ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24-4-2018

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 19 – 04- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 9000
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η του μηνός Απριλίου έτους 2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση 1ης θέσης περιπτέρου Ελ. Βενιζέλου & Αγ. Αρτεμίου και 2ης θέσης Αγ. Θεοδώρων & Αγ. Φανερωμένης.
2. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Καθαρισμός αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων Δ.Ε.Βλαχερνών, Αρταίων, Ξηροβουνίου και καθαρισμός χειμάρων
3. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Διάνοιξη και κατασκευή τμήματος οδού Δρυάδων και πεζοδρόμηση οδού Αμβρακιώτη
4. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Αντικατάσταση συνδετικών δαπέδων και επισκευή περίφραξης στα γήπεδα τένις στο Δήμο Αρταίων
5. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Αντικατάσταση στέγης, εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης Αθλητικού Κέντρου Άρτας.
6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για τις εργασίες: Συντήρηση- Υποστήριξη- Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εφαρμογών Λογισμικού
7. Απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου του Δήμου Τούση Αικατερίνη για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν δαπάνες επεκτάσεως ηλεκτροφωτισμού.
8. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε. Αρταίων
9. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων
10.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων ( Αντιλογισμοί)
11.Έγκριση και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης
12. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
13. Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης για την προμήθεια: Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος
14. Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης του έργου: Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς.
15. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017
16. Μερική τροποποίηση της αρ. 403/2017 Α.Ο.Ε. ως προς το όνομα της Συμβολαιογράφου
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 17 – 04- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8698
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17Η του μηνός Απριλίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση Σχολικών-Δημοτικών εκτάσεων των Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα-Καλοβάτου-Κιρκιζατών-Ρόκκα-Χαλκιάδων της Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων
2. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ. 6 κα-τος στη Δημοτική Αγορά για τη λειτουργία Ιχθυοπωλείου.

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία
Ενταύθα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Κοιν/ση:
1. κ. Δήμαρχο
2. κ. Γενικό Γραμματέα
3. κ. Δ/ντρια Οικονομικών υπηρεσιών

Ακριβές Φωτ/φο
Άρτα Αυθημέρον
ο Υπάλληλος Ο.Ε.

