Σας ενημερώνουμε ότι με την Απόφαση 602/2020 ΑΔΑ : 9ΖΟΛΩΨΑ-ΓΕ5, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων, εγκρίθηκαν τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Κριτικής Επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό προσχεδίων για το Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Αρταίων (OPEN MALL).

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 602_2020