Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων με δια περιφοράς συνεδρίαση την 11η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, άρθρο 32 του Ν4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την εκτέλεση του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις)», αριθμ. 6/2021 μελέτης ΤΥΔ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