Σε συνέχεια των drive through test, αίτημα Δήμου Αρταίων σε ΕΟΔΥ για επιπλέον δειγματοληπτικά τεστ σε όλο το εύρος του Δήμου Αρταίων

Ο Δήμος Αρταίων σε συνέχεια των δράσεων που έχει αναπτύξει όλο το τελευταίο διάστημα για την πρόληψη και περιορισμό της εξάπλωσης του covid- 19, απεύθυνε με έγγραφο του και νέο αίτημα στον υπεύθυνο φορέα για την διαχείριση της πανδημίας, ΕΟΔΥ. Το αίτημα αφορά την διενέργεια επιπλέον δειγματοληψιών (rapid tests) σε δομές, χώρους εργασίας, δημόσιες υπηρεσίες, πολίτες με τυχαία λήψη, εργάτες γης και όπου αλλού κρίνει ο Φορέας ότι είναι σκόπιμο.

Σημειώνεται, πως αποτέλεσμα της συνεχούς επικοινωνίας του Δήμου με τον ΕΟΔΥ και την παρότρυνση του Δήμου για διενέργεια πολλών και επαναλαμβανόμενων τεστ «ώστε να ξέρουμε που βρισκόμαστε και να υπάρχει χρόνος αντίδρασης αν προκύψει ανάγκη» είναι τα drive through test που θα γίνουν το Σάββατο και την Κυριακή στο Εκθεσιακό Κέντρο «Κώστας Βάγιας».

Συγκεκριμένα, στο Eκθεσιακό Κέντρο «Κώστας Βάγιας» το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου από ώρα 10:00 έως 14:00, ο ΕΟΔΥ σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, το Τμήμα Τροχαίας Άρτας και τον Δήμο Αρταίων θα διενεργήσει τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού δωρεάν (drive through test Covid-19) για τους κατοίκους της Άρτας.

Στο επίσημο έγγραφο, τονίζεται επίσης η άριστη συνεργασία του Δήμου Αρταίων με τις υπηρεσίες του ΕΟΔΥ, τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και το Νοσοκομείο Άρτας. Αποτέλεσμα αυτής της καλής συνεργασίας και πρώτα απ’ όλα της υπευθυνότητας των Αρτινών, είναι το γεγονός ότι στο πρώτο κύμα της πανδημίας η Άρτα είχε εξαιρετικά λίγα κρούσματα, και στο δεύτερο κύμα παραμένει με τους χαμηλότερους δείκτες ιικού φορτίου πανελλαδικά ανά κάτοικο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (14/12/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Άρτα 10/12/2020
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 28274
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΉ συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail), την 14η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα έναρξης 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 14-12-2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28274/10-12-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
«Παρουσίαση των προτάσεων – Βραβείων της Κριτικής Επιτροπής, για τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)»

Εισηγητής: κ. Λιόντος Νικόλαος Αντιδήμαρχος
Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (ΑΡΙΘΜ. 603/2020 αποφ. Οικ. Επιτροπής)
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Εισηγητής: κ. Σιαφάκας Χριστόφορος Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

3. Κατανομή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δ’ Κατανομή 2020 Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων
4. Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης & Ορισμός Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας ως μέλος της Σχολικής Επιτροπής.
5. Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Ορισμός νέων Διευθυντών ως μέλη της Σχολικής Επιτροπής.
6. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
7. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων

Εισηγητής: κ. Ζέρβας Κων/νος
Γενικός Γραμματέας Δήμου Αρταίων

8. Συμπλήρωση της αριθμ. 231/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για το σχεδιασμό δράσεων στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2021»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

                ΑΔΑ: ΩΜΒΔΩΨΑ-4Η6

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                          Άρτα: 10-12-2020
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                     Αρ.Πρωτ.: 28263

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας καθαριστριών Δήμου Αρταίων» (cpv 35113400-3), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικού προϋπολογισμού  40.536,55 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 25-12-2020 ημέρα Παρασκευή ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 103122.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 31-12-2020 ημέρα Πέμπτη.

