ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 19 -07- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.17494
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 23Η του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα ΔΕΥΤΡΑ και ώρα 9:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1.Έγκριση ή μη πρακτικού 2 διαγωνισμού για τη δαπάνη: Δαπάνες ετήσιας Τουριστικής Προβολής Δήμου Αρταίων
2.Έγκριση ή μη πρακτικού (οριστική κατακύρωση) για την ανάθεση της προμήθειας: Προμήθεια οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, Μεταχειρισμένο φορτηγό γερανοφόρο)
3.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια και τοποθέτηση ανεμιστήρων οροφής για τη Λαϊκή Αγορά του Δήμου.
4.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
5.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Αμβρακικού
6.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες διαμόρφωσης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων
7. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 05-07- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.16273
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9 του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα ΔΕΥΤΡΑ και ώρα 9:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση χώρων πρασίνου στις Δ.Ε. του Δήμου Αρταίων
2.Ακύρωση αρ. 363/2018 Α.Ο.Ε. και νέα έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Ταχυδρομικά Τέλη
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασία συντήρησης αρδευτικού δικτύου και ελέγχου αυτοματισμών των συστημάτων άρδευσης στους χώρους πρασίνου του Δήμου
4.Ορισμός υπολόγων υπαλλήλων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Γ΄ διμήνου 2018
5. Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (αντιλογισμοί)
6. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 228 έως 231 )

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 228 έως 231 )
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 19-4-2018 και ώρα 15,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 8969/19-4-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
228 1 Έγκριση μελέτης “Έργα αστικής ανάπλασης σε κοινόχρηστους χώρους στην πόλη της Άρτας”
229 2 Υποβολή Πρότασης «Ανάπτυξη Πολιτιστικής Διαδρομής στην πόλη της Άρτας με βελτίωση της λειτουργικότητας του αστικού χώρου»
230 4 Έγκριση μελέτης «Προμήθεια φωτιστικών Led αστικού φωτισμού (ΦΑΣΗ 2)
231 5 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων και διάθεση δαπάνης για μετακίνηση εκπροσώπου.

19-4-2018 (228-231)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 29 – 06- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.15738
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29Η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:30 μ.μ.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Έγκριση και διάθεση πίστωσης
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία
Ενταύθα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 29 – 06- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.15674
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29Η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 π.μ.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία
Ενταύθα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Κοιν/ση:
1. κ. Δήμαρχο
2. κ. Γενικό Γραμματέα
3. κ. Δ/ντρια Οικονομικών υπηρεσιών

Ακριβές Φωτ/φο
Άρτα Αυθημέρον
ο Υπάλληλος Ο.Ε.

Γεώργιος Κ. Ντεκουμές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 28-06- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.15561
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 2α του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα ΔΕΥΤΡΑ και ώρα 9:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1.Έγκριση αρ.15067/22-6-2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
2.Αποδοχή γνωμοδότησης σχετικά με προσκύρωση δημοτικού χώρου και εξώδικος διακανονισμός
3.Έπιλογή τρόπου εκτέλεσης, Επιλογή κριτηρίου ανάθεσης, Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύνταξη της μελέτης: Μελέτες ωρίμανσης του έργου Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στην Άρτα.
4.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, λοιπές προμήθειες υλικών γραφείου(χαρτί φωτοτυπικό), υλικών μηχανογράφησης(μελανιών, εκτυπωτών, φωτοτυπ. κτλ)
5.Έγκριση ή μη πρακτικών επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: Συντήρηση- Υποστήριξη-Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εφαρμογών Λογισμικού
6.Έγκριση ή μη πρακτικού 1ου επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και κάδων κομποστοποίησης
7.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
8.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση ρυθμιστών κυκλοφορίας
9. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες συντήρησης του μονοπατιού Βίδρας.
10.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Ταχυδρομικά Τέλη
11.Έγκριση ή μη πρακτικού 2 (Οικονομική προσφορά) για την ανάθεση της προμήθειας: Προμήθεια οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, Μεταχειρισμένο φορτηγό γερανοφόρο)
12.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ. Δήμου Αρταίων (1η ομάδα ξυλουργικά)
13.Έγκριση ή μη πρακτικού 1 διαγωνισμού για τη δαπάνη: Δαπάνες ετήσιας Τουριστικής Προβολής Δήμου Αρταίων
14. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής ρουφραχτών και των τοιχίων στήριξης αυτών στο αρδευτικό δίκτυο.
15. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Ανανέωση συμβολαίου συντήρησης λογισμικού Alpha Pro Plus για την νομική υπηρεσία του Δήμου
16. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συνδρομή σε σταθμούς μόνιμης αναφοράς για μετρήσεις με χρήση GPS
17. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης οικοπέδων ιδιωτών
18. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ
19. Έγκριση ή μη πρακτικού 1 διαγωνισμού για την υπηρεσία: Συντήρηση παραποτάμιου πάρκου, Αλσυλίου Αγ. Αναργύρων και αθλοπαιδιών Καρδάμου Σκούπας.
20.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (αντιλογισμοί)
21. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε.

