Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 ώρα 09:00

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 ώρα 09:00 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Διαμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού και έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου οικονομικού έτους 2020.
2.Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών ) διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΑΡΘΡΟ 221 Ν. 4412/2016 )
3.Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά διαγωνιστικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και δημοτικών έργων του δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του ν.4412/2016.
4.Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων.
5.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
6.Έγκριση προϋπολογισμού της επιχείρησης με την επωνυμία ‘’Διαδημοτική επιχείρηση χονδρεμπορίου γεωργικών προϊόντων και αποθηκών πρακτορείων μεταφορών’’.
7.Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ για την Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων λοιπών εγκαταστάσεων κτλ Δ.Ε. Αρταίων και αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων ΔΕ Αρταίων
8.Εισήγηση για την λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου.
9.Αποδοχή δωρεάς από εταιρεία BIOLAB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
10.Αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία COCA COLA Α.Ε.
11.Αποδοχή δωρεάς από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας.
12.Αποδοχή δωρεάς από την Φαρμακευτική Εταιρεία MENARINI HELLAS A.E.
13.Σύνταξη όρων για τη μίσθωση ακινήτων με σκοπό τη στέγαση του διευρυμένου κέντρου κοινότητας του δήμου Αρταίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 09:30

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 09:30 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση προϋπολογισμου έτους 2020.
2.Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής έτους 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23-12-2019

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23-12-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν.4555/18 (ΦΕΚΑ ́133-19.07.2018) συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, (3ος Όροφος) την 23Η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1ο ΘΕΜΑ: Υποβολή Πρότασης για την «Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων στην πόλη της Άρτας» στα πλαίσια της αριθμ. 81/2019 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ και έγκριση του προς υποβολή φακέλου και ακύρωση της αριθμ. 410/2019 Απόφασης
2ο ΘΕΜΑ:Χαρακτηρισμός του έργου: Δημιουργία Πολιτιστικών Διαδρομών Σύνδεσης Αρχαιολογικών Χώρων στην πόλη της Άρτας» ως μη αξιόλογο τεχνικό έργο.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 13:00

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 13:00 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση για προμήθεια επιβατικού οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο
2.Έγκριση πρακτικού ΙΙ για προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δ.Ε. Αρταίων (ομάδα 6η «Σκυρόδεμα» και ομάδα 7η «Χαλίκια» ).
3.Συγκρότηση της επιτροπής για την διενέργεια Διαγωνισμού που αφορά «Διανοίξεις εσοχών σε πεζοδρόμια για τοποθέτηση κάδων» του έτους 2019, προϋπολογισμού έως 60.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
4.Καθορισμός όρων και διακήρυξή συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Διανοίξεις εσοχών σε πεζοδρόμια για τοποθέτηση κάδων» του έτους 2019, προϋπολογισμού έως 60.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  ΑΔΑ:6ΞΖΘΩΨΑ-64Θ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 18-12-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 28842/2019
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
  47132 Άρτα
Πληροφορίες :Ι. Πάνου
Τηλέφωνο : 2681362208
Fax : 26813 62254
E-mail : panou_ioannis@arta.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την κατάρτιση μητρώου ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων, οχημάτων, υλικού και προσωπικού σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, δασικές πυρκαγιές κλπ) στις περιοχές ευθύνης του Δήμου Αρταίων για τη χρονική περίοδο του έτους 2020.

 

 
Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αρταίων προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση μητρώου ενδιαφερομένων που είναι κάτοχοι μηχανημάτων/οχημάτων και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να δύνανται να επεμβαίνουν στους χώρους εκδήλωσης φυσικών καταστροφών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αρταίων με διάθεση μηχανημάτων και οχημάτων, υλικού και προσωπικού.