Γεώργιος Κ. Ντεκουμές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 12 – 04- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8488
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η του μηνός Απριλίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Έγκριση αρ. 7835/30-3-2018 απόφασης Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για κατάθεση αίτησης κατά της αρ. 113/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Άρτας επί διεκδικητικής αγωγής του Παντελή Στούμπου.
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράταση στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων στις 9-5-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο επί εφέσεως Μαργώνη Αχιλλέα κατά του Δήμου και της αρ. 373/2015 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Μίσθωση μηχανήματος(γκρέιντερ) για διαμόρφωση αγροτικών δρόμων στην ΔΕ Αμβρακικού και ΔΕ Κωστακιών
4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Μίσθωση μηχανήματος(γκρέιντερ) για διαμόρφωση αγροτικών δρόμων στην ΔΕ Φιλοθέης και ΔΕ Βλαχερνών
5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια διπλωτικού μηχανήματος σχεδίων
6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Ετήσια υποστήριξη – συντήρηση λογισμικού ΚΕΠ Υγείας.
7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εκτέλεση εργασιών ενεργοποίησης χρηστών στο δίκτυο ΜΑΝ
8. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση –Υποστήριξη –Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εφαρμογών Λογισμικού
9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων (ομάδα Β΄ Λοιπές Ηλεκτρικές Συσκευές )
10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων (ομάδα Α΄ –Επαγγελματικός Εξοπλισμός )
11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για τις εργασίες: Καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αρταίων, Καταπολέμηση τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους
12. Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (Αντιλογισμοί)
13. Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων
14. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11 (81-108)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11η 05 -03 -2018
81 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια υλικών για την εκτέλεση της εργασίας μικρής κλίμακας, Σχεδιασμός και διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου και επιβλέψεις φυτεύσεων σε Ιστορικό Γεφύρι-Τρίγωνο-Νησίδες Περιφερειακής οδού-Εργατικές Κατοικίες
82 Ορισμός υπολόγου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση τουρισμού ΜΙΤΤ 2018
83 Έγκριση αρ. 5332/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Άρτας στις 05-03-2018 (και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο) και κατά τη δικάσιμο 24-10-2018 (και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο) επί αιτήσεως υπαγωγής στο Ν. 3869/20109(ρύθμιση οφειλών) Γεωργίου Σ. Γιαννόπουλου και Δέσποινας συζ. Γεωργίου Γιαννόπουλου κατά του Δήμου Αρταίων
84 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια λοιπού υλικού
85 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για με τίτλο: Εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αρταίων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα το διάστημα 01-03/12/2017
86 Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο: καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αρταίων
87 Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο: καταπολέμηση τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους
88 Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο: καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους
89 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων
90 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αναπαλαίωση κορνιζών με διατελέσαντες Δημάρχους
91 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια αναλωσίμων και Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού μετά των ανάλογων ανταλλακτικών
92 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για αμοιβή εταιρείας για ορκωτό λογιστή-ελεγκτή χρήσης 2017
93 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των (φωτ/κων) και Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών Μηχ/των(φωτ/κων)
94 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των (φωτ/κων) και Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών Μηχ/των(φωτ/κων)
95 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση χωρισμάτων αλουμινίου σε γραφεία του Δήμου
96 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης: Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων (κλιματισμός, ανελκυστήρες, υποσταθμός, μέσα πυρασφάλειας κλπ)
97 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την υπηρεσία: Διενέργεια υπηρεσίας πλυσίματος επιβατικών οχημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων
98 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια μικροϋλικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Αρταίων
99 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες Συντήρησης και επισκευής μικρών κηποτεχνικών μηχανημάτων
100 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες ανάπλασης σε νησίδες πρασίνου
101 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
102 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αμβρακικού
103 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Βλαχέρνας
104 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ξηροβουνίου
105 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Φιλοθέης
106 Απαλλαγή υπολόγων προνοιακών επιδομάτων Ε΄ διμήνου 2017
107 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
108 Ορισμός υπαλλήλου για Χορήγηση πάγιας Προκαταβολής έτους 2018
11 5-3-2018

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 30 – 03- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 7706
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30Η του μηνός Μαρτίου έτους 2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30 π.μ.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Έγκριση αρ. 7535/27-3-2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας στις 28-3-2018 ( προσωρινή διαταγή της από 27-3-2018 αίτησης εργαζομένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου) και παράσταση στις 20-4-2018 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων
2. Προσωρινή παραλαβή της Τοπογραφικής μελέτης: Μελέτη κατασκευής κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρίου Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας.
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Καθαρισμός ακτών Κορωνησίας
5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Δαπάνη γεύματος αγάπης κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα 2018
6. Έγκριση πολυετούς δαπάνης.
7. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
8. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 28 – 03- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 7591
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η του μηνός Μαρτίου έτους 2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:00 μεσ.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Κατάρτιση κατάστασης γεύματος αγάπης απόρων Δημοτών εν όψει του Πάσχα 2018
2. Τροποποίηση διαγωνισμού και παράταση διαδικασίας υποβολής προσφορών για το έργο: Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα κ.α.)
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για εργασίες αντιμετώπισης προβλημάτων φυσικών καταστροφών 25&26/3/2018
4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση για μίσθωση μηχανημάτων λόγω έντονων βροχοπτώσεων(25&26/3/2018)
5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης των εργασιών: πλύσιμο κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2018
6. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο: Εργασίες ταφής-εκταφής στο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας & στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγ. Αναργύρων
7. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο: Εργασίες πιστοποίησης παιδικών χαρών
8. Έγκριση πολυετούς δαπάνης
9. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
10. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου .
11. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) και τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχία κ.α.)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 22/03/2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθμ.Πρωτ:7125
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Τηλ.: 2681362263
Πληροφορίες: Γ. Ντεκουμές
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την Δευτέρα 26-03-2018 και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας την 04-05-2017 (και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο) ότε και συζητείται η από 3-9-2009 αγωγή (αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου ) του κοινωφελούς ιδρύματος, υπό την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΟΛΓΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΑ» κατά του Δήμου Αρταίων
2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Υπηρεσία παρακολούθησης των οχημάτων με εγκατεστημένο σύστημα GPS μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και έγκριση διάθεσης πίστωσης.
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και Ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Δήμου Αρταίων και προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και έγκριση διάθεσης πίστωσης

