
178.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για του έργου«Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών –αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε Τ.Κ. Καλογερικού και Τ.Κ. Ανέζας Δ.Ε. Αμβρακικού»
179. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2019
180. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2020
181.Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε Αρταίων».
182. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»
183. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας»
184.Ορισμός Επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβης έργων.
185.Έγκριση παράτασης του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»
186. Έγκριση παράτασης του έργου “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
187. Έγκριση παράτασης του έργου του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017»
188. Έγκριση παράτασης του έργου του έργου «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχία κ.α.)»

24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (170-188)

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (168-169)

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 19η του μηνός Μαϊου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:

168. Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Αρταίων, για τις εορταστικές εκδηλώσεις για το έτος 2020 των ιστορικών μαχών Γριμπόβου 1897 & 1912-1913.
169.Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους ».το έργο “ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ”,

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (168-169)

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (149-167)

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 11η του μηνός Μαϊου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
149 Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής έτους 2020 και ορισμός υπολόγων προέδρων
150 Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής έτους 2020 και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για τη διαχείριση αυτής
151 ΄Εγκριση πρακτικού Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα «Πρόταση κατατομής πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Β΄ Κατανομή 2020 Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων
152 Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης για τον κωδικό Κ.A. 64.6117.001 “Δράσεις για την υλοποίηση του διακρατικού έργου Greece Collaborates with Albania fon nZEBs από το Δήμο Αρταίων (INTERREG)
153 Εξειδίκευση του κωδικού K.A. 64.6117.001 “Δράσεις για την υλοποίηση του διακρατικού έργου Greece Collaborates with Albania fon nZEBs από το Δήμο Αρταίων (INTERREG)
154 Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ » – ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
155 Έγκριση πρακτικού για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αφορά την <<Μεταφορά Ανακυκλώσιμων υλικών σε συνεργαζόμενο ΚΔΑΥ του συστήματος ΕΕΑΑ
156 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διακήρυξή και καθορισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων, για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αρταίων για το έτος 2020
157 Έγκριση μελέτης για το έργο «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκα"
158 Έγκριση μελέτης για το έργο“Βελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός οικισμών του Δήμου Αρταίων (CLLD/LEADER)” στα πλαίσια ΠΑΑ 2014-2020
159 Αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία COCA COLA Α.Ε
160 Αποδοχή δωρεάς από την ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ RAFARM.
161 Έγκριση πρακτικού Απολογισμού-Ισολογισμού 2019 Φιλαθρωπικού Ιδρύματας “ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ ¨
162 Έγκριση σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής,πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την ενιαία εκμίσθωση των δημοτικών κατ-των με αριθ. (11 & 12) που βρίσκονται στη πλατεία των Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αρταίων.
163 Έγκριση σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου (υδρόμυλος-νεροτριβή) εμβαδού 102 τ.μ. που βρίσκεται στην Κοινότητα Καμπής της Δ.Ε Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων
164 Έγκριση σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης (Δασική) στη θέση «Χειμαδιά» στην Τ.Κ Λιμίνη για λειτουργία σταυλικής εγκατάστασης
165 Έγκριση σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής,πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση του κατ-τος με αριθ. 3 εντός της Δημοτικής Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Αρταίων
166 Έγκριση διακήρυξης και κατάρτιση όρων για το έργο «Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (Α’ φάση – φέρων οργανισμός)
167 Έγκριση για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτικών (σχολικών-δημοτικών) εκτάσεων της Δ.Ε.Αμβρακικού,της Δ.Ε.Ξηροβουνίου( Καμπή) και της Δ.Ε.Φιλοθεης του Δήμου Αρταίων

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (149-167)

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (142-147)

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 4η του μηνός Μαϊου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
142. Αναμόρφωση προϋπολογισμού,
143. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
144.Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ”
145. Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο για το έργο “ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ”,
146.Έγκριση εξειδίκευσης του ΚΑ 00-6715.003 με τίτλο ‘Επιχορήγηση Δήμου σε Σχολικές Επιτροπές για την προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων’.
147. Έγκριση ακύρωσης οικονομικής προσφοράς «146666» μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 146666 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ της εταιρείας ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (142-147)

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (135-141)

