ΑΔΑ: ΨΨΙ7ΩΨΑ-ΙΛΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 12-10-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                     Αρ.Πρωτ.: 22004

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (2021)

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 21694 / 07-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009325285) διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (2021).
  2. Το ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
  3. Τις διευκρινήσεις του αρμόδιου Τμήματος

 

Διευκρινίζει τα εξής:

Ερώτηση:

Στη σελίδα 1 των τεχνικών προδιαγραφών μελέτης αναφέρεται ότι «…ο προμηθευτής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο ΕΜΠΑ…».

Με τον όρο «προμηθευτής» εννοείτε τον οικονομικό φορέα που θα καταθέσει προσφορά στο διαγωνισμό ;

 

Απάντηση:

Με τον όρο «προμηθευτής» δεν εννοούμε τον οικονομικό φορέα που καταθέτει προσφορά στον διαγωνισμό, αλλά την εταιρεία ή το φυσικό πρόσωπο που θα διαθέτει τα είδη στον συμμετέχοντα στην διαγωνιστική διαδικασία οικονομικό φορέα.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