22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις αριθμ. 413 έως 456 )

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις αριθμ. 413 έως 456 )

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 30-7-2018 και ώρα 19,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 18029/26-7-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
413 1 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 416/2018 Α.Ο.Ε.)
414 2 Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσης Β’ Τριμήνου 2018
415 3 Ανάκληση της αριθμ. 9/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
416 4 Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση σχολικών εκτάσεων της ΤΚ Πολυδρόσου ΔΕ Αμβρακικού
417 5 Επιστροφή αχεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
418 6 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης : Οικονομική ενίσχυση για την αρωγή των πληγέντων από τις πυρκαγιές σε περιοχές της επικράτειας στις 23 και 24 Ιουλίου 2018
419 7 Έγκριση ή μη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Συμβουλευτικού Σταθμού για άνοια στο Δήμο Αρταίων
420 8 Τροποποίηση ισχύοντος Ο.Ε.Υ. Δήμου Αρταίων
421 9 Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσίας «Συγκέντρωση στοιχείων και οπτικοποίηση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων στις παραποτάμιες εκτάσεις» από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών του Δήμου
422 10 Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσίας «Σύνταξη φακέλου σκοπιμότητας – βιωσιμότητας για την δημιουργία υπόγειου πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης» από τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών του Δήμου
ΤΑΚΤΙΚΑ
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης
423 1 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 405/2018 Α.Ο.Ε.)
424 2 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για επιχορήγηση Α/θμιας & Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων
425 3 Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
426 4 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου 2018 – 2019 προϋπολογισμού 143.210,70€ με Φ.Π.Α, και διενέργεια διαγωνισμού.
427 5 Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους.
428 6 Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
429 7 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
430 8 Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης «Γιορτή σαρδέλας» με τον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Ανέζας. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης του Δημότη και Νομικών Θεμάτων
431 9 Τροποποίηση της Αριθμ. Απόφασης 303/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Συμπλήρωση της με Αριθμ. Απόφασης 251/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: « Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της «Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου και παροχής συσσιτίου» με τον Ορισμό Κριτηρίων δικαιούχων Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου»
432 10 Τροποποίηση της Αριθμ. Απόφασης 304/2018 με θέμα «Συμπλήρωση της με Αριθμ. Απόφασης: 250/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της «Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου» της Πράξης «Δομή παροχής βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με τον Ορισμό Κριτηρίων δικαιούχων Κοινωνικού Φαρμακείου
433 11 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
434 12 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας & Καθημερινότητας
435 13 Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Εθελοντικής Δημοτικής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών Δ.Ο.Α.Κ. του Δήμου Αρταίων.
436 14 Πρόσληψη προσωπικού (οδηγός φορτηγού) για την ενίσχυση του προσωπικού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
437 15 Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων»
438 16 Έγκριση μελέτης του έργου « Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»
439 17 Έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων»
440 18 Έγκριση μελέτης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2017»
441 19 Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Ιστορική και μορφολογική τεκμηρίωση για το κτίριοτου Ιστορικού Δημαρχείου»
442 20 Επί αιτήσεως της αναδόχου ένωσης «Παράταση προθεσμίας σύνταξης μελέτης με τίτλο «Οριστική μελέτη έργου δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων (μικρό Θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.) στην πόλη της Άρτας»Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων»
443 21 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου από νερόμυλο προς περιοχή παράγκες της Τ.Κ. Καμπής»
444 22 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής – βεβαίωση καλής εκτέλεσης της Επιτροπής συντήρησης & επισκευής οχημάτων
445 23 Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων.
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου
446 24 Πρόσληψη προσωπικού δύο (2) ατόμων δίμηνης απασχόλησης στην Υπηρεσία Πρασίνου
Εισηγητής: κ. Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ
447 25 Παραχώρηση χρήσης κτιρίων στο Ν.Π.Δ.Δ. ΚΚΜΠΑΠ
Εισηγητής: κ. Γενικός Γραμματέας
448 26 4η Τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2018 (αριθμ. 7/2018 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
449 27 Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Σύνταξη σχεδίου δράσης (master plan) για την αξιοποίηση του Στρατοπέδου Παπακώστα» από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών του Δήμου
450 28 Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Επικαιροποίηση και έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης σχολικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Αρταίων» από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών του Δήμου
451 29 Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Σύνταξη προγραμματικού σχεδίου δράσεων για τα ρέματα με επικινδυνότητα στα όρια του Δήμου Αρταίων για τη διαχειριστική περίοδο 2014-2020» από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών του Δήμου
452 30 Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συμβουλευτική υποστήριξη για την συγκέντρωση και τεκμηρίωση προτάσεων βελτίωση της ποιότητας ζωής στους κοινόχρηστους χώρους τη ΔΕ Αμβρακικού» από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών του Δήμου
453 31 Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Διοργάνωση ημερίδων για την καταπολέμηση της ανεργίας και τον επαγγελματικό προσανατολισμό στο Δήμο Αρταίων» από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών του Δήμου
454 32 Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης των ΡΟΜΑ
455 33 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας
456 34 Λήψη απόφασης για παραχώρηση της χρήσης των κτηριακών εγκαταστάσεων του πρώην Δημοτικού Σχολείου Ελάτου Κορφοβουνίου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κορφοβουνίου «Ο ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ» για τις ανάγκες του Συλλόγου.
30-7-2018

