33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169/04.06.2021 (ΦΕΚ 2366/05.06.2021 τεύχος Β’) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση, την 24η Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

247 1 Αναμόρφωση προϋπολογισμού
248 2 Έγκριση του 2ου Αν. Πίνακα του έργου αποκατάσταση ζημιών που προκληθήκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων ( Β ΦΑΣΗ)
33) 24-6-2021