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

5δ ΜΑΠ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

 

 

 

Νέα πράσινη αποστολή ανακύκλωσης στον Δήμο Αρταίων

Μαθαίνουμε να ανακυκλώνουμε σωστά & Κερδίζουμε δώρα

Ο Δήμος Αρταίων προσφέρει στους δημότες την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στον κόσμο ανακύκλωσης, μέσα από ολιγόλεπτες εκπαιδευτικές «Πράσινες Αποστολές». Ολοκληρώνοντας ο δημότης τους απαιτούμενους στόχους, κερδίζει επιπλέον πόντους επιβράβευσης από το ενημερωτικό υλικό και παράλληλα αποκτά συμμετοχή σε κληρώσεις Followgreen για υπέροχα δώρα.

Το τρέχον Green Mission «Εσύ Can-εις Ανακύκλωση;» στοχεύει στην εκπαίδευσή μας γύρω από την ανακύκλωση αλουμινίου και περιλαμβάνει δύο κουίζ & δύο βίντεο.

Λάβε μέρος και μπες στην κλήρωση για ένα Ασύρματο Ηχείο OPUS με LED φωτισμό: www.followgreen.gr/arta/Mission/single/2737

Κάθε 10 ημέρες, μία νέα «Πράσινη Αποστολή» θα είναι στη διάθεση των δημοτών, τα «Green Missions» εμφανίζονται με συγκεκριμένη θεματική και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες την «εκπαίδευση» και τη «δράση»:

 • Μέσω της εκπαίδευσης ο δημότης ολοκληρώνει στόχους είτε διαβάζοντας άρθρα, είτε παρακολουθώντας  βίντεο και δοκιμάζοντας τις γνώσεις του σε κουΐζ για την ανακύκλωση.
 • Μέσω της δράσης ο χρήστης αποκτά συμμετοχή στην ενεργή κλήρωση του Followgreen.

Για την επιτυχή έκβαση του «Green Mission» πρέπει να ολοκληρωθούν όλα τα απαραίτητα βήματα (στόχοι), ώστε οι πόντοι να προστεθούν στον λογαριασμό του δημότη.

Η ανάδειξη του/της νικητή/τριας της κλήρωσης θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής επιλογής τυχαίου αριθμού. Το δώρο θα αποστέλλεται στον χώρο της επιλογής του/της νικητή/τριας μέσω εταιρείας courier, ύστερα από την ταυτοποίηση των στοιχείων του/της. Απαραίτητη προϋπόθεση μίας έγκυρης συμμετοχής είναι η ολοκλήρωση των στόχων του Green Mission με παράλληλη εξαργύρωση των απαιτούμενων πόντων στην ενεργή κλήρωση.

Σας ευχαριστούμε όλους για την προσπάθεια που καταβάλλετε καθημερινά ανακυκλώνοντας και ελπίζουμε να συνεχίσετε, ακόμη δυναμικότερα μέσω αυτής της εκπαιδευτικής δράσης.

“Χριστούγεννα Αλλιώς, Χριστούγεννα Μαζί”

Ειδική εορταστική ζώνη από τον Δήμο Αρταίων για τα φετινά Χριστούγεννα

Διαφορετικά θα είναι τα φετινά Χριστούγεννα, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού  για ολόκληρο τον πλανήτη. Με πρώτο μέλημα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, πραγματοποιήθηκε ο φετινός σχεδιασμός του Δήμου Αρταίων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

Με το σύνθημα «Χριστούγεννα αλλιώς, Χριστούγεννα μαζί», η Δημοτική Αρχή σχεδίασε ένα πρόγραμμα χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων με διπλό στόχο: να υπάρξει βήμα έκφρασης των Συλλόγων και των Φορέων και στις φετινές γιορτές και να απλωθεί το μήνυμα αλληλεγγύης και αγάπης των Χριστουγέννων σε κάθε σπιτικό.

Ο κορωνοϊός  μπορεί  να εμπόδισε φέτος τη λειτουργία του χριστουγεννιάτικου χωριού και των πολλών εκδηλώσεων των προηγούμενων χρόνων, όμως αυτό δεν εμπόδισε την προσπάθεια του Δήμου να δώσει μια εορταστική διάθεση στην πόλη, στα χωριά και στους δημότες,  μια «νότα» ελπίδας και αισιοδοξίας.