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις αριθμ. 374 έως 412)

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις αριθμ. 374 έως 412 )
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 9-7-2018 και ώρα 19,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 16281/5-7-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
374 1       Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018 αριθμ.386/2018 Α.Ο.Ε.
375 2   Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ. Γαβριάς σε Δ.Κ. Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2014 – 2020 και αποδοχή της πίστωσης
376 3    Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
377 4 Τροποποίηση της αριθμ.268/2018 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για τη κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας».
378 5 Χορήγηση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ του Τσέλιου Ανδρέα, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρης Επεξεργασίας» εντός χώρου (με αίθουσα μπιλιάρδου) όπου παρέχονται υπηρεσίες με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –INTERNET), που βρίσκεται στην οδό Φιλελλήνων 23, στην Άρτα.
379 1 Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» και αποδοχή της πίστωσης.
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης
380 2 Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού διαγωνισμού για τη δαπάνη: Δαπάνες ετήσιας Τουριστικής προβολής Δήμου Αρταίων αριθ. 366/2018 Α.Ο.Ε.
381 3 Συμπλήρωση της αριθμ. 340/2018 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
382 4 Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (αντιλογισμοί)
383 5 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για επιχορήγηση Α/θμιας & Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων
384 6 Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
385 7 Λύση μίσθωσης καταστήματος αρ.9 στον οικισμό Αγ. Αναργύρων.
386 8 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
387 9 ­Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων «Πολιτιστικού Καλοκαιριού
388 10 ­Αδυναμία εκπόνησης της υπηρεσίας «Σχεδιασμός θεματικών φυλλαδίων και ιστοσελίδας τουριστικής προβολής Δήμου Αρταίων
389 11 Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Διάπλους Αμβρακικού 2018».Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση του 14ου Διάπλου Αμβρακικού
390 12 Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2018
391 13 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και σύσταση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
392 14 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και σύσταση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
393 15 Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων της Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου – Παροχή Συσσιτίου» Δήμου Αρταίων διανομή βασικών αγαθών ωφελούμενου προγράμματος ΤΕΒΑ.
394 16 Τροποποίηση της αριθμ.320/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων έργων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων
395 17 Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2018
396 18 Αδυναμία εκτέλεσης, με ιδία μέσα, της εργασίας: «Πλύσιμο κοινοχρήστων χώρων, ΚΑ: 206262.010, ποσού 5.000,00€
397 19 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών συντήρησης αγροτικών δρόμων από υπαλλήλους του Δήμου με μηχανήματα έργου εκσκαφείς – φορτωτές (τσάπες τύπου JCB) και φορτηγών οχημάτων ιδιοκτησίας του Δήμου.
398 20 Επί αιτήσεως της Μητρογιώργου Μαρίνας για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων»
399 21 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αγιογράφηση Ι.Ν. Αγίου Κοσμά του Αιτωλού»
400 22 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για τον «Καθαρισμό ακτών Κορωνησίας»
401 23 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε. Φιλοθέης»
402 24 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε. Βλαχερνών»
403 25 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση και αναδιαρρύθμιση χώρου στο ισόγειο του Δημαρχείου»
404 26 Οριοθέτηση κ’ χωρητικότητα θέσεων στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ. ΤΑΞI αριθμ. 13/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
405 27 Διατήρηση ή απομάκρυνση δύο (2) κενωθέντων περιπτέρων α) στη συμβολή των οδών Π. Γαρουφαλιά & Αρτινών Πεσόντων και β) στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου & Αγ. Αρτεμίου στην Άρτα του Δήμου Αρταίων
406 28 Εισήγηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Αγοράς Άρτας
407 29 Έγκριση των αριθμ. 59 & 66/2018 αποφάσεων ΔΣ ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ που αφορούν αναμόρφωση προϋπολογισμού.
408 30 Έγκριση της αριθμ. 19/2018 απόφασης του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου Άρτας η οποία αφορά «Ψήφιση ισολογισμού και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και απολογισμού του 2017