4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 22 – 03- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.7191
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22α του μηνός Μαρτίου έτους 2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:30 μ.μ.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για τις υπηρεσίες του Δήμου έτους 2018
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 16/03/2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθμ.Πρωτ:6697
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Τηλ.: 2681362263
Πληροφορίες: Γ. Ντεκουμές
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την ΤΕΤΑΡΤΗ 21-03-2018 και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός τιμής ζώνης για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων, το συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ) και το συντελεστή οικοπέδου (ΣΟ), για τον υπολογισμό ΤΑΠ
2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια καυσίμων για τις υπηρεσίες του Δήμου έτους 2018
3.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια κλιματισμού κλειστού Γυμναστηρίου στο Δημοτικό Στάδιο Άρτας.
4. Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (β΄φάση)
5. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δήμου Αρταίων

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος

Ψήφισμα Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων, στη συνεδρίαση της 12/03/2018 ημέρα Δευτέρα κατόπιν αιτήσεως του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α [Αξιοπρέπεια – Ισότητα Αλληλεγγύη] και σχετικής συζήτησης επί τον θέματος των Συντάξεων Χηρείας, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρα 12 του ν.43 8712016, κατέληξε ομόφωνα στο ακόλουθο ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων, επισημαίνοντας τη συνταγματική αναγνώριση τον σεβασμού και της προστασίας της αξίας τον ανθρώπου ως πρωταρχική υποχρέωση της πολιτεϊας (άρθρο 2 παρ. 1 Σ), της ισότητας (άρθρο 4Σ) καθώς κατ τη διεθνή αναγνώριση της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (προοίμιο της Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων ταν Ανθρώπου, προοίμιο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης) που πλήττονται από την εφαρμογή του άρθρου 12 τον Ν. 438712416:

  1. Εκφράζει απερίφραστα την αλληλεγγύη του στο σύλλογο θανόντων συζύγων ΑΞ.Ι.Α, και συμπαρατάσσεται στις χήρες γυναίκες κάτω των 55 ετών που θίγονται ανάλγητα και άδικα από την εφαρμογή τον άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 (Νόμος Γ. Κατρούγκαλου).
  2. Στηλιτεύει ρητά και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ως άνω διάταξη ως κατάφωρα άδικη, παράνομη και αντισυνταγματική, που πλήττει βάναυσα την ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια και καταδικάζει σε αφανισμό τις χήρες γυναίκες κάτω των 55 ετών, ενώ αυτές έχουν ήδη πληγεί ανεπανόρθωτα από το αδυσώπητο κτύπημα τον θανάτου.
  3. Εγκρίνει το αίτημα του συλλόγου θανόντων συζύγων ΑΞ.Ι.Α., περί άρσης τον ηλικιακού κριτηρίού χορήγησης σύνταξης χηρείας μετά από σχετική τροποποίηση – τροπολογία τον άρθρου 12 τον Ν. 438712016. ώστε αυτή υα δίδεται ανεξαρτήτως ηλικίας, αιτίας θανάτου, φύλου και κοινωνικής ομάδας, την επαναφορά του ποσοστού της σύνταξης στο 70% που θα εδικαιούτο ο εκλιπών καθώς και τη μείωση σε τρία χρόνια των απαιτούμενων ετών εγγάμου βίου.
  4. Καλεί τα συναρμόδια υπουργεία να λάβούν άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία και να αποκαταστήσουν την αδικία που έχουν υποστεί οι χήρες γυναίκες κάτω των 55 ετών.

Το παρόν να αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου

 

 

Σημείωση: Παρόμοια ομόφωνα ψηφίσματα υπάρχους από Δήμους Λαρισαίων, Σύρου -Ερμούπολης, Πατρέων, Βριλησσίων, Ιωαννιτών, Παιανίας – Γλυκών Νερών, Δίου – Ολύμπου, Παλαιού Φαλήρου και από τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίον, Ηπείρου , ενώ αναμένεται συζήτηση και σε άλλους Δήμους και Περιφέρειες ανά την Ελλάδα.