Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων με τηλεδιασκεψη ή δια περιφοράς συνεδρίαση την 9η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Έγκριση για την προμήθεια τεστ γρήγορου ελέγχου λόγω COVID 19 (RAPID TESTS)με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης Γ της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 του άρθου 32 του Ν.4412/2016.».
2.- Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 601/2020 αποόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση για Διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για το έτος 2020 και εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