409 31 Αποδοχή παραίτησης Προέδρου ΔΗΚΕΔΑ ορισμός νέου Προέδρου και Ανασυγκρότηση ΔΣ
410 32 Αποδοχή παραίτησης Προέδρου ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ορισμός νέου Προέδρου και Ανασυγκρότηση ΔΣ
411 33 Αποδοχή παραίτησης Προέδρου ΚΚΜΠΑΠ ορισμός νέου Προέδρου και Ανασυγκρότηση ΔΣ
412 34 Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Διαδημοτικής Επιχείρησης χονδρεμπορίου γεωργικών προϊόντων και αποθηκών Πρακτορείων μεταφορών – ΚΟΙΝΗ ΑΕ ορισμός νέου Προέδρου και Ανασυγκρότηση ΔΣ

9-7-2018

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (απόφαση αριθμ. 373 )

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (απόφαση αριθμ. 373 )
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 29-6-2018 και ώρα 13,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 15727/29-6-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ

373 Αναμόρφωση προϋπολογισμού αριθμ. 346/2018 Α.Ο.Ε.)

20) 29-6-2018 (20)

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 340 – 372 )

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 340 – 372 )
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 20-6-2018 και ώρα 19,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 14297/15-6-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
340 Άνοιγμα και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών (αριθμ. 296/2018 Α.Ο.Ε.)
341 Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
342 Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
343 Επιστροφή ποσού ασφαλιστικών εισφορών ως αχρεωστήτως καταβληθέν
344 Εγγραφή ως συνδρομητές στον ιστότοπο e-dimos.gr
345 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
346 Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων σε Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας στην Κω.
347 Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων σε συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΔΙΠΕ στην Κύθνο.
348 Παράθεση γεύματος κατά την επίσκεψη του Πρέσβη της Ρουμανίας στην Άρτα
349 Επικαιροποίηση της υπ αριθμ. 296/2018 απόφασης Δ.Σ. για ετήσια επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων.
350 Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 180/2018 απόφασης ΔΣ τη οποία αφορά ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
351 Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2018.
Τροποποίηση της αριθμ. 329/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άρτας: «Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Μουσικό Σχολείο Άρτας και έκτακτης εκδήλωσης με τον Αθλητικό και Λαογραφικό Όμιλο Άρτας “Το Εργαστήρι”, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα Ελευθέρια και το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2018 του Δήμου Αρταίων», έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης
352 Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου Αρταίων της εργασίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου στις ΔΕ του Δήμου Αρταίων»
353 Τροποποίηση της 123/2018 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Παράταση σύμβασης για την «Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων Δήμου Αρταίων»
354 Ενστάσεις κατά της αριθμ. 144/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (περί τροποποίησης σχεδίου πόλεως)
355 Αίτηση πραγματοποίησης δαπάνης της μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης του έργου Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στην Άρτα»
356 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση καταπτώσεων ημιορεινού και ορεινού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Αρταίων»
