Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο76 του ν. 3852/2010, την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail) την Παρασκευή 20-11-2020 και ώρα 17.30 με θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Διαβούλευση επί του εγκεκριμένου με την αριθμ.246/2020 απόφαση Δημ. Συμβουλίου, Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Αρταίων 2020-2023
ΘΕΜΑ 2ο: Διαβούλευση επί του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021
ΘΕΜΑ 3ο: Διαβούλευση πριν την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2021

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, Δευτέρα 23-11-2020, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Τράμπας