Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 13η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων με δια περιφοράς συνεδρίαση την 13η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως και 5 Ιουλίου 2021, στην Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4745/2020, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 175 του ν. 4764/2020 και ισχύει, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από του Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
2. Έγκριση για σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού για συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων.
3. Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών ) διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΑΡΘΡΟ 221 Ν. 4412/2016).
4. Συγκρότηση Επιτροπών:Α)Παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 Ν.4412/2016 Β) Παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
5. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
6. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά διαγωνιστικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και δημοτικών έργων του δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του ν.4412/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Εκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 31η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων με δια περιφοράς συνεδρίαση την 31η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Εκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 28η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων με δια περιφοράς συνεδρίαση την 28η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρακτικού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2021».
2.Έγκριση πρακτικού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΙΡΙΑ, ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ)».
3.Έγκριση για παράταση της σύμβασης για την εργασία «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων (νέες εργασίες)».
4. Έγκριση για παράταση της σύμβασης για την εργασία «Εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών».
5. Έγκριση για παράταση της σύμβασης για την εργασία «Συντήρηση παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων ».
6.Ακύρωση της 617/2020 Απόφασης Ο.Ε. και Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αρταίων με το Δίκτυο ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την «Εκπόνηση μελετών για ένταξή τους στο ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης με το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη & Κυκλική Οικονομία» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής»
7.Έγκριση πρακτικού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν.4412/2016.
8.Έγκριση πρακτικού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν.4412/2016.
9.Έγκριση πρακτικού για την «ΈΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ» ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν.4412/2016.
10.Απαλλαγή υπολόγων προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων από την πάγια προκαταβολή.
11. Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Αρταίων με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), για την μεταφορά της συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) με ανάθεση από τον Δήμο και κάλυψη του κόστους από την ΕΕΑΑ, για το έτος 2021.
12.Εγκριση παράτασης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2017».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (28/12/2020)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Άρτα 24/12/2020
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 29361
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ. 1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19, τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν. 4555/18 και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:80189/12-12-2020 (ΦΕΚ 5486/τ.Β΄/12-12-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail) που θα διεξαχθεί, την 28η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα έναρξης 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: Ψήφιση προϋπολογισμού και πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2021

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 3/2020

Αναρτήθηκαν σήμερα, ημέρα Δευτέρα, 21/12/2020 οι πίνακες συμμετεχόντων, κατάταξης, επιλογής και απορριπτέων, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Ανάπτυξης και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Αρταίων, που εδρεύει στην Άρτα, σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2020 του Δήμου Αρταίων.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν οι  εξής πίνακες:

Για τη θέση με Κωδικό 101 – ειδικότητα ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (Χορτοκοπτικό), διάρκεια σύμβασης 8 μηνών, αριθμό ατόμων 1 για τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών αναρτήθηκαν:

ΔΕ – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΕ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

 

Για τη θέση με Κωδικό 102 – ειδικότητα ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ , διάρκεια σύμβασης 8 μηνών, αριθμό ατόμων 1 για τη Δ/νση Ανάπτυξης αναρτήθηκαν:

ΥΕ – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΥΕ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

ΥΕ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΥΕ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20€), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 23η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων με δια περιφοράς συνεδρίαση την 23η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού
2.Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου ΔΚ Αρταίων έτους 2020
3.Έγκριση για την «Προμήθεια βυτίου και λοιπού ψεκαστικού εξοπλισμού»με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης Γ της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 του άρθου 32 του Ν.4412/2016
4.Έγκριση για την «Έκδοση έντυπου υλικού και την ενημέρωση των πολιτών για τα μέτρα ενάντια της διασποράς και της διάδοσης του κορονοιού»με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης Γ της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 του άρθου 32 του Ν.4412/2016
5.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου«Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα»
6.Έγκριση πρακτικού για την εργασία <>
7.Άσκηση διεκδικητικής κυριότητας αγωγής κατά της Ευτυχίας Κουρεμένου.
8.Έγκριση Τροποποίησης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος Αμμοτόπου»
9.Έγκριση εξειδίκευσης δαπάνης στον ΚΑ 15-6473.001 «Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων για ενέργειες δημοσιότητας που αφορούν την προβολή και ενημέρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου Πρόληψης για την υγεία (ΚΕΠ Υγείας) Δήμου Αρταίων.
10.Διόρθωση της αριθ. 587 απόφ. Με θέμα Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου»
11.Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης επιτροπών φυσικού εδάφους

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)»

Σας ενημερώνουμε ότι με την Απόφαση 602/2020 ΑΔΑ : 9ΖΟΛΩΨΑ-ΓΕ5, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων, εγκρίθηκαν τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Κριτικής Επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό προσχεδίων για το Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Αρταίων (OPEN MALL).

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 602_2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Προσκαλούνται οι υποψήφιοι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στο δικηγορικό σύλλογο Άρτας και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών (από 15 Ιανουαρίου 2021 έως και τις 14 Ιουλίου 2021), στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα, για την κάλυψη μίας (1) θέσης.

Υποβολή αιτήσεων από 15-12-2020 ως και 24-12-2020.

28446 – ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΆΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – ΩΙΑΩΩΨΑ-ΚΛΔ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 15η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων με τηλεδιάσκεψη ή δια περιφοράς συνεδρίαση την 15η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 11η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων δια περιφοράς συνεδρίαση την 11η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση – Διόρθωση της αριθμ. 232/2020 Απόφασης Ο.Ε. με θέμα έγκριση υποβολής προτάσεων για «Διαμόρφωση πλατείας Μάξιμου Γραικού» και «Διαμόρφωση πλατείας Κεραματών» στα πλαίσια της πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 14η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων με τηλεδιάσκεψη ή δια περιφοράς συνεδρίαση την 14η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Αριθμός απόφασης: 66/2020.
3.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αρταίων με το Δίκτυο ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την “Τεχνική και συμβουλευτική Υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών για ένταξή τους στο ΕΠ Ήπειρος 2014-2020” και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής».
4.Έγκριση παράτασης Σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση του φακέλου του Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας.
5.Διόρθωση-ορθή επανάληψη της αριθ. Απόφασης 333/2020 με θέμα «Έγκριση παράτασης σύμβασης της εταιρείας ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ (STRATIS)».
6.Διόρθωση-ορθή επανάληψη της αριθ. Απόφασης 335/2020 με θέμα «Έγκριση παράτασης σύμβασης του Παναγιώτη Μπαρμπαλιά & ΣΙΑ ΕΕ».
7.Διόρθωση-ορθή επανάληψη της αριθ. Απόφασης 334/2020 με θέμα «Έγκριση παράτασης σύμβασης της Βασιλικής Καινούργιου».
8.Αποδοχή Απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την πράξη: ‘Αναβάθμιση στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο Δήμο Αρταίων’, από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
9.Αποδοχή Απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την πράξη: ‘Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αρταίων’, από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
10.Αποδοχή Απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την πράξη: ‘Χρηματοδότηση διεξαγωγής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών έτους 2019-2020’ από το Πράσινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ.».
11.Εγκριση πρακτικού ΙΙΙ για «Προμήθεια λυόμενων αιθουσών για κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων στο Δήμο Αρταίων (ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ)»
12.Λήψη απόφασης για την μίσθωση χώρου για το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