Στην παραπάνω κατεύθυνση, για τις εορταστικές εκδηλώσεις θα υπάρχει:

 • Διαδικτυακή μετάδοση μέσα από το κανάλι του Δήμου στο YouTube ARTA WEB TV των εκδηλώσεων
 • Τηλεοπτική μετάδοση από την συχνότητα του Art Tv των εκδηλώσεων
 • Ραδιοφωνική μετάδοση από την συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Αμβρακία 91,9 FM των εκδηλώσεων
 • Θεματική εκπομπή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Αμβρακία 91,9 FM στο «πνεύμα» των Χριστουγέννων

Ο εορταστικός σχεδιασμός περιλαμβάνει:

 • 11/12: Φωταγώγηση χριστουγεννιάτικων δέντρων σε όλο το Δήμο (7 μ.μ.).
 • 15 – 31/12: Διαδικτυακό Χριστουγεννιάτικο χωριό με την συνεργασία του Αρτινού ηθοποιού Φώτη Σπύρου.
 • 18 – 31/12: Διαδικτυακές συναυλίες (με τη συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου, του Δημοτικού Ωδείου και αρτινών καλλιτεχνών).
 • 18 – 31/12: Διαδικτυακές εκδηλώσεις (με τη συμμετοχή των πολιτιστικών Συλλόγων. «Μακρυγιάννης» και «Σκουφάς»)
 • 18 – 31/12: Μουσικά περάσματα από τη Φιλαρμονική του συλλόγου «Σκουφάς»
 • 24/12: Τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός μαραθώνιος για προνοιακό σκοπό
 • 25/12: Διαδικτυακή συναυλία με το Δημήτρη Υφαντή.

Θα ακολουθήσουν ειδικότερες αναφορές τις επόμενες ημέρες.

Όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου θα πραγματοποιηθούν τηρώντας αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα και δεν θα είναι  ανοιχτές για το κοινό προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός και να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊου.

Από την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου έως και την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, η διανομή τροφίμων για τους ωφελούμενους του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ

Διανομή τροφίμων για τους ωφελούμενους του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ, και συγκεκριμένα:  αλεύρι για όλες τις χρήσεις, φακές, λάδι, ζυμαρικά, τυρί φέτα και νωπό κοτόπουλο, θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου έως και την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020, στην Κεντρική Λαχαναγορά  του Δήμου Αρταίων,  από τις 08:30 το πρωί, έως και τις 12:30 το μεσημέρι.

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα σχετικά με την ημέρα προσέλευσης, η οποία θα γίνεται με αλφαβητική σειρά για την αποφυγή συγχρωτισμού,  τηρώντας παράλληλα  αυστηρά τους κανονισμούς ατομικής υγιεινής και τα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας, για την πρόληψη της διασποράς του covid 19. Όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει κατά την διάρκεια της διανομής να φορούν προστατευτική μάσκα και να τηρούν τις αποστάσεις.

Επίσης, ο κάθε δικαιούχος θα παραλαμβάνει την ποσότητα που του αναλογεί επιδεικνύοντας το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας και το ΑΜΚΑ.

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δε δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορεί να παραλαμβάνει τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση υπό τις εξής προϋποθέσεις α) η εξουσιοδότηση φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής από αρμόδια Αρχή ή β) η εξουσιοδότηση δε φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής αλλά συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του εξουσιοδοτούντος ωφελουμένου ή άλλου επίσημου εγγράφου από το οποίο προκύπτουν ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ  του.

Απάντηση Δήμου Αρταίων σε ανακοίνωση της Παράταξης «Δημοτική Αναγέννηση» σχετικά με τα κρούσματα στον Δήμο Αρταίων

Το άγχος της κας Ταπραντζή και της Παράταξής της να αποδείξουν ότι υπάρχουν, τους οδηγεί σε συνεχή λάθη. Σειρά αυτή την φορά, έχουν οι εργαζόμενοι του Δήμου τους οποίους μας ζητούν να κατονομάσουμε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και να δημοσιοποιήσουμε ποιοι πολίτες και πότε επισκέπτονται το Δημαρχείο.