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 20 – 06- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.14749
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20Η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:30 π.μ.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων για την εργασία: Καταπολέμηση κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους
2. Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Αρταίων και νομικών προσώπων 2018-2019 (Καύσιμα για τα Νομικά Πρόσωπα)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 15-06- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.14313
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 9:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση αρ. 11066/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για έξωση μισθωτή από το αρ. 1 κατ/μα επί της οδού Σκουφά.
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή υπαλλήλου σε on-line επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: Δ.Α.Υ.Κ Συμπλήρωση-οριστικοποίηση & Εκτύπωση
4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αποψίλωση και καθαρισμός περιαστικού δάσους λόφου Περάνθης για πρόληψη Πυρκαγιών.
5. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 31-05- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.12768
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 4η του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 9:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Άνοιγμα και Αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών Τραπεζών
2. Έγκριση αρ. 12149/23-5-2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου
3. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη καταστατικού για τη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας του Δήμου
4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2018
5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας για την επίστρωση πλακόστρωτου παιδικής χαράς Ανδρομάχου και Δωδώνης Τ.Κ. Αρταίων
6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Βλαχερνών, Δ.Ε. Άρτας, Δ.Ε. Ξηροβουνίου 2018
7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση συντριβανιών
8. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής.
9. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και και ελαιολιπαντικών Δήμου Αρταίων και Νομικών Προσώπων έτων 2018-2019( καύσιμα για τα νομικά πρόσωπα)
10. Έγκριση 1ου πρκτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β΄φάση)
11. Έγκριση πολυετούς δαπάνης
12. Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (Αντιλογισμοί)
13. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
14. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και κάδων κομποστοποίησης
15. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση 1ης θέσης περιπτέρου Ελ. Βενιζέλου & Αγ. Αρτεμίου και 2ης θέσης Αγ. Θεοδώρων & Αγ. Φανερωμένης
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

Ανακοίνωση/Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προσέλκυση/ επιλογή ωφελούμενων μέσα από τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων»

Ανακοίνωση/Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προσέλκυση/ επιλογή ωφελούμενων μέσα από τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων»

 

Ο Δήμος Αρταίων προσκαλεί :

 

Τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών της ανωτέρω Πράξης («Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων»).

Στόχος της Πράξης είναι η υποστήριξη ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και η αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών έχουν οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κάτωθι κριτήρια :

 

• Κριτήρια Εντοπιότητας : 1. Έλληνες κάτοικοι του Δήμου Αρταίων 2. Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου Αρταίων 3. Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν στο Δήμο Αρταίων και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο.

 

• Εισοδηματικά Κριτήρια :

1ος ενήλικας: 3.000 € πραγματικό εισόδημα.
2ος » 4.000 € « «
3ος » 5.000 € « «
4ος » 6.000 € « «
5ος » 7.000 € « «

 

Για κάθε επιπλέον ενήλικο άτομο το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 1.000 €.

 

Διευκρινίζεται πως οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
και του ΤΕΒΑ αποκλείονται αυτόματα από την διαδικασία επιλογής ωφελουμένων,
καθώς δεν μπορούν να επωφεληθούν από τις παροχές της Δομής.

 

• Οικογενειακά Κριτήρια :

1) Ζευγάρια σε ισχύοντα γάμο: Για κάθε οικογένεια ισχύει το εισοδηματικό κριτήριο των 3.000 € με προσαύξηση 1.000 € για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και 500 € για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο*

2) Μονογονεϊκή Οικογένεια και Ανύπαντρες μητέρες: Για τις μονογονεϊκές οικογένειες και ανύπαντρες μητέρες ισχύει για τον γονέα το εισοδηματικό κριτήριο των 3.000 € με προσαύξηση 1.000 € για κάθε ανήλικο και 1.000 € για κάθε προστατευόμενο τέκνο*

• Εργασιακά Κριτήρια :

Άνεργοι : Για κάθε άνεργο ισχύει επίσης το Εισοδηματικό Κριτήριο των 3.000 € εκτός από την περίπτωση των οικογενειών με ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα* όταν και οι δύο (2) σύζυγοι είναι άνεργοι όπου γίνεται προσαύξηση 1.000 € για τον/την σύζυγο και 1.000 € για το κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο*.

