Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήµερα, 04/11/2020, τον πίνακα µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το ζηµιογόνο αίτιο ΧΑΛΑΖΙ της 01/08/2020 στις καλλιέργειες παραγωγών της ∆/Τ.Κ ΧΑΛΚΙΑ∆ΩΝ. Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 16/11/2020. Κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών.
Χρονικό διάστηµα υποβολής ενστάσεων Από: 04/11/2020 έως: 16/11/2020
Ο Ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