357 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την υπηρεσία «Υπηρεσίες έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και Ενεργειακού Ελέγχου για το Κολυμβητήριο Άρτας»
358 Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης του μονοπατιού βίδας»
359 Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης ‘Αξιοποίηση του Παλαιού Ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στην Άρτα’ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» και αποδοχή της πίστωσης
360 Έγκριση της αριθμ. 49/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018
361 Έγκριση γνωμοδότησης επί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 20/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας (τακτική διαδικασία – αγωγή χρέους)
362 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων, Νομικού Προσώπου Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για την υλοποίηση του έργου: «Μετατροπή Πνευματικού Κέντρου Κωστακιών σε Παιδικό Σταθμό»
363 «Πρόσληψη δέκα (10) υπαλλήλων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας, στην ανταποδοτικού χαρακτήρα Υπηρεσία Καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου»
364 «3η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2018»Αριθμ. 5/2018 Α.Ε.Ε.
365 Αδυναμία «Εκπόνηση σχεδίου δράσης για τη δημιουργία ανοικτού εμπορικού κέντρου στην Άρτα» από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών του Δήμου
366 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων έτους 2018 βάσει των αριθμ. 292/2018 & 326/2018 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
367 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για επιχορήγηση Α/θμιας & Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων
368 Επιχορήγηση Αθλητικών συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2018
369 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 33& 343/2018 Α.Ο.Ε.)
370 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την συντήρηση παιδικών χαρών
371 Έγκριση δαπάνης για τοποθετήσεις φωτιστικών σωμάτων στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού
372 Πρόσληψη προσωπικού δυνάμει του άρθρου 82 του ν.4483/2017

19) 20-6-2018 (19)

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 332- 338)

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 332- 338)
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 11-6-2018 και ώρα 15,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 13750/11-6-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
332 Αποδοχή παραχώρησης έκτασης 1.500 τ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Κεραματών με αποκλειστικό σκοπό την δημιουργία πλατείας
333 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 333/2018 Α.Ο.Ε.)
334 Διοργάνωση ημερίδας για την Παιδική κακοποίηση: Πρόληψη – Αντιμετώπιση κακοποίησης ανηλίκων – Έγκριση διάθεσης πίστωσης
335 Πρόσληψη δύο (2) εργαζομένων ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας
336 Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, Μαθητεία ΕΠΑ.Σ Μαθητεία ΙΕΚ) για απασχόληση στο Δήμο Αρταίων κατά το σχολικό έτος 2018-19
337 Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Ύδρευσης Πεδινών και Ημιορεινών Δήμων Ν. Άρτας και του Δήμου Αρταίων για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΩΝ & ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» β) έγκριση τευχών Δημοπράτησης και γ) έγκριση υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για χρηματοδότηση
338 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών

18) 11-6-2018 (18)

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 294 – 331)