Διευκρινίζεται ότι :

1) Το εισόδημα από Προνοιακά Επιδόματα δεν προσμετράται στο Συνολικό Καθαρό Εισόδημα του κάθε ωφελούμενου.
2) Γίνεται προσαύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου κατά 1.000 € για μεμονωμένα ενήλικα
άτομα με 67 % αναπηρία και άνω, σύμφωνα με γνωμάτευση του ΚΕΠΑ.
3) Από το συνολικό καθαρό εισόδημα του κάθε ωφελούμενου ή οικογένειας θα αφαιρούνται τα έξοδα που αφορούν πληρωμές ενοικίου ή δανείου α’ κατοικίας.
4) Στις περιπτώσεις όπου προκύπτει, από το έγγραφο Ε1, φιλοξενία του ωφελούμενου, την
αίτηση την κάνει ο ιδιοκτήτης της κατοικίας που τον φιλοξενεί και προσμετρούνται όλα τα εισοδήματα του νοικοκυριού για την κάλυψη των εισοδηματικών ή περιουσιακών κριτηρίων.

Δικαιούχοι Παροχής Συσσιτίου :

Όσον αφορά την Παροχή Συσσιτίου διευκρινίζουμε πως α) οι άστεγοι β) τα μεμονωμένα άτομα όπου επιδοτούνται με Προνοιακά Επιδόματα και γ) οι μοναχικοί ηλικιωμένοι οι οποίοι είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και του ΤΕΒΑ, δεν εξαιρούνται από τις παροχές της Δομής Σίτισης.

* Ως προστατευόμενα τέκνα, σύμφωνα με το αρθρ. 74 του Ν. 4430/2016, νοούνται:
1) Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:
i. Είναι ανήλικα έως 18 ετών ή,
ii. Είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής
εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή,
iii. Είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους.
iv. Ανεξαρτήτως ηλικίας με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Απαραίτητα Συνημμένα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Συμμετοχής (την προμηθεύεστε από τις Δομές)
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψεως) ή Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου & άδειας παραμονής σε ισχύ ή Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής (για Δικαιούχους/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας) ή Φωτοαντίγραφο δελτίου Αιτούντος διεθνή προστασία (για Δικαιούχους/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας) ή Φωτοαντίγραφο δελτίου αιτήσαντος άσυλο (για Δικαιούχους/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας)
3. Εκκαθαριστικό Σημείωμα και Φορολογικό Έντυπο Ε1
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Επιπλέον, για προστατευόμενα τέκνα:
α) Για άγαμα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών: α) Πιστοποιητικό φοίτησης σε σχολές ή σχολεία ή ΙΕΚ ή ΚΕΚ, β) βεβαίωση εγγραφής στο μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, γ) βεβαίωση του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
6. Μονογονεϊκότητα : α) απόφαση δικαστηρίου – διαζευκτήριο που ρυθμίζει την επιμέλεια, ή β) προσωρινή απόφαση δικαστηρίου που ρυθμίζει την επιμέλεια.
7. Ανεργία : Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
8. Επίσημη γνωμάτευση του ΚΕΠΑ για άτομα με 67% αναπηρία και άνω.
9. Μισθωτήριο Συμφωνητικό Κατοικίας ή αποδεικτικό δανείου α’ κατοικίας.
10. Βεβαίωση αστεγίας από την αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
11. Βεβαίωση από την Κοινωνική Υπηρεσία λήψης Προνοιακού Επιδόματος
12. Βεβαίωση από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, περί Ένταξης ή μη στο πρόγραμμα ΚΕΑ και ΤΕΒΑ.

Τόπος και χρόνος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δύνανται να απευθύνονται στις Δομές του Κοινωνικού Παντοπωλείου/Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικού Φαρμακείου στην Διεύθυνση Αρτινών Πεσόντων τ.κ. 47132 ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 09:00π.μ.-14:00μ.μ., προκειμένου να λάβουν πρόσθετη ενημέρωση ή σχετικές πληροφορίες και να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής.

Στοιχεία Επικοινωνίας :
Τηλ. : 26810 24897,
Fax : 26810 24897,
e-mail Κοινωνικού Παντοπωλείου/Παροχής Συσσιτίου : koinoniko-pantopoleio@arta.gr
e-mail Κοινωνικού Φαρμακείου : koinoniko-farmakeio@arta.gr