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους – ιδιοκτήτες μηχανημάτων που επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου  του Δήμου Αρταίων τηλ 2681362293 αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο, από τη δημοσίευση της παρούσας, μέχρι 27/12/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρες 9:00-15:00 στην οποία να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική δ/νση, τηλέφωνα και fax.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνονται αναλυτικά τα εξής:

Α) Ότι θα ανταποκρίνονται άμεσα και ότι έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του Δήμου Αρταίων τους ζητηθεί, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και για όλο το χρονικό διάστημα από 01-1-2020 έως 31-12-2020, από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Αρταίων με όσα οχήματα, μηχανήματα, υλικά και προσωπικό απαιτηθεί. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να οριστεί εκπρόσωπος και τηλέφωνο επικοινωνίας διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου για τη λήψη εντολής από την Πολιτική Προστασία.

Τα μηχανήματα θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με το είδος και την ένταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρταίων.

Β) Τα λαστιχοφόρα οχήματα και μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στον αποχιονισμό και θα συμμετέχουν στην Πολιτική Προστασία του Δήμου Αρταίων, θα πρέπει απαραίτητα να είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες,(αλλοιώς δεν θα ενταχθούν στο αντίστοιχο μητρώο).

 

Γ) Λόγω του ότι το συνεργείο που απαιτείται σε κάθε καταστροφή, ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκειά της η εξεύρεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικών όσο και προσωπικού, θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και θα αποτελεί υποχρέωση των ενδιαφερομένων.

Δ) Να δηλώνεται τυχόν έκπτωση από τις προτεινόμενες τιμές του παρακάτω πίνακα.

Ε) Ότι αποδέχονται τις παρακάτω προτεινόμενες τιμές μίσθωσης οχημάτων, μηχανημάτων και προσωπικού.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΙΠΠΟΙ €/h 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ(JCB):: 70-125 45,00
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ > 10 tn 45,00
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ 50-101 50,00
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ – ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 84 55
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ -ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ >10t 45

 

Ε) Ότι στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και κρατήσεις (εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, αργίες, σαββατοκύριακα κλπ) εκτός του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του μισθώματος, των καυσίμων, των λιπαντικών και του χειριστή οδηγού κάθε οχήματος ή μηχανήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την πλήρη ευθύνη: α) Η χρήση των μηχανημάτων/ οχημάτων προς παροχή υπηρεσιών να γίνεται από χειριστές/ οδηγούς οι οποίοι κατέχουν τις αντίστοιχες νόμιμες άδειες χειριστή/ οδηγού, β) Η χρήση των μηχανημάτων/ οχημάτων να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες, γ) Για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα προκληθεί στο προσωπικό ή τα μηχανήματα/ οχήματα.

Η εμπειρία και αξιοπιστία, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) η οποία μπορεί να αποδεικνύεται και να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (ΟΤΑ, Υπουργεία, Οργανισμούς, κλπ) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο, για την πιθανή συνεργασία των ενδιαφερομένων με τον Δήμο Αρταίων.

Θα προτιμούνται τα κοντινότερα στο φυσικό γεγονός μηχανήματα και οχήματα ώστε να επιτυγχάνεται ταχύτερα η αντιμετώπιση και αποκατάσταση.

Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγω μη επανάκλησης του και λύση της συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση της Πολιτικής Προστασίας.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Υπηρεσία.

 

Άρτα   17- 12 – 2019

Ο Συντάξας

 

 

Ιωάννης Πάνου

 

Άρτα   17/12 / 2019

Η Δ/ντρια ΤΥΔ

 

 

Σοφία Γρύλλια

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΙΔΙΩΤΩΝ

Συνεδριάζει την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων.

Συνεδριάζει την Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 1. 7η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2019

(αριθμ. 2 /2019) απόφ. Εκτελεστικής Επιτροπής.

 1. 8η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2019

(αριθμ. 3 /2019) απόφ. Εκτελεστικής Επιτροπής.

