5η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020 (Απόφαση αριθμ. 55)

Την (28η) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.15, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε ΈΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4447/28-2-2020 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν.4555/18 ΦΕΚ.133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

55. Έγκριση πινάκων εκτιμήσεων Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021 – 2024 του Δήμου Αρταίων

28-2-2020