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 294 – 331)
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 23-5-2018 και ώρα 19,00για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 11749/18-5-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
294 Έγκριση Επικοινωνιακής Πολιτικής Δήμου Αρταίων για το έτος 2018
295 Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου Στασιμου εμπορίου
296 Διόρθωση της υπ.αρ. 241/2018 απόφασης Δ.Σ. για την ετήσια επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων
297 Προμήθεια νέων συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας vodafone
298 Αδυναμία εκτέλσης με ίδια μέσα της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης στο Θεατράκι του Κάστρου»
299 Επιστροφή ποσού ασφαλιστικών εισφορών ως αχρεωστήτως καταβληθέν
300 Συμπλήρωση της αριθμ. 212/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
301 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
302 Κατάσρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας,χορήγηση εκτάκτου επιδόματος ένδειας από Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου
303 Συμπλήρωση της με Αριθμ. Απόφασης 251/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: « Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της «Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου και παροχής συσσιτίου» με τον Ορισμό Κριτηρίων δικαιούχων Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου.
304 Συμπλήρωσης της με Αριθμ. Απόφασης: 250/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της «Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου» της Πράξης «Δομή παροχής βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με τον Ορισμό Κριτηρίων δικαιούχων Κοινωνικού Φαρμακείου
305 Έγκριση πινάκων εκτιμήσεων μεσοπρόθεσμαβων προβλέψεων δημοσιονομικης στρατηγικής 2019-2012 του Δήμου Αρταίων
306 Αναμόρφωση προυπολογισμού (αριθμ. 284/2018 Α.Ο.Ε.)
307 Υποβολή Πρότασης του Δήμου Αρταίων για το έργο «Διευθέτηση Ρέματος Αμμοτόπου» στα πλαίσια της με κωδικό 55/2018 πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος
308 Υποβολή Πρότασης του Δήμου Αρταίων με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αρταίων» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΙΙ του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
309 Υποβολή Πρότασης του Δήμου Αρταίων στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΙ του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις
310 Αποδοχή παραίτησης Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης, ορισμός νέου Προέδρου και Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής
311 Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, ορισμός νέου Προέδρου και Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής
312 Αποδοχή παραίτησης Προέδρου ΑΔΑΕ ορισμός νέου Προέδρου και Ανασυγκρότηση ΔΣ
313 Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (αντιλογισμοί)
314 Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Αρταίων Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ»,
315 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων και βοηθημάτων κατά της αριθμ. 20/2018 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας
316 Συμπλήρωση της αριθμ. 172/2018 Α.Δ.Σ. για την έκδοση κωδικών e-banking
317 Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
318 Έγκριση μελέτης με τίτλο «Διευθέτηση ρέματος Αμμοτόπου»
319   Έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αρταιων»
320   Έγκριση μελέτης με τίτλο « Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
321   Αδυναμία σύνταξης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργαστηριακός έλεγχος κονιαμάτων δομής της λιθοδομής ξύλινων στοιχείων δαπέδων και ανάλυσης αποτελεσμάτων και προτάσεις του τρόπου αντιμετώπισης για το κτήριο του Ιστορικού Δημαρχείου»
322 Διατύπωση γνώμης για τη διάλυση ή μη της σύμβασης του έργου «Συντονισμός σηματοδοτούμενων κόμβων Περιφερειακής οδού
323 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 1200 θέσεων» 
324 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Πλησιών»
325 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
326 Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2018
327 Αιτιολόγηση διαζευκτικής πρόβλεψης μεταξύ κατηγοριών εκπαίδευσης για την επιλογή προϊσταμένων στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα το Δήμου μας
328 Εκλογή υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο έτους 2018
329 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τα Ελευθέρια και το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2018 του Δήμου Αρταίων. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με την ΑΔΑΕ ΟΤΑ.
330 Aδυναμία εκπόνησης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Φιλαρμονικής από το Δήμο Αρταίων».
331   Έγκριση συνδιοργάνωσης από τον Δήμο Αρταίων και τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Άρτας εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης της αναγκαίας πίστωσης
17) 23-5-2018 (17)

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (απόφαση αριθμ. 293)

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (απόφαση αριθμ. 293)
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 16-5-2018 και ώρα 14,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 11517/16-5-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
293 Παραχώρηση του Πνευματικού Κέντρου Κωστακιών στο ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ για δημιουργία βρεφονηπιακού Σταθμού
16) 16-5-2018 (16)

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 269έως 292)