 1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος και σχεδίου δράσης  έτους 2019 (αριθμ. 4/2019 αποφ. Εκτελεστικής Επιτροπής).
 2. Εκλογή αιρετών αντιπρόσωπων του Δήμου Αρταίων για τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Πεδινών και Ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας.
 3. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Α.
 4. Ορισμός Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου.
 5. Υποβολή Πρότασης για την «Εγκατάσταση φωτιστικών LED στην πόλη της Άρτας» στα πλαίσια της αριθμ. 81/2019 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ και έγκριση του προς υποβολή φακέλου και ακύρωση της 409/2019 Απόφ. ΔΣ.
 6. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 29816/18-04-2019 πρόσκλησης VΙΙΙ, με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας.
 7. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»  του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 29878/18-04-2019 πρόσκλησης IX με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».
 8. «Υποβολή Πρότασης για την «Κατασκευή Καταφυγίου Αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Αρταίων» στα πλαίσια της Πρόκλησης Χ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος

Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 295/2019 , 314/2019 αποφ. Οικ. Επιτροπής).
 2. Καθιέρωση  24ωρης λειτουργίας, λειτουργίας  τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, των Ληξιαρχείων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Τμήματος Αποκομιδής, Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Αρταίων καθώς και καθορισμός πενθήμερης εργασίας από Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, καθιερωμένης ως μη εργάσιμης ημέρας της Δευτέρας του Τμήματος Αποκομιδής, Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Αρταίων για το έτος 2019.
 3. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος

Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

 1. Πρόταση κατατομής πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δ΄ Κατανομή 2019  Σχολικών Μονάδων  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίω.ν

 

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος

Αγροτικής Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Καθημερινότητας

 1. Μετατοπίσεις ή απομακρύνεις περιπτέρων αριθμ.42,43,44 & 48/2019 αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 2. Κατάργηση ή διατήρηση θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στα Πιστιανά (αριθμ. 45/2019 απόφ. ΕΠΖ.)
 3. Τροποποίηση κανονισμού δημοτικής αγοράς (αριθμ. 46/2019 απόφ. ΕΠΖ)
 4. Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου(αριθμ. 47/2019 απόφ. ΕΠΖ).

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας, Πρασίνου, Ανακύκλωσης,

Κομποστοποίησης & Προστασίας Περιβάλλοντος

 1. Δωρεά απορριμματοφόρου οχήματος.

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος

Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας, Πολιτικής Προστασίας και Χωροταξίας

 1. Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ (αριθμ. 52/2019 απόφ. ΕΠΖ).
 2. Τροποποίηση – ίδρυση νέας Αστικής Γραμμής (αριθμ. 51/2019 απόφ. ΕΠΖ).
 3. Επικαιροποίηση και έκδοση Κανονιστικής Απόφασης περί διατήρησης υπαρχόντων και δημιουργίας νέων σταθμών στάθμευσης (πιάτσες) ΕΔΧ (ταξί) σε Τοπικές Κοινότητες Δήμου Αρταίων (αριθμ. 50/2019 απόφ. ΕΠΖ).
 4. Τροποποίηση της αριθμ. 482/2018 Α.Δ.Σ. (αριθμ. 49/2019 απόφ. ΕΠΖ).
 5. Επί αιτήσεως Λάμπρου Γεωργούλα για παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευές συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων».
 6. Επί αιτήσεως Δημητρίου Φούκα για παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχία κ.α.)».
 7. Σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλακων και χειμάρρων ΔΕ ΑΡΤΑΙΩΝ, ΔΕ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ, ΔΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ.

Εισηγητής: κ. Γενικός Γραμματέας

 1. Συγκρότηση επιτροπής ισότητας των δύο φύλων Δήμου Αρταίων.
 2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και του Νομικού Προσώπου Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για την υλοποίηση του έργου: «Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017».
 3. 2η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας για την υλοποίηση : «Υπηρεσίες αδειοδότησης Υδατοδρομίου στην Κορωνησία».
 4. Τροποποίηση της αρ.493/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες αδειοδότησης Υδατοδρομίου στην Κορωνησία.
 5. Απόφαση για την πρόθεση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων στην πόλη της Άρτας».

