9η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις από αριθμ. 100 έως 101)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19») και την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ με τηλεδιάσκεψη ή εκ περιφοράς την 16η Απριλίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Μ.Πέμπτη και ώρα 12,15 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
100 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 127/2020 Α.Ο.Ε.
101 Έγκριση παράτασης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων Νομικού προσώπου ΚΚΜΠΑΠ και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ, ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΤΑΣ

16-4-2020