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 269έως 292)
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 14-5-2018 και ώρα 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 10703/10-5-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
269 1 Συζήτηση και λήψη απόφασης για το Νομοσχέδιο συνένωσης ΤΕΙ Ηπείρου και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
270 2 Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων σε εκδήλωση της Ρουμανικής Πρεσβείας στην Αθήνα
271 3 Αναμόρφωση προΥπολογισμού (αριθμ. 256/2018 Α.Ο.Ε.)
272 4 Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
273 5 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
274 6 Τροποποίηση της αριθμ. 307/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά, Παραχώρηση αιθουσών του παλιού Δημ. Σχολείου Ελεούσας στη ΔΟΑΚ και   Παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας στο Σύλλογο «Η ΦΛΟΓΑ» (αριθμ. 48/2018 απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας)
275 7 Συμπλήρωση της αριθμ. 366/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά Παραχώρηση κατά χρήση ειδικών αιθουσών του κτιρίου ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την ίδρυση και λειτουργία Κ.Δ.Α.Π./ΜΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ) και Κ.Δ.Α.Π. εργαζομένων Γυναικών ως προς τη διάρκεια παραχώρησης
276 8 Κατανομή πίστωσης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών Β΄ Κατανομή 2018 Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων
277 1 Συζήτηση επί του κατατεθέντος για διαβούλευση σχέδιο νόμου περί: «Μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
278 2    Έγκριση μελέτης “Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης ΑΠΕ στο Ανοικτό Κολυμβητήριο Δήμου Αρταίων”
279 3 Υποβολή Πρότασης του Δήμου Αρταίων στα πλαίσια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας
280 4 Υποβολή Πρότασης “Προμήθεια μηχανημάτων έργου” για το Δήμο Αρταίων στα πλαίσια της Πρόκλησης Ι με τίτλο ‘Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού’ του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών
281 5 Λήψη απόφασης για τη Δημιουργία «Αναπτυξιακής Σύμπραξης Αξιοποίησης Αμβρακιού Κόλπου» και κατάθεση προτάσεων από μέρους του Δήμου Αρταίων.
282 6   Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Αρταίων κου Χρήστου Τσιρογιάννη στην Αθήνα για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, στις 15-5-2018 που έχει οριστεί η δικάσιμος για το θέμα της ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Αντιπλημμυρική Προστασία Άρτας καθώς και της ευρύτερης περιοχής που διέρχεται ο Άραχθος Ποταμός μέχρι τον Αμβρακικό Κόλπο».
283 7   Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσης Α’ τριμήνου 2018 (αριθμ. 239/2018 Α.Ο.Ε.)
284 8   Διενέργεια διαγωνισμού για προμήθεια υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τα έτη 2018 & 2019
με δικαίωμα προαίρεσης 30%
285 9 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για τις Εργασίες διαμόρφωσης χώρων στάθμευσης στη Δ.Ε. Αμβρακικού»
286 10 Επί αιτήσεως της εταιρείας Α. Τσώρος – Λ. Σακκάς για παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση στέγης Δημ. Σχολείου Πλησιών»
287 11 Επί αιτήσεως της Μαρίνας Μητρογεώργου για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων»
288 12 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες στεγανοποίησης Δημοτικών κτιρίων»
289 13 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής μέρους της εργασίας «Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε. Αρταίων»
290 14 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Στεγανοποίηση αρεδυτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων»
291 15 Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων
292 16 Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2018
293 Παραχώρηση χώρου του Πνευματικού Κέντρου Κωστακιών στο ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ για δημιουργία Παιδικού Σταθμού.

14-5-2018 (269 – 292)

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 232 έως 268 )

