ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ : « Ετήσια επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων»

 

Ο Δήμος Αρταίων καλεί τους Αθλητικούς  Συλλόγους που έχουν την έδρα τους  εντός του Δήμου, να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης για το οικονομικό έτος 2020, μέχρι τις 24 Ιουνίου 2020.
Για την ετήσια εφάπαξ επιχορήγηση των Αθλητικών  Συλλόγων θα πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του Συλλόγου προς το Δήμο Αρταίων. Με την αίτηση θα πρέπει να επισυναφθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 2. Προϋπολογισμός της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου για το τρέχον έτος.  (άρθρο 7 παρ.2 του ΒΔ 17.5/15.6.1959,άρθρο 41 του Ν.4129/2013). Απαιτείται σχετική απόφαση έγκρισης από Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
 3. Απολογισμός της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου του προηγούμενου έτους. Απαιτείται σχετική απόφαση έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, στην οποία θα αναφέρονται οι αντίστοιχες προηγούμενες αποφάσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι.
 4. Ξεχωριστός απολογισμός της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβε το 2019 και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίστηκε. (άρθρο 41 παρ.3 και 6 του Ν.4129/2013). Απαιτείται σχετική απόφαση έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, στην οποία θα αναφέρονται οι αντίστοιχες προηγούμενες αποφάσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
 5. Το διαβιβαστικό με το αποδεικτικό ότι έχουν  υποβληθεί και παραληφθεί  από  την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας  (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης) και την  Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Περιφ. Οδό & Δημητρίου), φορείς από τους οποίους εποπτεύονται οι Σύλλογοι και τα Σωματεία (άρθρο 186 περ. ΙΙ υποπερ. Ζ’ αριθ. 14 του ν. 3852/20010 (ΦΕΚ Α’):
 • Ο απολογισμός της συνολικής οικονομικής του δραστηριότητας κατά το προηγούμενο έτος
 • Ο απολογισμός της επιχορήγησης που έλαβε το προηγούμενο έτος από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Δήμο, Περιφέρεια, Υπουργείο κ.α.)
 • Ο Προϋπολογισμός τρέχοντος έτους.
 1. Το καταστατικό με βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου έτους 2020 ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων και τυχόν μεταβολές αυτού.
 2. Το έντυπο της αναφοράς δαπανών του 2019 από το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων, για όσους συλλόγους και σωματεία έλαβαν ετήσιο ποσό συνολικών επιχορηγήσεων κατά το προηγούμενο έτος από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Δήμο, Περιφέρεια, Υπουργείο κ.α.) πάνω από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010 και της Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της Γενικής κυβέρνησης στο μέλλον.
 3. Βεβαίωση οικείας Ομοσπονδίας από την οποία προκύπτει η συμμετοχή του σωματείου σε ενεργά πρωταθλήματα ή αγώνες και σε ποια κατηγορία

 

Μετά τη λήψη απόφασης εκ μέρους του Δήμου Αρταίων σχετικά με την επιχορήγηση των αθλητικών Σωματείων του Δήμου απαιτείται η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η απόφαση Δ.Σ. με την οποία επιχορηγείται το Σωματείο και θα επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:
 • Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου και στο οποίο να φαίνονται τα πρόσωπα που εκπροσωπούν το σύλλογο.
 • Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή του ποσού της επιχορήγησης και την εξουσιοδότηση μέλους για την είσπραξη της επιχορήγησης,
 • Αριθμός λογαριασμού Τράπεζας στο όνομα του Συλλόγου.
 • Γραμμάτιο είσπραξης για το ποσό της επιχορήγησης
 • ΑΦΜ του Συλλόγου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η 24 Ιουνίου 2020 είναι καταλυτική ημερομηνία για όλους τους συλλόγους να υποβληθεί η αίτηση τους  έγκαιρα προκειμένου να εγκριθεί.

Επιπλέον, όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευκρινή και υπογεγραμμένα όπου αυτό χρειάζεται, από το αντίστοιχο εξουσιοδοτημένο Όργανο του Συλλόγου. Σε αντίθετη περίπτωση δε θα γίνονται δεκτά.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αιτήσεις οι οποίες δε θα έχουν συνημμένο ένα ή περισσότερα από τα αιτούμενα δικαιολογητικά δε θα γίνονται δεκτές.

Στην αίτηση είναι απαραίτητο να αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας του Συλλόγου (οπωσδήποτε τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail).