Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 ώρα 12:00 μ.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Καθαρισμός αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων και χειμάρρων Δ.Ε. Βλαχερνών και Δ.Ε. Αρταίων»
2.Έγκριση όρων διακήρυξης για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό προσχεδίων για «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)
3.Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης για τις εργασίες« Αποψίλωσης και καθαρισμού περιαστικού δάσους λόφου Περάνθης για πρόληψη πυρκαγιών » έτους 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