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 232 έως 268 )
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 2-5-2018 και ώρα 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 9582/27-4-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
232 1   Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (αντιλογισμοί)
233 2   Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 228/2018 Α.Ο.Ε
234 3 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Οδοποιία νέου οικισμού Κορωνησίας»2-5-2018 (232-268)
235 4   Χορήγηση άδειας για «Δημιουργία ράμπας έμπροσθεν του καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΤΑΣ (316) στην πλατεία Κιλκίς»
236 5 Αδυναμία «Συμβουλευτικής υποστήριξης για τη συγκέντρωση και τεκμηρίωση προτάσεωνβελτίωσης της ποιότητας ζωής στους κοινόχρηστους χώρους της ΔΕ Αρταίων» από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών του Δήμου.
Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
237 1 Έγκριση της «Εκπόνησης Εργασίας Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την προώθηση τηςΑπασχόλησης στο Δήμο Αρταίων»
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Οικ/κών & Παιδείας
238 2 Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
239 3 Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
240 4 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Τουρισμού & Απασχόλησης
241 5 Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων για το έτος 2018
242 6 Επικαιροποίηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων (άρθρο 70 παρ. 1του Ν.3852/21010)
243 7 Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου στην ΈκθεσηΤουρισμού Greek Travel Show 2018»
244 8 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση «Ελλάδος Γεύση».
245 9 Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Άρτης για την κοινωνική δομή «Τράπεζα Τροφίμων Καταφυγή».
246 10 Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης για την κοινωνική δομή«Κοινωνικό Παντοπωλείο».
247 11 Έγκριση συνδιοργάνωσης από το Δήμο Αρταίων ημερίδας από κοινού με την Εταιρεία Προστασίας Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία (ΕΠΠΑΜΑ) Ν. Άρτας και τον Ιατρικό Σύλλογο, Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης της αναγκαίας πίστωσης
Εισηγητής: κα Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Εθελοντισμού
248 12 Τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α:2) «Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002201
249 13 Τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α:1) «Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου και παροχής συσσιτίου » της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο»με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002201
250 14 Έγκριση Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της «Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου» της Πράξης «Δομή παροχής βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, παροχή Συσσιτίου,Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002201
251 15 Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της «Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο»
252 16 Συγκρότηση επιτροπής ισότητας των δύο φύλων δήμου Αρταίων
Εισηγητής: κα Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης & Αδειοδοτήσεων
253 17 Συμπλήρωση του άρθρου 1 του Κανονισμού Λειτουργίας υπαίθριων αγορών θρησκευτικών εορτών Δήμου Αρταίων (αρ. 183/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου
254 18 Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών «Συντήρησης παραποτάμιου πάρκου, αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων και αθλοπαιδιών Καρδάμου Σκούπας» έτους 2018
255 19 Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου Αρταίων της εργασίας με τίτλο «Εργασία συντήρησης αρδευτικού δικτύου και ελέγχου αυτοματισμών των συστημάτων άρδευσης στους χώρους πρασίνου του Δήμου Αρταίων»
256 20 Αδυναμία εκτέλεσης, με ιδία μέσα, της εργασίας: «Απολύμανση κάδων απορριμμάτων»
257 21 Αδυναμία εκτέλεσης, με ιδία μέσα, της εργασίας: «Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης οικοπέδων ιδιωτών
258 22 Αδυναμία ή μη της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων με ίδια μέσα για το έτος 2018 (νέο)
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος ΤΥΔ
259 23 Παράταση προθεσμίας περάτωσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακού ελέγχου για το κολυμβητήριο Άρτας»
260 24 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Καταγραφή της κατάστασης διατήρησης και προτάσεις συντήρησης των οροφογραφιών και λοιπών διακοσμητικών στοιχείων του διατηρητέου κτιρίου του Παλαιού Δημαρχείου Άρτας»
261 25 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ρείθρων και τοιχίου για την αποφυγή διάβρωσης οδού στην Τ.Κ. Αμμοτόπου»
262 26 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Διάνοιξη οδού Πελασγών και ολοκλήρωση διάνοιξης οδού Βαρδακουλά»
263 27 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευές αυλάκων και επεκτάσεις τεχνικών Δημοτικών οδών»
264 28 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
265 29 Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων
Εισηγητής: κ. Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ
266 30 Έγκριση της αριθμ. 38/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018
Εισηγητής: κ. ΓΕΝΙΚΟΣ
267 31 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας με ιδία μέσα και προσωπικό του Δήμου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτών
268 32 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για τη κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 228 έως 231 )

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 228 έως 231 )
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 19-4-2018 και ώρα 15,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 8969/19-4-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
228 1 Έγκριση μελέτης “Έργα αστικής ανάπλασης σε κοινόχρηστους χώρους στην πόλη της Άρτας”
229 2 Υποβολή Πρότασης «Ανάπτυξη Πολιτιστικής Διαδρομής στην πόλη της Άρτας με βελτίωση της λειτουργικότητας του αστικού χώρου»
230 4 Έγκριση μελέτης «Προμήθεια φωτιστικών Led αστικού φωτισμού (ΦΑΣΗ 2)
231 5 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων και διάθεση δαπάνης για μετακίνηση εκπροσώπου.