Τρεις παρατηρήσεις μονάχα:

 1. Αν η ίδια και τα μέλη της Παράταξής της επισκέπτονταν το Δημαρχείο, θα ήξεραν και για τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα που ακολουθεί πιστά το Δημαρχείο, και για τα επαναλαμβανόμενα τεστ που κάνουν οι υπάλληλοι με πρωτοβουλία του ίδιου του Δημάρχου.
 2. Αν η ίδια και τα μέλη της Παράταξής της, ήξεραν τα βασικά ισχύοντα θα ήξεραν και ποιοι είναι αρμόδιοι για την ιχνηλάτηση και ποιοι είναι αρμόδιοι για την ανακοίνωση του τόπου εργασίας των κρουσμάτων. Πάντως όχι ο Δήμος Αρταίων!
 3. Αν η ίδια και τα μέλη της Παράταξής της, ενδιαφέρονταν για την παραγωγή αποτελέσματος και όχι για τριτοδεύτερους πολιτικούς παραγοντισμούς, θα ήξεραν ότι η Δημοτική Αρχή είναι από τις πλέον ενεργές στα μέτρα προφύλαξης και πρόληψης, κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η Άρτα συνολικά έχει από τα λιγότερα κρούσματα covid ανά κάτοικο σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η Παράταξη «Δημοτική Αναγέννηση» έχει πολλές ευκαιρίες να είναι χρήσιμη, μέσα από τις προτάσεις της για το μέλλον της Άρτας. Μέχρι τώρα δεν το έχει πράξει. Επειδή ελπίζουμε στην παραγωγική πολυφωνία, ελπίζουμε με την νέα χρονιά να το καταφέρουν.

Κλείνοντας, ενημερώνουμε την Παράταξη «Δημοτική Αναγέννηση» σχετικά με τα ερωτήματά της ότι γίνονται όλα και ακόμα περισσότερα και πάντα σύμφωνα με τον Νόμο και σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές, καθώς επίσης και ότι τα κρούσματα  στο Δημαρχείο είναι δύο και ασυμπτωματικά.

Δωρεάν TEST για τους δημότες της Άρτας (μέσα στο αυτοκίνητό τους) Συνεργασία ΕΟΔΥ – Γενικού Νοσοκομείου Άρτας- Τροχαίας Άρτας και Δήμου Αρταίων

Στο Eκθεσιακό Κέντρο «Κώστας Βάγιας» του Δήμου Αρταίων το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου από ώρα 10:00 έως 14:00, ο ΕΟΔΥ σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, το Τμήμα Τροχαίας Άρτας και τον Δήμο Αρταίων θα διενεργήσει τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού δωρεάν (drive through test Covid-19) για τους κατοίκους της Άρτας.

Οι πολίτες με το αυτοκίνητο τους (μέχρι δύο άτομα) και τηρώντας τα απαραίτητα Μέτρα Ατομικής Προστασίας θα μπορούν να κάνουν δωρεάν το rapid test για τον κορωνοϊό.

Δεν θα πρέπει να κατέβουν από το αυτοκίνητο και είναι απαραίτητο να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ και τον Αριθμό Ταυτότητας, καθώς και να έχουν αποστείλει μήνυμα στο 13033 τον αριθμό 1.

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρ. Τσιρογιάννης,  σε σχετική του δήλωση αναφέρθηκε στο πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας των υπηρεσιών του Δήμου με τους υπεύθυνους λήψης των αποφάσεων για την μείωση της διασποράς του covid – 19 στην Άρτα: «Αυτή είναι μια ακόμη πρωτοβουλία που γίνεται στην Άρτα, δωρεάν και προς όλους, για να ελέγξουμε την πανδημία στην περιοχή μας. Σε μία εποχή που οι αγκαλιές δίνονται με μέτρο, είμαι βέβαιος ότι οι Αρτινοί θα αγκαλιάσουν αυτή την δράση. Προχωράμε με σύνεση, ασφάλεια και καρτερικότητα».

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΕΛΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡΤΑ 09/12/2020

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΕΛΓΑ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήμερα, 09/12/2020, τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΧΑΛΑΖΙ της 08/08/2020 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δ/Τ.Κ ΑΡΤΑΙΩΝ. Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 21/12/2020. Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παρακάτω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.
Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων
Από: 09/12/2020 έως: 2111212020

Ο Πίνακας αυτός περιέχει μόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων πραγματογνωμοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιμητές του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεμάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καμιά περίπτωση δεν εκφράζει την αποζημιώσιμη παραγωγή των ζημιωθέντων αγροτεμαχίων και το ύψος της αποζημίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δημιουργεί δέσμευση στον Οργανισμό για καταβολή αποζημίωσης.
Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης είναι:
η εμπρόθεσμη, υποβολή από τον παραγωγό Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζημιωθείσες καλλιέργειες.
η εμπρόθεσμη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.,