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 09:00

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 09:00 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
2.Καθορισμός ωριαίας δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών
3.Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ.Προμήθεια εξοπλισμού για την Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων για την ομάδα Γ΄
4.Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε Αρταίων.
5.Αναμόρφωση προϋπολογισμου Λιμενικού Ταμείου.
6.Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους (ΚΟΚ).
7.Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
8.Καθορισμός όρων για το έργο Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας.
9.Παράταση προθεσμίας περάτωσης της υπηρεσίας για Εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δεντροστοιχιών κατά δύο μήνες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Επιλογή Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Αρταίων σε θέματα Διαχείρισης & Προστασίας Περιβάλλοντος

Κατόπιν της αρ. πρωτ. 26839/27.11.2019 Γνωστοποίησης για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Αρταίων, κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ, σε θέματα Διαχείρισης & Προστασίας Περιβάλλοντος, αναρτήθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων Δήμου Αρταίων τη Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2019, το αρ. πρωτ. 27914/09.12.2019 έγγραφο με το οποίο επιλέχτηκε ο/η υποψήφιος με την αρ. πρωτ. 27108/29.11.2019 αίτηση για την ως άνω θέση.

27914 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 09:00

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 09:00 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση μελέτης με αριθμ. 10/2019 του έργου <>
2.Εξειδίκευση πίστωσης στον ΚΑ 00-6715.001 για τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας -Παιδείας-Αθλητισμού- Πολιτισμού Δήμου Αρταίων Ν.Π.Δ.Δ.
3.Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης της προμήθειας: «Μηχανημάτων Έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για το Δ. Αρταίων»
4.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου
5.Έγκριση διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
6.Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία MEDICAL 24

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Αναρτήθηκαν σήμερα 3/12/2019 στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αρταίων,οι πίνακες κατάταξης, οι πίνακες συνολικής ονομαστικής κατάστασης υποψηφίων, οι πίνακες επιλογής και οι πίνακες απορριπτέων.

Αναρτήθηκαν σήμερα 3/12/2019, ημέρα Τρίτη, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αρταίων, μετά από εντολή του Δημάρχου, οι πίνακες κατάταξης, οι πίνακες συνολικής ονομαστικής κατάστασης υποψηφίων, οι πίνακες επιλογής και οι πίνακες απορριπτέων, που αφορούν:

Α) στην πρόσληψη προσωπικού, συνολικά ενός (1) ατόμου  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αρταίων, ειδικότητας ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (κωδ. Θέσης 100), σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 του Δήμου Αρταίων

Β) στην πρόσληψη προσωπικού, συνολικά δύο (2) ατόμων  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Ανάπτυξης  και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε (Χορτοκοπτικού 75 PS) (κωδ. Θέσης 101) και ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ (κωδ. Θέσης 102) αντίστοιχα,  σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2019 του Δήμου Αρταίων.

 

SCAN – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΟΧ 1-2019 – ΚΩΔ. 100 – ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ SCAN – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΟΧ 2 – 2019 – ΚΩΔ. 101 – ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ SCAN – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΟΧ 2 – 2019 – ΚΩΔ. 102 – ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 09:00

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 09:00 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
2.Έγκριση διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων.
3.΄Εγκριση πρακτικού που αφορά το έργο «Τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων έτους 2019»
4.΄Εγκριση πρακτικού που αφορά την εργασία «Συντήρηση Πρασίνου Αθλητικών Γηπέδων Δήμου Αρταίων (νέες εργασίες)» για το έτος 2019
5.Έγκριση πρακτικού ΙΙ για για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2019 (ΜΕ 8ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)»
6.Απαλλαγή υπολόγου Αντωνίου Άγγελου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής
7.Απαλλαγή υπολόγου Αθανασίου Αρκουμάνη για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στην Διεθνή έκθεση εναλλακτικού τουρισμού ¨TOURNATOUR¨ στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας.
8.Έγκριση συμμετοχής,και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης, εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση Τουρισμού ATHENS INTERNATIONAL TOURISM EXPO 2019 και έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης.
9.Ορισμός υπόλογου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση Τουρισμού ATHENS INTERNATIONAL TOURISM EXPO 2019
10.Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Αρταίων, για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
11.Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης της προμήθειας :<>.
12.Έγκριση για την νομική συνδρομή του τέως Αντιδημάρχου Γεωργίου Καραγεώργου και τέως Αντιδημάρχου Γεωργίου Πανέτα, σε ποινική υπόθεση που ανέκυψε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.
13.Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