19-4-2018 (228-231)

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 200 έως 227 )

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 200 έως 227 )
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 16-4-2018 και ώρα 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 8495/12-4-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
200 Πρόσληψη πέντε (5) υπαλλήλων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας, στην ανταποδοτικού χαρακτήρα Υπηρεσία Καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου»
201   Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων αντιλογισμοί
202 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 191/2018 Α.Ο.Ε.)
203 Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση FRESKON και μετακίνηση εκπροσώπων.
204    Καθορισμός ημερομηνίας εορταστικών εκδηλώσεων των Ιστορικών μαχών Γριμπόβου 1897 και 1912-1913 για το έτος 2018. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
205   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες στεγανοποίησης Δημοτικών κτιρίων»
206 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας Καταγραφής της κατάστασης διατήρησης &προτάσεις συντήρησης των οροφογραφιών & λοιπών διακοσμητικών στοιχείων του διατηρητέου κτηρίου του Παλαιού Δημαρχείου
207    Ορισμός ελεγκτών νέας διαχειριστικής περιόδου 2018 για τη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. και  καθορισμός αμοιβής αυτών
208 Αποδοχή Ένταξης της Πράξης με Τίτλο: «IDEA – Investment Development and Empowerment Action” στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG IPA CBC CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE –ALBANIA 2014-2020 και σχετικής πίστωσης προϋπολογισμού 99.443,00 €
209 Υποβολή Πρότασης “Έργα αστικής ανάπλασης σε κοινόχρηστους χώρους στην πόλη της Άρτας” στα πλαίσια της πρόκλησης α/α ΟΠΣ:2421/21-12-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020’
210 Λήψη απόφασης – δέσμευσης του Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη πράξεων στο Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου Αρταίων 2014-2019
211 Έγκριση Σχεδίου Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων Δήμου Αρταίων
212   Λύση και εκκαθάριση αμιγούς Δημοτικής επιχείρησης του πρώην Δήμου Αμβρακικού
213 Διενέργεια διαγωνισμών για προμήθειες Δήμου Αρταίων και Νομικών του Προσώπων σύμφωνα με τον Ν.4111/2013
214 Έγκριση διάθεσης πίστωσης για υλικά καθαριότητας και ευπρεπισμού καθώς και ευπρεπισμού καθώς και για τους σάκους απορριμμάτων, για τις ανάγκες του Δήμου (και προαίρεση 30%) και των νομικών του προσώπων (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π και ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.).
215 Συμπλήρωση της αριθμ. 34/2018 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2018»
216 Συμπλήρωση της αριθμ.141/2018 απόφασης Δ.Σ.
217 Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης ακινήτου
218 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2018 πράξης του Δ.Σ. του Ιδρύματος «Γηροκομείο  Γεωργίου & Σοφίας Μάτσου» Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού οικ. Έτους 2017 
219 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
220 Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκθεση Τουρισμού ΤΑΞΙΔΙ 2018 στην Κύπρο
221 Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο 5ο Αντάμωμα Ηπειρωτών Ευρώπης
222 Ακύρωση της αριθμ. 157/2018 προηγούμενης απόφασης και λήψη νέας για «Διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμή του Κώστα Κρυστάλλη. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης»
223 Παράταση της σύμβασης για εργασίες ανάπλασης σε νησίδες πρασίνου
224 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Ανάδειξη ιδιαιτεροτήτων (Αρχιτεκτονικών – Αρχαιολογικών – Περιβαλλοντικών – Προσβασιμότητας) για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής της Ροδιάς»
225 Έγκριση της αριθμ. 29/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018
226 Έγκριση της αριθμ. 5/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρταίων (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.) η οποία αφορά «Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Αρταίων για την διαχειριστική χρήση 2017 (01/01/2017 έως 31/12/2017)
227 Έγκριση της αριθμ. 6/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρταίων (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.) η οποία αφορά «Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης που συνοδεύει τον ισολογισμό της 31-12-2017»

16-4-2018