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 29η του μηνός Απριλίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
135. Αναμόρφωση προϋπολογισμού,
136. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας: «Eργασία συντήρησης αρδευτικού δικτύου και ελέγχου αυτοματισμών των συστημάτων άρδευσης στους χώρους πρασίνου του Δήμου Αρταίων».
137.Έγκριση πρακτικού για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: « Καταπολέμηση κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους »
138.Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή μικρών κηποτεχνικών μηχανημάτων» ποσού 3.000, 00 ευρώ, προυπολογισμού 2020 με ΚΑ 35-6264.002
139.Έγκριση της υπηρεσίας με τίτλο:«Καθαρισμός Αρδευτικών & Αποστραγγιστικών Αυλάκων & Χειμμάρων ΔΕ Αρταίων, προϋπολογισμού 24.800 €».5
140. Έγκριση της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός Αρδευτικών & Αποστραγγιστικών Αυλάκων & Χειμμάρων ΔΕ.Ξηροβουνίου, προϋπολογισμού 24.800 €».
141. Έγκριση της υπηρεσίας με τίτλο«Καθαρισμός Αρδευτικών & Αποστραγγιστικών Αυλάκων & Χειμμάρων ΔΕ.Βλαχερνών, προϋπολογισμού 24.800 €».

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (135-141)

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (133-134)

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 24η του μηνός Απριλίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 15:30 μ.μ με τα εξής θέματα:
133.Έγκριση ακύρωσης προσφοράς «147710» μέσω ΕΣΗΔΗΣ της « ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΩΝ Α Ε»
134.Έγκριση παράτασης ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ» με Συστημικό αριθμό “88239”στο ΕΣΗΔΗΣ

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (133-134)

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (129-132)

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 23η του μηνός Απριλίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
129.Έγκριση ακύρωσης προσφοράς «147791» μέσω ΕΣΗΔΗΣ της « ΑΓΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
130.Έγκριση ακύρωσης οικονομικής προσφοράς «147833» μέσω ΕΣΗΔΗΣ της « ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε»
131.Έγκριση διακύρυξης,όρων διακύρυξης και τεχνικών προδιαγραφων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και για την «προμήθεια λυόμενων αιθουσών για κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων στον Δήμο Αρταίων»
132. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων ετών 2019-2020-2021» σε συνέχεια της υπ αριθμ. 31/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (129-132)

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (127-128)

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 15η του μηνός Απριλίου έτους 2020, ημέρα Μ. Τετάρτη ώρα 13:30 μ.μ με τα εξής θέματα:
127.Αναμόρφωση προϋπολογισμού .
128.Έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (127-128)

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (120-126)

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 15η του μηνός Απριλίου έτους 2020, ημέρα Μ.Τετάρτη ώρα 13:00 π.μ με τα εξής θέματα:
120.Αναμόρφωση προϋπολογισμού .
121.Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
122.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
123. Έγκριση δαπάνης και την απ ευθείας ανάθεση για την μίσθωση μηχανημάτων λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 24 και 25 -02-2020 στην ,ΤΚ Βλαχέρνας,
124.Έγκριση για την προμήθεια επιβατικού οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο.
125.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο “Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε Τ.Κ. Καλογερικού και Τ.Κ. Ανέζας Δ.Ε. Αμβρακικού”
126. Ενημέρωση για την προδικαστική προσφυγή επί της αριθμ 109/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Καθαρισμός Αρδευτικών & Αποστραγγιστικών Αυλάκων & Χειμμάρων ΔΕ Βλαχερνών & ΔΕ Αρταίων» από την εταιρεία Σ. Παπανικολάου & ΣΙΑ ΟΕ.Ενημέρωση για την προδικαστική προσφυγή επί της αριθμ 110/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Καθαρισμός Αρδευτικών & Αποστραγγιστικών Αυλάκων & Χειμμάρων ΔΕ Ξηροβουνίου» από την εταιρεία Σ. Παπανικολάου & ΣΙΑ ΟΕ

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (120-126)

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (111-119)

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 7η του μηνός Απριλίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
111.Έγκριση διόρθωσης της 103/2020 απόφασης Οικονομικής επιτροπής
112.Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Σίτιση επανενταγμένων ζώων συντροφιάς του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Αρταίων
113.Έγκριση ανάθεσης εργασιών σε ιδιώτες με μηχανήματα έργου λόγω πυρκαγιάς
114.Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (Α’ φάση – φέρων οργανισμός.
115.Αποδοχή της παραχώρησης για χρήση του αρ. ΚΗΟ-4746 απορριμματοφόρου οχήματος απο το Δήμο Γ. Καραϊσκάκη
116.Αναμόρφωση προϋπολογισμού & στοχοθεσίας (ΟΠΔ) έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Κ.ΜΠΑΠ.
117. Έγκριση πρακτικού οριστικού αναδόχου για την εργασία: «Συντήρηση παραποτάμιου πάρκου και αλσυλίου Αγ. Αναργύρων»
118. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την καταπολέμηση κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους.
119 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εργασία: « Μεταφορά Ανακυκλώσιμων Υλικών σε συνεργαζόμενο ΚΔΑΥ του συστήματος 90512000-9

14 η Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπής 7-4-2020.