Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων με τηλεδιάσκεψη ή δια περιφοράς συνεδρίαση την 15η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