Ο Ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΕΜΣΙΑΣ

Εκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 9η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Tετάρτη και ώρα 09:00 π.μ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων με τηλεδιασκεψη ή δια περιφοράς συνεδρίαση την 9η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Έγκριση για την προμήθεια τεστ γρήγορου ελέγχου λόγω COVID 19 (RAPID TESTS)με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης Γ της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 του άρθου 32 του Ν.4412/2016.».
2.- Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 601/2020 αποόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση για Διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για το έτος 2020 και εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Με υπογραφή Δημάρχου η εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας στα δίκτυα ύδρευσης των Δ.Ε. Αμβρακικού, Βλαχερνών και Φιλοθέης προϋπολογισμού 1.726.086,20 ευρώ

Στην εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας, αυτοματισμών και ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης των Δ.Ε. Αμβρακικού, Βλαχερνών και Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων, προχώρα  η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας (Δ.Ε.ΥΑ.Α) ύστερα από την υπογραφή της σύμβασης από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΑ και Δήμαρχο Αρταίων, Χρήστο Τσιρογιάννη, με τον ανάδοχο του έργου. Το νέο σύστημα τηλεμετρίας έρχεται να συμπληρώσει το υφιστάμενο που αφορά τον Καποδιστριακό Δήμο Αρταίων (πόλη της Άρτας και Δ.Δ. Κωστακιών, Κεραματών και Λιμίνης), με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου ανέρχεται σε  1.726.086,20 ευρώ, το οποίο είναι χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ». Με τα συστήματα τηλεμετρίας είναι εύκολος ο εντοπισμός και περιορισμός των διαρροών που οφείλονται σε βλάβες ή σε μακροχρόνιες μη ανιχνεύσιμες μικρής έντασης διαρροές. Ταυτόχρονα, υπάρχει αυτοματοποιημένος τρόπος ελέγχου και ρύθμισης της ποιότητας του παρεχόμενου ύδατος.

Μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σαράντα (40) Τοπικών Σταθμών ελέγχου για την παρακολούθηση, τον τηλεέλεγχο και τον τηλεχειρισμό λειτουργικά κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη, ποιοτικά χαρακτηριστικά), σε γεωτρήσεις, δεξαμενές, υδρομαστεύσεις, αντλιοστάσια και φρεάτια των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Αρταίων.
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Κεντρικού Σταθμού Έλεγχου (Κ.Σ.Ε), στον οποίο θα πραγματοποιείται η συγκέντρωση και επεξεργασία του συνόλου των δεδομένων από τους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικά ο τηλεέλεγχος και ο τηλεχειρισμός του δικτύου ύδρευσης.
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φορητού Σταθμού (ΦΣΕ) τύπου laptop για την συνολική εποπτεία του δικτύου
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ασύρματης επικοινωνίας GPRS (3G/4G) μεταξύ των Σταθμών
 • Εγκατάσταση και διασύνδεση των οργάνων ποιοτικού ελέγχου του νερού κ.α

«Με το έργο αυτό μπαίνει η διαχείριση του νερού σε μια νέα εποχή, σε ένα άλλο επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε καλύτερη διαχείριση, ενώ θα μπορούμε να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο που εντοπίζεται το πρόβλημα. Πρόκειται, για  ένα ακόμη  σημαντικό έργο της ΔΕΥΑΑ, ένα έργο ζωτικής σημασίας για τον Δήμο μας. Ουσιαστικά  με τα έργο αυτό θα έχουμε τον έλεγχο των δεξαμενών και γενικότερα την διαχείριση του δικτύου, έτσι ώστε να δίνουμε άμεσες λύσεις εκεί που χρειάζεται. Εντοπίζουμε δηλαδή εγκαίρως διαρροές και βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης και επεμβαίνουμε άμεσα για την αποκατάστασή τους, βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες. Η τηλεμετρία στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε. Ξηροβουνίου που απομένει, θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση από την Δ.Ε.Υ.Α.Α. στο πρόγραμμα ‘’Αντώνης Τρίτσης’’ τις επόμενες ημέρες», ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Τσιρογιάννης.