ΑΔΑ: Ψ360ΩΨΑ-ΔΡΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 09-01-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 467

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνηση ανοικτού διαγωνισμού για τον καθαρισμό αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλακών και χειμάρρων Δ.Ε. Ξηροβουνίου.

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 30015 / 31-12-2019 διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον καθαρισμό αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλακών και χειμάρρων Δ.Ε. Ξηροβουνίου (ΕΣΗΔΗΣ 83618)
  2. Το υπ’ αριθ. 452 / 09-01-2020 έγγραφο που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
  1. Το άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019

 

 

Διευκρινίζει τα εξής:

 

Η αξία της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που αναφέρεται στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης, εκ΄ παραδρομής αναγράφθηκε στο ποσό των 1.613,00 € και όχι στο σωστό των 806,50 € που αντιστοιχεί στο 2% της αξίας του προϋπολογισμού χωρίς τον ΦΠΑ όπως ορίζει η Ελληνική νομοθεσία.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